Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

SWW Productie en distributie van sanitair warm water

Van
tot

Het aftappatroon van sanitair warm water (SWW) met kortstondige pieken stelt zeer hoge eisen aan de installatie.

Het opwekkings- en distributierendement van SWW-systemen is hierdoor vaak bedroevend laag. Bovendien is er een evolutie naar een steeds performantere gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid) en hogere eisen inzake sanitair comfort. Hierdoor groeit het aandeel van sanitair warm water in het totale energieverbruik van gebouwen.

Doelstellingen

De doelstellingen van dit TETRA project zijn de volgende : opbouwen van kennis over, en uitwerken van hulpmiddelen voor, een gepaste systeemkeuze en een correcte dimensionering van SWW-installaties.

Dit project heeft betrekking op individuele en collectieve woonvormen. In-situ metingen vormen het uitgangspunt voor het aanpassen van de rekenregels voor de dimensionering.

Resultaten en publicaties

Het project heeft geresulteerd in:
1) een geactualiseerde en diepgaande kennis van de huidige SWW-vraag, zowel op het vlak van piekdebieten, als van verbruiksprofielen en dit voor verschillenden gebouwgroottes, gaande van individuele woningen tot appartementsgebouwen met 300 appartementen
2) aangepaste dimensioneringsregels op basis van deze SWW-vraag voor wat betreft SWW-productie en –distributie. Voor de distributie is gebleken dat de Duitse DIN 1988-300:2012 het best aansluit bij de metingen en voor de productie werden uit de metingen P (vermogen) en V (opslagvolume)-curves opgesteld voor de dimensionering.
3) Een code van goede praktijk, opgebouwd uit productfiches voor de verschillende types SWW-productietoestellen
4) Een eerste versie van rekentool voor SWW-productie, die in het IWT VIS traject Instal 2020 verder geperfectioneerd zal worden

Publicaties :
- WTCB-Contact nr. 35 (3-2012), WTCB-Contact nr. 39 (3-2013) en WTCB-Contact nr. 46 (2-201)
- Seasonal variation of hot and cold water consumption in apartment buildings
- Measurements of water consumption in apartment buildings

www.tetra-sww.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - SWW
Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
Thomas More Universiteit Antwerpen

Thomas More, Universiteit Antwerpen