Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 22 (2-2009)
  4. De ETICS in de schijnwerpers

De ETICS in de schijnwerpers 2009/02.01

Vermits deze techniek talloze perspectieven te bieden heeft op het vlak van de verbetering van de energieprestaties van gebouwen, en dit zowel voor nieuwbouw als voor renovatiewerken, kennen de ETICS (buitengevelisolatiesystemen met pleisterwerk) vandaag de dag een groeiend succes.

1. De enquête

Om een beter beeld te krijgen van deze markt binnen de plafonneerderssector werd in 2006 een enquête opgestuurd naar een duizendtal bedrijven. Op basis van de volledig ingevulde enquêteformulieren die we mochten ontvangen, konden we een representatieve analyse maken van de sector van de buitengevelisolatiesystemen met pleisterwerk en kregen we een beter beeld van de problemen tijdens de uitvoering en de schade na de uitvoering. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten ervan uit de doeken gedaan.

2. Algemene bedrijfsinformatie

Uitgevoerde oppervlakte per constructietype (%/jaar), afgewogen ten opzichte van het marktaandeel van het bedrijf.
De verstrekte antwoorden vertegenwoordigen een totaal uitgevoerde oppervlakte tussen de 53.000 en 183.000 m²/jaar. Vermits de in ons land uitgevoerde oppervlakte ETICS op jaarbasis rond de 200.000 à 300.000 m² lag in 2006 (voor 2008 wordt dit cijfer op 500.000 m² geschat), kan men ervan uitgaan dat de antwoorden op de enquête representatief zijn voor de Belgische sector.

Uit de enquête kwam naar voren dat de bouwplaatsen waarbij een ETICS-oppervlakte van 200 m² uitgevoerd wordt, de hoofdbrok van de markt vertegenwoordigen. Als men dit cijfer vergelijkt met de verschillende constructietypes, stelt men vast dat deze oppervlakte hoofdzakelijk overeenstemt met woongebouwen (71 % van de markt). De andere beschouwde constructietypes zijn kantoren, handelszaken en ondernemingen. Uit de gegevens kan men afleiden dat de ETICS evenveel toegepast worden in nieuwbouw (met inbegrip van uitbreidingen) als bij renovatie- en restauratiewerken.

3. Keuze van de geveltechniek en van de gebruikte systemen

De meest gebruikte ondergrond bestaat uit baksteenmetselwerk (ongeveer 75 % van de markt).

De redenen die hiervoor opgesomd kunnen worden, zijn zowel van esthetische als van technische aard. Wat de technische redenen betreft, wordt vooral het thermische voordeel dat geboden wordt door de isolatie aangehaald, evenals het feit dat de ondergrond in slechte staat verkeerde of gerenoveerd moest worden.

80 % van de ondernemingen verkiest een systeem met geëxpandeerd polystyreen. Uit de enquête is overigens gebleken dat deze systemen het meest gebruikt worden en doorgaans een zogenoemde synthetische afwerking krijgen (*). Systemen met minerale wol en/of met een minerale afwerking worden slechts toegepast door een minderheid van bedrijven.

4. Problemen tijdens de uitvoering en eventuele schade

De enquête bracht aan het licht dat een kleine meerderheid van de bedrijven reeds geconfronteerd werd met problemen tijdens de uitvoering van ETICS. Deze problemen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de aansluitingen, de ondergrond en de klimaatvoorwaarden. Er werd ook melding gemaakt van het feit dat het ontwerp en de details soms onverenigbaar zijn met de techniek.

De vastgestelde schade (scheurvorming, loskomen, vervuiling) steekt gewoonlijk enkele maanden tot enkele jaren na de uitvoering de kop op. Een aantal bedrijven werd bovendien herhaaldelijk geconfronteerd met problemen met een specifiek systeem.


Volledig artikel


C. Boes, ex-WTCB
Y. Grégoire, ir.-arch., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Materialen', WTCB


(*) In een latere publicatie zal dieper ingegaan worden op de verschillende types bepleisteringen en systemen die in de handel beschikbaar zijn.


ETICS en de EPB
ETICS worden in de context van de EPB vaak als een geschikte oplossing beschouwd, voor zover ook aan de volgende randvoorwaarden voldaan wordt :

  • een gepast ontwerp en aangepaste voorschriften (ontwerper/architect)
  • een beproefd systeem (leverancier/producent) (de lijst met systemen die beschikken over een ATG is opgenomen op de BUtgb-website : www.butgb.be)
  • een correcte uitvoering van de werken, en dan vooral van de technische details (aannemer)
  • een geschikt onderhoud na de uitvoering van de werken (opdrachtgever).
Hoewel het aantal succesvolle realisaties die verwezenlijkt worden met deze techniek peilsnel de hoogte ingaat, moet men vaststellen dat er vandaag de dag toch een gebrek heerst aan kandidaat-uitvoerders. Ook de stedenbouwkundige voorschriften zijn vooralsnog onvoldoende afgestemd op de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van energie.
Nuttige informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de lange versie van dit artikel en naar de recent verschenen Infofiche nr. 37 (beide beschikbaar op onze website).