Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 15 (3-2007)
  4. Ontwerp van axiaal belaste funderingspalen volgens Eurocode 7

Ontwerp van axiaal belaste funderingspalen volgens Eurocode 7 2007/03.08

Het eerste deel van Eurocode 7 (NBN EN 1997-1:2005), dat de algemene regels voor het geotechnische ontwerp vastlegt, is in België van kracht sinds het begin van 2005 (*). In dit artikel gaan we dieper in op de toepassing van dit document voor de berekening van het axiale draagvermogen van funderingspalen.

1. Inleiding

De
Afb. 1 Eurocode 7 : een instrument voor het optimaliseren van het ontwerp van funderingspalen.
Afb. 1 Eurocode 7 : een instrument voor het optimaliseren van het ontwerp van funderingspalen.
Eurocode 7 vormt een belangrijk instrument voor het harmoniseren en het optimaliseren van het geotechnische ontwerp in België en zou moeten leiden tot een verhoging van de kwaliteit en een stimulering van de innovatie.

In deze context wordt er in ons land al verschillende jaren gewerkt aan de opstelling van de Belgische Nationale Bijlage (NBN EN 1997-1 ANB) en aan een uitgebreid achtergronddocument dat een gedetailleerde en pragmatische beschrijving geeft van de manier waarop de Eurocode 7 in België moet toegepast worden.

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de schoot van de interprofessionele WTCB-werkgroep 'Eurocode 7', die hiervoor kan steunen op de resultaten van diverse prenormatieve onderzoeksprojecten van het Centrum, met de financiële steun van de Federale Overheidsdienst 'Economie'.

Niettegenstaande het feit dat de Nationale Bijlage, die naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgend jaar door het Bureau voor Normalisatie (NBN) zal gepubliceerd worden, een aantal keuzen en waarden vastlegt die typisch zijn voor ons land, bevat deze geen methoden voor de berekening van het axiale draagvermogen van funderingspalen.

Hiervoor kan men wel een beroep doen op het eerste deel van het voornoemde achtergronddocument, dat binnenkort zal verschijnen op onze website.

Voor de laatste stand van zaken verwijzen we naar de website van het project van Thematische Innovatiestimulering 'Speciale funderingstechnieken' : www.tis-sft.wtcb.be (zie kader).

2. Berekening van het axiale paaldraagvermogen

Het achtergronddocument dat het ontwerp van axiaal belaste palen volgens Eurocode 7 in België toelicht, zal enkele grondige wijzigingen teweegbrengen in de huidige ontwerppraktijk. Hierna zetten we de belangrijkste even op een rijtje.

3. Voordelen

Deze semi-probabilistische berekeningsprocedure, die binnen een tweetal jaar geëvalueerd zal worden met het oog op een eventuele aanpassing of verfijning, vertoont een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de vroegere deterministische aanpak. Ze kan immers leiden tot een uniformisering van het veiligheidsniveau en tot een aantal innovatieve ontwikkelingen, vermits de investering in nieuwe systemen met een kwaliteitsvolle uitvoering economisch gevaloriseerd wordt.


M. De Vos, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium 'Geotechniek', WTCB


(*) Vooralsnog is de NBN EN-versie van deze norm enkel beschikbaar in het Frans. De Nederlandse uitgave, waaraan het WTCB zijn actieve medewerking verleende, zou normaalgesproken nog in de loop van dit jaar moeten verschijnen.Thematische Innovatiestimulering
'Speciale funderingstechnieken' (TIS-SFT)

TIS logo
TIS-SFT is een door het IWT gesubsidieerd project van thematische innovatiestimulering dat tot doel heeft om de innovatie in de sector van de speciale funderingstechnieken aan te wakkeren. Hierna volgt een beknopt overzicht van enkele recente acties en evenementen in dit kader.
Vlaams Innovatienetwerk

1. Activiteiten van de TIS-SFT-werkgroepen

Op dit ogenblik zijn er binnen TIS-SFT twee werkgroepen actief :

2. Evenementen

In
Evenementen
aansluiting op de activiteiten van werkgroep 2 verleende TIS-SFT zijn medewerking aan de workshop 'Diepfunderingen en materiaaltechnologie'. Dit evenement vond plaats op 8 februari 2007 in het proefstation van het WTCB te Limelette. Daarnaast werden ook een aantal evenementen georganiseerd in samenwerking met de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG) :

3. Publicaties

Naast de presentaties die gegeven werden tijdens de hiervoor vermelde workshop 'Diepfunderingen en materiaaltechnologie' werd de rubriek 'Publicaties en info' op de website www.tis-sft.wtcb.be aangevuld met de volgende documenten : De rubriek 'Geotechnische links' werd eveneens uitgebreid met een aantal interessante websites inzake geotechniek.

4. Persoonlijke dienstverlening

Personen of bedrijven die geïnteresseerd zijn in de door TIS-SFT verstrekte diensten of die een bedrijfsbezoek of specifieke informatie ter ondersteuning van hun innovatieprojecten wensen, kunnen steeds contact opnemen met de projectverantwoordelijke (info@bbri.be) of kunnen zich inschrijven via het aanmeldingsformulier op de website.


N. Huybrechts, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Geotechniek en Structuren', WTCB
 
afmeting, axiale belasting, correlatie, draagvermogen, eurocode, funderingspaal, grondmechanica, kwaliteitscontrole, na eurocodes, nbn norm, optimalisering, penetratieproef, rekenmethode, rekenregel, veiligheidscoefficient, wrijving