Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 22 (2-2009)
  4. Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen

Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen 2009/02.07

Na de publicatie van zijn TV's 230, 232 en 233, die beschouwd kunnen worden als referentiedocumenten voor de afwerkingssector, heeft het WTCB een specifieke werkgroep in het leven geroepen, die belast werd met de opstelling van een aantal technische fiches omtrent de doorvoering van brandwerende wanden. Deze fiches hebben tot doel de ministeriële omzendbrief over dit onderwerp aan te vullen, vermits hierin niet alle praktijksituaties aan bod komen.

Probleemstelling

Om de brandweerstand van een wand te waarborgen, is het van essentieel belang dat alle onvermijdelijke doorboringen (kabels, buizen, schakelaars, stopcontacten, ...) die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Zoniet, heeft het voorzien van een wand met brandwerende prestaties slechts weinig zin. Als de wand brandwerend moet uitgevoerd worden, geldt dit met andere woorden ook voor haar doorvoeringen.

Afb. 1 De afdichting van een buis met een schuim zonder brandprestaties heeft slechts weinig zin, vermits de brandweerstand niet gewaarborgd wordt.

Het huidige gebrek aan eenduidige praktijkrichtlijnen voor de correcte uitvoering van brandveilige doorvoeringen heeft een aantal belangrijke implicaties voor de persoon die verantwoordelijk is voor de afdichting ervan. Deze wordt immers geconfronteerd met talloze onduidelijkheden en interpretatieverschillen bij de opstelling van de prijsofferte en de eigenlijke uitvoering, wat kan leiden tot ernstige betwistingen op de bouwplaats en hoge herstellingskosten achteraf.

De technische fiches

Voornoemde technische fiches hebben enerzijds tot doel om de opdrachtgevers ertoe aan te sporen de doorvoering van brandwerende wanden in aanmerking te nemen vanaf de ontwerpfase en anderzijds om de plaatsers een aantal praktische uitvoeringsregels aan te reiken. Een correcte afdichting is immers essentieel om de brandweerstand van de wanden in situ te waarborgen.

Om geen enkele praktijksituatie buiten beschouwing te laten, zal de WTCB-werkgroep een groot aantal technische fiches opstellen, die op termijn zullen gebundeld worden in een nieuwe TV. Hierin zal onder meer ingegaan worden op de volgende aspecten :

Daarnaast zullen de fiches een overzicht geven van de verschillende regels die in acht genomen moeten worden voor de brandveilige afdichting van doorvoeringen door wanden met brandwerende prestaties. Het kan hierbij zowel gaan om plaatsingsvoorschriften als om principiële oplossingen, die evenwel nog door een proefverslag bevestigd dienen te worden. De verwerkingswijze van de afdichting moet in voorkomend geval in overeenstemming zijn met het toepassingsgebied van de proef. Verder willen we erop wijzen dat de plaatser steeds de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dient op te volgen. De fabrikant dient er dan weer op toe te zien dat de plaatser te allen tijde kan beschikken over het proefverslag.

Afb. 2 Overzicht van de huidige eisen met betrekking tot de doorboring van brandwerende wanden.
De eerste technische fiche is intussen afgewerkt. Het gaat hier om een fiche van algemene aard, die de belangrijkste termen vastlegt die gebruikt zullen worden in de overige fiches. Ze geeft eveneens een overzicht van de eisen uit de huidige Belgische reglementering (zie afbeelding 2). Vermits de fiches bestemd zijn voor de Belgische praktijk, steunen ze in sterke mate op de uitgangspunten van de ministeriële omzendbrief 'Aanbevelingen betreffende de weerstand tegen brand van de doorvoeringen van bouwelementen'.Y. Martin, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Materialen'
S. Eeckhout, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Technisch Advies'