Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/05/2018

WTCB Home

Een TV gewijd aan bijzondere bouwwerken uit glas 2008/04.05

Een TV gewijd aan bijzondere bouwwerken uit glasGlas wordt vandaag de dag steeds vaker gebruikt voor structurele toepassingen zoals trappen, vloeren, patrijspoorten, balken of kolommen. Vermits er tot op heden geen leidraad voor hun goede ontwerp en uitvoering bestaat, heeft het Technisch Comité 'Glaswerken' het plan opgevat om hieromtrent een Technische Voorlichting uit te werken.

1. Doelstelling en toepassingsgebied

Het hoofddoel van deze toekomstige (tweeledige) TV bestaat erin om ontwerp- en uitvoeringsregels voor te stellen voor verschillende bijzondere bouwwerken uit glas. Het eerste luik is gewijd aan structurele toepassingen en zal dieper ingaan op glazen vloertegels, traptreden, aquariums en patrijspoorten, evenals op diverse andere structurele applicaties die het voorwerp uitmaakten van een afzonderlijk onderzoek. Het tweede deel zal handelen over niet-structurele bouwwerken, zoals vitrines, wanden uit geprofileerd glas, glazen tegels en bouwstenen, deuren en andere gehelen uit gehard glas, wanden uit gebogen glas, borstweringen en glazen scheidingswanden.

2. Vloertegels en traptreden in de schijnwerpers

Een TV gewijd aan bijzondere bouwwerken uit glasDe TV behandelt vloertegels, geplaatst op vier ononderbroken randopleggingen, en traptreden, geplaatst op twee, drie of vier ononderbroken randopleggingen. Voor realisaties op puntopleggingen of met verankerd glas moeten de berekeningen immers geval per geval uitgevoerd worden en zijn specifieke proeven vereist die buiten het kader van de TV vallen. Verder worden enkel vloeren beschouwd die bestemd zijn voor personenverkeer en waarop geen permanente puntlast of verdeelde belasting aangrijpt (met uitzondering van het eigengewicht van het glas).

2.1. Prestaties

Vermits glazen vloertegels en traptreden tegelijkertijd de functie van draagelement en afwerkingsmateriaal vervullen, zijn de prestatie-eisen die eraan gesteld worden velerlei. Zo moeten hun mechanische prestaties zodanig zijn dat ze de statische belastingen tengevolge van hun eigengewicht en het personenverkeer kunnen opnemen. Tegels in contact met de buitenomgeving moeten op hun beurt weerstand kunnen bieden aan de weersinvloeden en in staat zijn de veiligheid van de gebruikers te waarborgen (slipweerstand, schokbestendigheid, ...).

Bij glazen vloeren tussen een buitenzone en een binnenzone kan het thermische-isolatieniveau verzekerd worden door een dubbele gelaagde beglazing. Wat de geluidsisolatie betreft, zijn de prestaties van glazen vloertegels, gelet op hun dikte, doorgaans redelijk goed. Om een beter resultaat te bekomen, kan het gebruik van een akoestische beglazing nodig zijn. Naargelang van de toepassing kan soms ook een zeker niveau van brandweerstand opgelegd worden.

2.2. Keuze van het glas

Het spreekt voor zich dat glazen vloertegels en traptreden uit veiligheidsoverwegingen uitgevoerd worden in gelaagd glas. Het gaat hier doorgaans om tweelagig of drielagig (uit­gegloeid) glas, waarvan de verschillende glasbladen even dik zijn en van elkaar gescheiden worden door minstens twee PVB-films van 0,38 mm dik. Naargelang van het geval kunnen ook andere types tussenlagen toegepast worden. Men dient echter steeds de nodige maatregelen te treffen om de vroegtijdige verwering ervan tegen te gaan.

2.3. Dimensionering

Hoewel de glazen elementen steeds op een draagstructuur geplaatst worden die in staat is de belastingen op te nemen, moeten ze gedimensioneerd worden als structuurelementen en niet als vulelementen. De dimensionering van vloertegels en traptreden gebeurt volgens de ontwerpnorm prEN 13474-3, die een methode beschrijft ter bepaling van de glassterkte, en volgens de Eurocodes, die de te beschouwen belastingen en belastingscombinaties definiëren. Aan de hand van deze normen werden er tabellen opgesteld waarin de te gebruiken glasdikten voor gelaagd glas (met een PVB) opgenomen zijn voor vloertegels en traptreden op vier opleggingen.

2.4. Uitvoering

Om de duurzaamheid van de glazen vloertegels en traptreden te waarborgen, worden deze op een weinig vervormbare draagconstructie geplaatst, die gewoonlijk uit metaal, hout, beton of metselwerk bestaat. Bij het ontwerp moeten de toleranties op de draagconstructie zodanig beperkt worden dat de correcte plaatsing van de tegels niet in het gedrang komt. De vervormingen van de draagconstructie moeten beperkt blijven tot 1/500e van de lengte van de beschouwde zijde van de belaste glastegel. Elk rechtstreeks contact tussen de glastegel en de draagconstructie of een aangrenzende tegel moet vermeden worden.

3. Besluit

Vermits de ontwerp- en uitvoeringsregels voor bijzondere bouwwerken uit glas vooralsnog slechts zelden aan bod kwamen in de literatuur, zal deze TV, samen met de TV's 214 en 221, uitgroeien tot een waar referentiedocument voor alle aannemers die hun werkzaamheden willen uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Volledig artikel


V. Detremmerie, ir., projectleider, laboratorium 'Dak- en gevelelementen', WTCB
G. Zarmati, ir., onderzoeker, laboratorium 'Structuren', WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 20 (4-2008)
  4. Een TV gewijd aan bijzondere bouwwerken uit glas