Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 16 (4-2007)
  4. Betonherstelling : normen, artikels en een nieuwe TV steken elkaar de loef af

Betonherstelling : normen, artikels en een nieuwe TV steken elkaar de loef af 2007/04.03

In Europa gaat zo'n 50 % van het jaarlijkse bouwbudget uit naar de herstelling van bestaande constructies. Als men er het jaarverslag van de Confederatie Bouw van 2005 (¹) op naslaat, blijkt dat dit cijfer transponeerbaar is naar de Belgische context. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zowel in België (bv. binnen het WTCB) als in Europa heel wat aandacht besteed wordt aan dit probleem.

De Technologische Dienstverlening met betrekking tot betonherstelling (²), die in de jaren '90 opgericht werd binnen het WTCB, heeft tot taak architecten, opdrachtgevers en aannemers te informeren over het belang van een goede diagnose, de evolutie van de diagno­setechnieken en de herstelmethoden zelf.

Intussen zijn er in België verschillende normatieve documenten verschenen, zoals de eerste technische goedkeuringsleidraden. Deze omvatten tegenwoordig een tiental documenten over diverse producten en methoden, die als basis dienen voor de Technische Goedkeuringen, afgeleverd door de BUtgb.

Sedert 2007 worden de technische goedkeuringsleidraden progressief vervangen door de PTV (Prescriptions techniques / Technische Voorschriften) om de vrijwillige BENOR-certificatie naast de toekomstige CE-markering mogelijk te maken.


Corrosie van een wapeningsstaaf.
Corrosie van een wapeningsstaaf.
Er zijn ook een aantal aanbevelingen en voorschriften in de maak voor de certificering van betonherstellingsbedrijven.

Op Europees niveau zijn er eveneens verschillende evoluties en activiteiten aan de gang, die van nabij opgevolgd worden door het WTCB. Zo zijn er in de loop van de laatste tien jaren meer dan 70 Europese proefnormen en specificaties verschenen in verband met de herstelling van beton. Wapeningscorrosie, de belangrijkste oorzaak van betonschade, kwam dan weer aan bod binnen de Europese samenwerkingsverbanden COST 509 en COST 521. Dit gaf aanleiding tot de publicatie van een stand van zaken omtrent de diagnose en de hersteltechnieken.

Het Europese thematische netwerk CONREPNET (Thematic network on performance-based rehabilitation of reinforced concrete structures) legde zich op zijn beurt toe op de opstelling van databanken met een historiek van vroeger uitgevoerde herstellingen en een overzicht van de in Europa bestaande specificaties voor betonherstellingen en het lopende onderzoek in dit domein.

Om deze informatie onder een geschikte vorm te transponeren naar de Belgische context, heeft het WTCB, op vraag van het Technisch Comité Ruwbouw, de Technische Voorlichting nr. 231 over de herstelling en bescherming van beton uitgewerkt. In deze nieuwe TV, die verschenen is in september 2007, komen de volgende onderwerpen aan bod :

Bepaling van de carbonatatiediepte op een boorkern.
Bepaling van de carbonatatiediepte op een boorkern.
Herstelmortels vormen zonder twijfel het materiaal dat het vaakst gebruikt wordt in het kader van een betonherstelling. In een artikel dat binnenkort zal verschijnen in de WTCB-Dossiers zal een stand van zaken opgemaakt worden van de belangrijkste evoluties die men de laatste jaren in dit domein kon optekenen.

Naast de recente verschijning van de Europese norm EN 1504-3 over dit onderwerp, die aan de grondslag zal liggen van de CE-markering (verplicht vanaf 2009), zagen in februari 2007 de PTV 563 het licht. Deze zullen de basis vormen voor het vrijwillige BENOR-merk en leiden tot de opstelling van genormaliseerde technische fiches met informatie over de karakteristieken en het toepassingsgebied (uiterste temperaturen, positie van de ondergrond, wijze van aanbrengen, ...) van herstelmortels.


(¹) Het jaarverslag van de Confederatie : een doorlichting van de sector op basis van de cijfers van 2005, Bouwbedrijf, juli 2006.
(²) Van de twee Technologische Dienstverleningen, gesubsidieerd door het Waalse en het Vlaamse Gewest, is dit jaar enkel deze met de Waalse steun actief.Volledig artikelV. Pollet, ir., hoofd van de afdeling 'Beton en Bouwchemie', WTCB