Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 18 (2-2008)
  4. Ventilatie en gezondheidsaspecten

Ventilatie en gezondheidsaspecten 2008/02.02

Een goede ventilatie-installatie staat garant voor een goede luchtkwaliteit. Bij de invoering van de EPB-regelgeving heeft de overheid er dan ook bewust voor gekozen om zich niet te beperken tot de loutere verbetering van de energieprestatie-eisen. Energiezuinigheid mag immers niet ten koste gaan van de gezondheid en het basiscomfort van de gebruikers.

Om de kwaliteit van de binnenlucht te verzekeren, dient men in eerste instantie toe te zien op de inperking van de verontreinigingsbronnen. Dit kan gebeuren door de toepassing van materialen die veel vluchtige organische stoffen bevatten tot een minimum te beperken, door het gebruik van insecticiden binnenshuis te vermijden, …

Bepaalde vormen van verontreiniging (bv. onze eigen ademhaling) kunnen echter niet vermeden worden. Een ventilatie-installatie moet daarom zorgen voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van bezoedelde lucht.

Uit de praktijk blijkt evenwel dat er in bepaalde woningen, ondanks de aanwezigheid van een ventilatiesysteem, toch nog comfort- en gezondheidsproblemen optreden. Diverse studies hebben aan het licht gebracht dat de vastgestelde tekortkomingen doorgaans terug te voeren zijn op gebreken bij het ontwerp, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de ventilatievoorzieningen of op een foute materiaalkeuze.

Er is dus grote nood aan een betere kwaliteitsborging bij het gebruik en de uitvoering van de (natuurlijke, mechanische of gemengde) ventilatie-installaties die tegenwoordig op de markt beschikbaar zijn.

Het kwaliteitsdenken moet met andere woorden doordringen tot alle fasen van het realisatieproces : Het WTCB stelt dan ook alles in het werk om de sector hieromtrent van de nodige informatie te voorzien.Volledig artikel