Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
 1. Publicaties
 2. WTCB-Contact
 3. WTCB-Contact nr. 11 (3-2006)
 4. CE-markering van geluidsschermen

CE-markering van geluidsschermen 2006/03.06

Laboratoriumopstelling van een geluidsscherm.
Laboratoriumopstelling van een geluidsscherm.
Meting van de akoestische absorptie in het laboratorium.
Meting van de akoestische absorptie in het laboratorium.
Bepaling van de luchtgeluidsisolatie
Bepaling van de luchtgeluidsisolatie (DLR).

In juni 2005 werd de norm NBN EN 14388 betreffende verkeerslawaaibeperkende constructies goedgekeurd en kreeg hij het statuut van geharmoniseerde specificatie in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn. De CE-markering, die aldus op termijn verplicht zal worden voor geluidsschermen, omvat een reeks (al dan niet akoestische) geharmoniseerde karakteristieken voor dit producttype.

De CE-markering van geluidsschermen volgens de norm NBN EN 14388 is mogelijk sinds 1 mei 2006 en wordt verplicht vanaf 1 mei 2007. Deze verplichting geldt voor alle verkeerslawaaibeperkende schermen die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt gebracht worden en die binnen het toepassingsgebied van de norm vallen (vlakke geluidsschermen).

De norm beschrijft de methoden voor de bepaling van de prestaties van deze schermen : akoestische prestaties (absorptie en isolatie), maar ook niet-akoestische prestaties (weerstand tegen belastingen, lichtreflectie, duurzaamheid, …). Aan de hand van de proefmethoden waarnaar de norm verwijst, moet de fabrikant een gedeclareerde prestatie opgeven voor de geharmoniseerde karakteristieken die opgenomen zijn in bijlage ZA van de norm. Vermits de norm geen minimale prestaties vermeldt, kan de producent voor elke karakteristiek de NPD-optie (no performance determined) gebruiken, tenzij er een wettelijke eis voor bestaat in het land van bestemming. Het WTCB stelde in samenwerking met het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) een verklarende brochure op waarin de praktische aspecten aan bod komen die gepaard gaan met de invoering van de CE-markering (zie onderstaand kader).

Aangezien de procedures van systeem 3 van toepassing zijn voor de conformiteitsverklaring, moet een erkend laboratorium ingeschakeld worden voor de uitvoering van de initiële typeproeven of voor de goedkeuring van de vooraf door de fabrikant ter beschikking gestelde proefresultaten. Het WTCB diende alvast een notificatieaanvraag in om deze taken op zich te mogen nemen. De verschillende
WTCB-laboratoria (Akoestiek, Licht, Structuren) kunnen immers alle proeven uitvoeren die nodig zijn voor de CE-markering van geluidsschermen. In het kader van de Technologische Dienstverlening 'Bouwakoestiek' en de ontwikkelingsproeven nam het WTCB de laatste jaren actief deel aan tal van projecten omtrent geluidsschermen : schermen op basis van gerecycleerde banden, schermen uit massief hout en PVC-schermen.
Handleiding voor de CE-markering van geluidsschermen
Deze brochure heeft tot doel leveranciers van toebehoren, fabrikanten en installateurs van verkeerslawaaibeperkende constructies te begeleiden, evenals alle andere personen (bv. architecten, opdrachtgevers) die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze producten te maken hebben. Ze moet de lezer niet alleen in staat stellen de inhoud van de nieuwe norm NBN EN 14388 'Verkeerslawaaibeperkende constructies' te begrijpen, maar ook de nieuwe eisen en hun toepassing in de Belgische regelgeving.

De auteurs trachten een concreet antwoord te formuleren op een aantal vragen die de fabrikanten van geluidsschermen zich kunnen stellen :
 • is de CE-markering van toepassing op mijn product ?
 • moet een aangemelde instelling (notified body) worden ingeschakeld ?
 • voor welke karakteristieken moet een prestatie worden bepaald ?
 • wat is het productiecontrolesysteem ?
 • is het voorzien van een gebruiksaanwijzing verplicht ?
 • moet ik richtlijnen meeleveren voor het onderhoud en de duurzaamheid van mijn product ?
 • hoe moet ik de technische documentatie opstellen ?
 • wat is een conformiteitsverklaring ?
 • aan welke eisen moet een product met een CE-markering voldoen ?
 • wat houdt markttoezicht in ?
De Handleiding voor de CE-markering van geluidsschermen kan gratis gedownload worden.


Volledig artikel


M. Van Damme, ing., adjunct-laboratoriumhoofd, laboratorium 'Akoestiek', WTCB

 
akoestiek, akoestische isolatie, akoestische ruimte, akoestische voorziening, belgie, ce-markering, classificatie, en norm, evaluatie, gelijkvormigheidsattest, geluidsabsorptie, geluidsscherm, geluidsverzwakkingsindex, laboratoriumproef, lawaaibeperking, luchtgeluid, maat, nbn norm, prestatie, prestatieeis, proef, proefmetode, rekenmethode, smartconnect_pub_akoestische isolatie, verkeerslawaai, versnelde proef, voorschrift, wegverkeer