Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home
Biorotor voor individuele waterzuivering.
Biorotor voor individuele waterzuivering.

Duurzaam omgaan met water 2007/01.10

Ondanks het feit dat ons land gekenmerkt wordt door een aanzienlijke jaarlijkse neerslaghoeveelheid, is het belangrijk duurzaam om te springen met water. Als gevolg van onze hoge bevolkingsdichtheid en ons onbezonnen drinkwaterverbruik daalt het peil in bepaalde grondwaterlagen namelijk zienderogen. In dit artikel belichten we daarom enkele technieken die kunnen aangewend worden om het waterverbruik enigszins binnen de perken te houden.

1. Toepassing van waterbesparende systemen

Het is geen geheim meer dat het gebruik van zuinige WC-spoelsystemen met dubbel spoelvolume, spaardouches, kranen met debietbeperkers, elektronisch gestuurde kranen en waterloze urinoirs in publieke ruimten kan leiden tot een aanzienlijke beperking van het waterverbruik (zie tabel 1).

Tabel 1 Waterbesparende technieken en hun resultaat.
Techniek Resultaat (*) Vergelijkingscriterium
WC-spoelsysteem met 6 of 3 l
6
t.o.v. een WC-spoelsysteem met 9 l
WC-spoelsysteem met 4 of 2,5 l
7,7
t.o.v. een WC-spoelsysteem met 9 l
Eengreepmengkraan
0,6
t.o.v. een klassieke mengkraan
Thermostatische mengkraan voor douches
1
t.o.v. een klassieke mengkraan
Eengreepmengkraan met debietbeperking
3
t.o.v. een klassieke mengkraan
(*) Het gaat hier om de jaarlijks realiseerbare besparing door 1 persoon, uitgedrukt in m³/jaar

Minder gekend is dat ook het gebruik van eengreepsmengkranen en thermostatische mengkranen een belangrijke besparing kan teweegbrengen. In beide gevallen komt men bij het tappen van het warme water immers sneller tot de geschikte mengtemperatuur dan met een klassieke mengkraan met twee koppen, zodat er minder ongebruikt water wegvloeit.

2. Toepassing van minder kwalitatief water

Het verbruik van drinkwater kan sterk verminderd worden door voor bepaalde toepassingen gebruik te maken van minder kwalitatief water, zoals regenwater of behandeld afvalwater. Zo wordt het afvalwater van badkamers in diverse Duitse hotels (grijs afvalwater) na zuivering bijvoorbeeld hergebruikt voor de spoeling van de toiletten.

In Vlaanderen is men dan weer voor tal van toepassingen verplicht gebruik te maken van opgevangen hemelwater, wat naast een vermindering van het drinkwaterverbruik een positieve invloed heeft op de overstromingsfrequentie in de lager gelegen delen van bepaalde rioleringsstelsels.

Een andere vereiste bestaat erin om bij nieuwe gebouwen en renovaties de regenwaterafvoer van de verharde oppervlakken (daken, parkings, …) aan te sluiten op een infiltratievoorziening. Zodoende komt het regenwater terecht in de bodem, alwaar het kan fungeren als voeding voor de zakkende grondwaterlagen.

3. Beter gebruik van de sanitaire installatie

Ook bij de productie van sanitair warm water kan men komen tot energiebesparingen en een lagere CO2-uitstoot. Het gebruik van zonnecollectoren, waarvoor men overigens vaak een premie kan ontvangen, is in deze context genoegzaam gekend.

Hierbij wordt echter vaak over het hoofd gezien dat ook het gebruik van een warmtepomp de duurzaamheid van de sanitaire installatie kan bevorderen. Zo beweert men in Nederland hoge winstfactoren te kunnen realiseren door het warme water te bereiden met behulp van een warmtepomp die als warmtebron gebruik maakt van het afgevoerde douchewater.

Er bestaan echter nog talloze andere (meer eenvoudige) ingrepen waarmee men water en energie kan besparen. Door het warmwaterproductietoestel in de buurt van de tappunten te plaatsen, kan men de warmwaterleidingen sterk inkorten, zodat de hoeveelheid warm water die kan afkoelen tussen twee tapbeurten beperkt wordt.

4. Individuele zuivering van afvalwater

De kwaliteit van het geloosde afvalwater van gebouwen die zich bevinden in gebieden zonder openbare riolering of die niet aangesloten zijn op een zuiveringsinstallatie mag evenmin verwaarloosd worden. Aangezien op Europees niveau beslist werd dat al het oppervlaktewater tegen 2015 schoon moet zijn, dient men ook voor de individuele zuivering zijn toevlucht te nemen tot performante toestellen (zie afbeelding) die dezelfde processen toepassen als de grote zuiveringsinstallaties.

5. Besluit

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er tal van technologieën bestaan die kunnen leiden tot een duurzamer watergebruik. Nu is het aan de bouwprofessionelen om deze doordacht toe te passen.


K. De Cuyper, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technische uitrustingen en automatisatie', WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 13 (1-2007)
  4. Duurzaam omgaan met water