Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/05/2018

WTCB Home

De Energieprestatie­regelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië

De Energieprestatie­regelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië In het kader van de Europese richtlijn van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, zagen het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe verplicht hun reglementering met betrekking tot de warmte-isolatie van gebouwen aan te passen. Zo werden er nieuwe eisen op het vlak van de energieprestatie en de ventilatie van gebouwen ingevoerd. Dit artikel geeft een overzicht van deze nieuwe ontwikkelingen.

Energieprestatie en binnenklimaat

Overeenkomstig de Europese richtlijn bepalen de nieuwe Waalse (BS 30 juli 2008) [3] en Brusselse (BS 5 februari 2008) [2] besluiten zowel eisen op het vlak van de energieprestatie, de warmte-isolatie en het binnenklimaat als op het vlak van de ventilatie (EPB-eisen). Ze zijn bovendien van toepassing op een brede waaier van nieuwe, verbouwde of herbouwde gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd (woongebouwen, schoolgebouwen, industriële gebouwen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, hotels, sportinstallaties, handelszaken, ...).

Peil van primair energieverbruik

De voornaamste nieuwigheid ligt in de invoering van het 'peil van primair energieverbruik' (E-peil). Het gaat hier om een concept dat betrekking heeft op woongebouwen enerzijds en op kantoor- en schoolgebouwen anderzijds. Het E-peil houdt niet alleen verband met het gebouw en de installaties voor verwarming, ventilatie, warm tapwater, koeling en verlichting (dit laatste punt geldt evenwel niet voor woongebouwen), maar ook met het gebruik van duurzame energie. Dankzij deze combinatie van bouwkundige mogelijkheden, installatietechnische keuzen en duurzame energieopwekking kan de ontwerper de meest geschikte middelen kiezen om te voldoen aan de opgelegde eisen.

Warmte-isolatie

Wat de warmte-isolatie betreft, moeten de bouwelementen voldoen aan een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (Umax-waarde, eveneens gekend als de kmax-waarde) of aan een minimale warmteweerstand (R-waarde). Verder werd het maximaal toelaatbare globale warmte-isolatieniveau (K-peil) verlaagd, wat betekent dat de gebouwen beter geïsoleerd zullen moeten worden dan vroeger. In het Waalse Gewest is de eis inzake het K-peil nu ook van toepassing op industriële gebouwen en gebouwen met een andere bestemming (ziekenhuizen en klinieken, gebouwen uit de HORECA-sector, sportinstallaties, gebouwen die handelszaken herbergen, ...).

Ventilatie

Volgens de nieuwe reglementeringen moeten de gebouwen tevens uitgerust zijn met ventilatievoorzieningen. Voor individuele woningen (Brussel) en woongebouwen (Wallonië) verwijzen de teksten voornamelijk naar de Belgische norm NBN D 50-001 [1]. Wat de andere gebouwen betreft (bv. kantoorgebouwen, gebouwen bestemd voor het onderwijs, restaurants of ziekenhuizen), verwijzen de reglementeringen naar enkele nieuwe maatregelen, die grotendeels gebaseerd zijn op de Europese normen. Deze eisen hebben betrekking op de ontwerpdebieten en op een aantal technische beschouwingen.

Oververhitting

Een andere nieuwigheid ligt in het in aanmerking nemen van het risico op oververhitting van de gebouwen in de zomer. Het doel is om het gevaar voor een gebrek aan comfort tengevolge van een te hoge temperatuur binnenin de woning tijdens deze periode te vermijden. Dankzij deze benadering is het bovendien mogelijk het gebruik van energieverslindende actieve koelsystemen tot een minimum te beperken.

Eisen met betrekking tot de technische installaties

Naast deze maatregelen werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een aantal technische eisen geformuleerd met betrekking tot :

Volledig artikel


C. Delmotte, ir., hoofd van het laborato­rium 'Luchtkwaliteit en ventilatie', WTCB


Literatuurlijst
 1. Bureau voor Normalisatie
  NBN D 50-001 Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. Brussel, NBN, 1991.
 2. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad, 5 februari 2008.
 3. Ministerie van het Waalse Gewest
  Besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008 tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad, 30 juli 2008.
 
 1. Publicaties
 2. WTCB-Contact
 3. WTCB-Contact nr. 20 (4-2008)
 4. De Energieprestatie­regelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië