Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home

Spouwdrainering ter hoogte van een dorpel

Bij regendichte elementen (zoals bijvoorbeeld blauwe hardsteen) wordt de noodzaak van een dichtingsmembraan onder de dorpels van deuren en vensterdeuren vaak in vraag gesteld. Een dergelijke afdichting is evenwel onontbeerlijk om infiltraties tengevolge van de omzeiling van de aansluiting tussen de dorpel en het gevelmetselwerk te voorkomen.

1. Inleiding

In Infofiche nr. 7 'Infiltraties aan de voet van spouwmuren' werden de verschillende functies van het spouwmembraan uit de doeken gedaan en werd onder meer gewezen op het belang van de continuïteit ervan. In de praktijk stelt men echter vast dat het spouwmembraan ter hoogte van de dorpels van deuren, vensterdeuren en tot op de grond doorlopende vaste ramen niet zelden onderbroken wordt.

In deze bijdrage trachten we daarom meer duidelijkheid te scheppen omtrent de manier waarop de aansluiting tussen het spouwmembraan en de dorpels moet uitgevoerd worden, zodat men de continuïteit ervan ook op deze plaatsen kan garanderen.

2. Belang van de afdichting onder dorpels

Indien de dorpel niet in het metselwerk verankerd wordt, moet de continuïteit van het spouwmembraan gewaarborgd zijn om te vermijden dat er infiltraties zouden ontstaan ter hoogte van de aansluiting tussen de dorpel en het metselwerk.

In de praktijk is de oplossing waarbij de dorpel ten minste over 50 mm ingewerkt wordt in het gevelmetselwerk echter altijd aanbevolen (en zelfs verplicht bij rolluiken).

Wanneer het spouwmembraan in dergelijke gevallen onderbroken is en opgeplooid wordt in de laatste verticale stootvoeg vóór de gevelopening, is de regendichtheid van de constructie niet volledig verzekerd, aangezien een deel van de gevel niet gedraineerd wordt (zone boven de ingewerkte uiteinden van de dorpel).

Het
Opmerking
Bij constructies die aansluiten op de volle grond en die door het peil van de aanaarding te kampen hebben met zijdelingse infiltraties, biedt zelfs een afdichting onder de dorpels onvoldoende garanties, aangezien het oppervlaktewater onder dit membraan kan doorsijpelen.
eventuele spouwwater dat langs de achterzijde van het zichtvlak van dit niet-gedraineerde deel afloopt, wordt immers niet opgevangen onderaan de dorpel en kan naar binnen stromen. Hoewel de betreffende metselwerkoppervlakte eerder beperkt is (boven de gevelopening moet er namelijk eveneens een spouwmembraan aangebracht worden), kan de hoeveelheid water die op deze plaats afloopt voldoende groot zijn om vochtplekken te veroorzaken in de binnenafwerking van sterk aan regen blootgestelde gevels uit weinig capillair metselwerk.

Om dergelijke problemen te vermijden, dient men er bijgevolg op toe te zien dat de continuïteit van het spouwmembraan ook onder de dorpel gewaarborgd wordt. Zodoende kan men bovendien het risico op infiltraties via de voegen tussen de diverse dorpelelementen voorkomen.

3. Verzekeren van de continuïteit

Hierna gaan we wat dieper in op de manieren waarop de continuïteit van de drainering ter hoogte van een dorpel kan veiliggesteld worden. We onderscheiden twee situaties :

3.1 Spouwmembraan op dezelfde hoogte (of lager) dan de onderzijde van de dorpel

Ideaal zouden de diverse peilen vanaf het ontwerp op elkaar afgestemd moeten worden, zodat het spouwmembraan continu zou kunnen doorlopen ter hoogte van de dorpel (zie afbeelding 1). Men dient erover te waken dat dit membraan niet beschadigd wordt vóór of tijdens de plaatsing van de dorpel.

Afb. 1 Spouwmembraan waarvan het peil afgestemd is op dat van de dorpel.
Afb. 1 Spouwmembraan waarvan het peil afgestemd is op dat van de dorpel.
Bij renovatie- of herstellingswerken kan men genoodzaakt zijn een afzonderlijk dichtingsmembraan aan te brengen onder de dorpel (indien er geen membraan aanwezig is of als het gebreken vertoont). Als men in dit geval de continuïteit wenst te vrijwaren, moet men deze afdichting zijdelings opplooien tegen het spouwmembraan (zie afbeelding 2).

Afb. 2 Spouwmembraan dat tegen de afdichting opgeplooid werd (bij renovatie- of herstellingswerken).
Afb. 2 Spouwmembraan dat tegen de afdichting opgeplooid werd (bij renovatie- of herstellingswerken).

3.2 Spouwmembraan hoger dan de onderzijde van de dorpel

In de praktijk ligt het spouwmembraan veelal hoger dan de onderzijde van de dorpel, aangezien men de hoogte van de trede zo laag mogelijk wenst te houden. Dit membraan moet opgeplooid worden in de laatste verticale stootvoeg vóór de gevelopening.

In dergelijke gevallen is men verplicht een membraan aan te brengen onder de dorpel. Om een zekere continuïteit te waarborgen, dient men ervoor te zorgen dat de membranen elkaar overlappen. Het membraan onder de dorpel zal dus voldoende ver in het gevelmetselwerk moeten doorlopen langs weerszijden van de gevelopening en zijdelings worden opgeplooid (zie afbeelding 3).

Afb. 3 Spouwmembraan dat zijdelings opgeplooid wordt in de laatste verticale stootvoeg van het gevelmetselwerk.
Afb. 3 Spouwmembraan dat zijdelings opgeplooid wordt in de laatste verticale stootvoeg van het gevelmetselwerk.
Bij een aansluiting met een plat dak dient men erop te letten dat de drainering van het water dat verzameld wordt op het membraan onder de dorpel niet in het gedrang komt (door de opstand van de afdichting op deze plaatsen te onderbreken). In bepaalde gevallen moet het membraan onder de dorpel op de opstand van de afdichting kunnen gelast of verlijmd worden om de vereiste hoogte van 150 mm te garanderen (verenigbare materialen). 


E. Mahieu, ing., adviseur, afdeling 'Technisch advies', WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 11 (3-2006)
  4. Spouwdrainering ter hoogte van een dorpel