Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

LCC Levenscycluskostenanalyse (LCC) voor de beoordeling van de economische prestatie van duurzame gebouwen

Van 01.09.2009
tot 31.08.2012

Het prenormatief onderzoek rond Levenscycluskosten-analyse (LCC) wil een kader creëren voor de economische evaluatie van gebouwen gedurende hun volledige levensduur, waarbij niet enkel de investeringskost van een gebouw in overweging wordt genomen, maar ook alle kosten die in de rest van de levenscyclus optreden, zoals onderhoudskosten (reparaties, vervangingen), gebruikskosten (o.

a. energie, water), end-of-life kosten (sloop, hergebruik, …).

Doelstellingen

Er worden verschillende aspecten van LCC behandeld. Ten eerste wordt een methodologie ontwikkeld, die een invulling moet geven aan de kadernorm ISO 15686-5. Bijzondere aandacht gaat naar de data die nodig zijn bij het uitvoeren van LCC-berekeningen: zijn er voldoende bronnen beschikbaar, wat is de kwaliteit van de data en hoe kunnen ze gebruikt worden in de berekening. De impact van risico en onzekerheid en de manier waarop deze kunnen meegenomen worden in de berekeningen, wordt nader bekeken. Ten slotte wordt nagegaan hoe LCC kan geïntegreerd worden met LCA, de berekening van de milieu-impact van gebouwen doorheen hun levenscyclus.

Resultaten en publicaties

In de eerste plaats is een referentiemethodiek opgesteld die de aannemer moet helpen bij het uitvoeren van een LCC analyse. Dit referentiedocument levert hem een plan van aanpak aan en helpt bij het bepalen van economische parameters. Er worden richtlijnen gegeven omtrent te gebruiken gegevens en het betrekken van onzekerheid en risico in de berekeningen. Tevens wordt een berekeningstool aangeboden. Tenslotte zullen ook de voorbeelden en case studies een houvast bieden voor de aannemer die van start wil gaan met de economische evaluatie van zijn projecten gedurende hun levensduur.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie
In samenwerking met

ARDIC