Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/06/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA H2O & DAKEN Normen-Antenne H2O & Daken

Van
tot

De Normen-Antenne « H2O & Daken » informeert in de eerste plaats KMO’s over de stand van zaken en evoluties van de normering en reglementering in de domeinen ‘water’ (drinkwater, afvalwater, hemelwater) en ‘platte daken’ en geeft daarnaast ook technische ondersteuning aan bedrijven met specifieke vragen die gerelateerd zijn met normering en/of reglementering.

Resultaten en publicaties

De normalisatieactiviteiten van 6 relevante technische comités worden door deze Normen-Antenne opgevolgd.

De aandacht wat water betreft ligt in 2018 vooral op het belang van rationeel en duurzaam watergebruik en op hygiëne. In januari 2018 is de nieuwe BBT Legionella gepubliceerd die grotendeels door medewerkers van de Normen-Antenne werd herzien die ook een reeks opleidingen organiseerden om de inhoud van het document toe te lichten. Er wordt een beperkt onderzoek uitgevoerd naar het effect van het spoelen van drinkwaterinstallaties volgens de norm NBN EN 806-4 om na te gaan of er een meer praktijkgerichte spoelprocedure kan voorgesteld worden. Er zijn in 2017 verschillende artikels gepubliceerd over Legionella in drinkwaterinstallaties, één van de belangrijke topics die onderzocht worden in het project INSTAL2020. Verder zijn voor dit project een groot aantal metingen in situ uitgevoerd op basis waarvan gebruikersprofielen voor verschillende gebouwgroottes en gebouwtypes in 2018 opgesteld worden. De Normen-Antenne heeft het mandaat gekregen om in 2018 de informatie over deze gebruikersprofielen op te nemen in een nationale bijlage aan de norm NBN EN 12831-3. Daarnaast wordt gewerkt aan een groot artikel over waterbesparing door het installeren van toiletten met een beperkt spoelvolume en zal verder gewerkt worden aan een Technische Voorlichting over de opvang en het gebruik van hemelwater. Wat daken betreft zijn er vooral artikels gepubliceerd over verschillende constructieve en bouwfysische aspecten van de opbouw van het platte dak: hoe bij de renovatie van een plat dak de helling verbeterd kan worden, hoe vochtproblemen in platte daken vermeden kunnen worden, hoe daken met TT-elementen uitgevoerd moeten worden,… Er is voor daken deelgenomen aan verschillende werkgroepen en conferenties om verschillende aspecten van een goede dakopbouw toe te lichten (testen voor afdichtingsmembranen volgens NBN EN 13948, brandaspecten van platte daken volgens CEN TS 1187, borstwering op daken volgens NBN B 03-004, gebruiksbelastingen volgens NBN EN 1991-1-1, windbelastingen volgens NBN EN 1991-1-4,…). Er wordt in 2018 verder gewerkt aan de herziening van de Techniche Voorlichting 215 over platte daken.

In 2017 heeft de Normen-Antenne Water en daken in totaal 30 cursussen of lezingen gegeven waarbij meer dan 1400 deelnemers werden bereikt. In 2018 zijn voor de thema’s water en daken opnieuw cursussen en lezingen voorzien waaronder een cursusreeks over het ontwerp en de dimensionering van afvalwater en hemelwater (volgens NBN EN 12056) die op 16 verschillende locaties, verspreid over de 3 gewesten, wordt gegeven. Daarnaast werden in 2017 in totaal 62 specifieke vragen van bouwprofessionelen beantwoord.

www.normen.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - NA H<sub>2</sub>O & DAKEN
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA H<sub>2</sub>O & DAKEN