Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

LCC ECOTOOP Life Cycle Costs als economische succesfactor Tetra Ontwerp, Onderhoud en Planning van Residentieel Vastgoed

Van
tot

Opeenvolgende overheden hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd rond wonen, rond stedenbouw en verdichting, rond de renovatie van het bestaande verouderde patrimonium, en zeker rond het energiegebruik in Vlaanderen. Heel wat partijen in de sector wensen daarom zicht te krijgen op de levenscyclus van een gebouw in functie van een globaal en correct beheer.

HoGent, UGent en WTCB werken binnen het TETRA-project LCC Ecotoop aan instrumenten om inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen en hun langetermijnwaarde significant te verbeteren. Tot op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen vaak enkel rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel een afweging van de energiekosten tegenover de investeringskosten. In de praktijk resulteert dit daarom enkel in de uitvoering van instandhoudingswerken. De aanpak leidt tot een systematische degradatie van het gebouw en globaal tot een sterk verouderd patrimonium op langere termijn. Op het niveau van de individuele eigenaar leidt dit tot waardevermindering van het geïnvesteerde kapitaal.

Het project legt de focus op residentiele gebouwen in mede-eigendom. Alle verzamelde relevante technische kennis rond de gebouwschil, aangevuld met de in dit project ontwikkelde nieuwe beheergerelateerde kennis, wordt vertaald naar eenvoudige inzetbare tools voor de verschillende doelgroepen van het project. Voor gebouwbeheerders worden specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de toepassing van conditiemeting volgens NEN 2767. Praktische richtlijnen worden uitgeschreven om de levensduur en levenscycluskosten van materialen en constructies in te schatten voor het opstellen van meerjarenbegrotingen en als referentie- of afwegingskader voor investeringen. De beoogde doelgroepen zijn professionele bouwheren, huisvestingsmaatschappijen, overheden, architecten, makelaars, syndici, rentmeesters, onderhoudsfirma’s en aannemers.

  • Het onderzoeksproject heeft de ambitie inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen teneinde de lange termijn waarde significant te verbeteren. Op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen dikwijls ad hoc gewerkt waarbij enkel rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel een afweging van de energiekosten tegenover de investeringskosten. In de praktijk resulteert dit daarom enkel in het uitvoeren van louter instandhoudingswerken. Een dergelijke aanpak leidt tot een systematische degradatie van het gebouw en op langere termijn globaal tot een sterk verouderd patrimonium. Op niveau van de individuele eigenaar leidt dit tot waardevermindering van het geïnvesteerde kapitaal. Cruciaal voor het project is de sterke verankering in de vastgoedsector, door interactie met diverse actoren, via disseminatie in diverse vastgoed-opleidingen en door publicaties voor en permanente vorming van de vastgoedsector.

  • Doelgroep: Professionele bouwheren, architecten, makelaars, syndici, onderhoudsfirma’s en aannemers

Doelstellingen

Binnen het project wordt de focus gelegd op residentiele gebouwen in mede-eigendom.

  • Alle verzamelde relevante technische kennis rond de gebouwschil aangevuld met de in dit project ontwikkelde nieuwe specifieke beheer gerelateerde kennis wordt vertaald naar

  • eenvoudige inzetbare tools en matrices in functie van de noden van de verschillende doelgroepen van het project.

  • Voor gebouwbeheerders worden specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de toepassing van NEN 2767.

  • Praktische richtlijnen worden uitgewerkt om de levensduur en levenscycluskosten van materialen en constructies in te schatten in het kader van het opstellen van meerjarenbegrotingen en als referentie- /afwegingskader voor investeringen.

  • Onderhoudsvriendelijk ontwerp, energie-afwegingen, …

Resultaten en publicaties

Het project zit nog in de startfase. De bedoeling is om via verschillende case study’s kennis op te bouwen en vervolgens te verspreiden naar de doelgroepen.

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
Hogeschool Gent Universiteit Gent

Hogeschool Gent, Universiteit Gent

  1. Onderzoeksprojecten
  2. LCC ECOTOOP