Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 15 (3-2007)
  4. Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (juni 2007)
Nuttige informatie
Dit artikel werd opgesteld in het kader van de activiteiten van de Normen-Antenne 'Energie en Binnenklimaat' (www.normen.be).
Nuttig document
Delmotte C., Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België. Brussel, WTCB-Tijdschrift, herfst 2003.

Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (juni 2007)

De installateurs van centrale-verwarmingsinstallaties, architecten en studiebureaus maken dikwijls gebruik van de Belgische normen betreffende centrale verwarming. Wegens de progressieve verschijning van de Europese normen en de herziening van bepaalde Belgische normen door het Bureau voor Normalisatie (NBN) (¹) is het nodig om terzake regelmatig een stand van zaken op te maken.

Dit artikel geeft een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen sinds de publicatie van het vorige artikel over dit onderwerp, dat verscheen in het WTCB-Tijdschrift van 2003. Voor meer informatie omtrent de huidige normen, verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar de lange versie van dit artikel.

1. Berekening van de warmteverliezen

De warmteverliezen van gebouwen worden berekend volgens de norm NBN B 62-003 (1986) "Berekening van de warmteverliezen van gebouwen". Deze norm zal weldra herzien worden met het oog op de implementatie van de Europese norm NBN EN 12831 (2003) "Verwarmingssystemen in gebouwen. Methode voor de berekening van de warmtebelasting".

De norm NBN B 62-003 is onlosmakelijk verbonden met de norm NBN B 62-002 (1987) "Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen", vervolledigd door zijn addenda A1 uit 2001 en A2 uit 2005. Recentelijk werd de volledige herziening van deze norm ter kritiek gepubliceerd (prNBN B 62-002:2007 (²) "Thermische prestaties van gebouwen. Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen. Berekening van de warmteoverdrachtscoëf­ficiënten door transmissie (HT-waarde) en ventilatie (HV-waarde)"), waarin maar liefst 11 Europese normen geïntegreerd zijn.

2. Stookafdelingen en schoorstenen

De norm NBN B 61-002 (2006) "Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW. Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer" heeft tot doel om architecten en ontwerpers van verwarmingsinstallaties regels aan te reiken inzake de opstellingsruimte van de stookketels. De norm heeft ook betrekking op de luchttoevoer en rookafvoer van de stookketels. Deze voorschriften zijn evenwel enkel van toepassing indien het totale nominale geïnstalleerde vermogen kleiner is dan 70 kW.

Voor installaties met een vermogen, groter dan 70 kW, dient men een beroep te doen op de norm NBN B 61-001 (1986) "Stookafdelingen en schoorstenen", aangevuld door zijn addendum A1 uit 1996. Ook deze norm wordt momenteel herzien om in overeenstemming te zijn met de aanpassingen die aangebracht werden aan de norm NBN B 61-002 en om een reeks nieuwe voorschriften voor moderne technologieën (bv. condensatieketels) in te voeren.

3. Gasinstallaties

De norm NBN D 51-003 (2004) "Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen. Algemene bepalingen" en zijn addendum A1 uit 2005 geven een overzicht van de algemene technische eisen en veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de volgende gevallen :

4. Geluidsniveaus

Wat de akoestiek betreft, is het nuttig de Belgische norm NBN S 01-401 (1987) "Akoestiek. Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan comfort in gebouwen te vermijden" te vermelden. Deze norm bepaalt de maximale geluidsniveaus die toegelaten zijn in bepaalde ruimten van gebouwen, afhankelijk van hun bestemming, van het type gebouw en zijn inplantingszone. Hierbij wordt rekening gehouden met geluiden van buitenaf, zoals burengeluiden, en met geluiden van binnenuit, zoals het geluid van de uitrustingen (bv. verwarmingsketel of circulatiepomp). Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de publicatie van de ontwerpnorm prNBN S 01-400-1 (2007) "Akoestische criteria voor woongebouwen" die voornoemde norm gedeeltelijk zal vervangen (de vervanging heeft enkel betrekking op woongebouwen).

5. Installatie en inbedrijfstelling

De norm NBN EN 14336 (2005) "Verwarmingssystemen in gebouwen. Installatie en inbedrijfstelling van watervoerende verwarmingssystemen" gaat dieper in op de specifieke aspecten van de installatie en de inbedrijfstelling (³) van de onderdelen van het systeem (bv. de generatoren, de circulatiepompen en de regelaars).


Volledig artikel


C. Delmotte, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, laboratorium 'Luchtkwaliteit en Ventilatie', WTCB
J. Schietecat, ing., laboratoriumhoofd, laboratorium 'Verwarmings- en Klimatisatietechnieken', WTCB
 
(¹) Sinds het einde van 2006 vervangt het Bureau voor Normalisatie (NBN) het oude Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).
(²) De vóór de aanduiding 'NBN' geplaatste letters 'pr' geven aan dat het hier gaat om een Belgische ontwerpnorm die nog niet gepubliceerd werd door het Bureau voor Normalisatie.
(³) Inbedrijfstelling = overgang van een installatie van haar statische afwerkingstoestand tot haar werkingstoestand, overeenkomstig de gespecificeerde eisen.