Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

BESCHOEIINGEN Beschoeiingen en onderschoeiingen. Richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en monitoring van klassieke en nieuwe systemen

Van
tot

In de loop van deze studie worden de richtlijnen voor de uitvoering en het ontwerp van beschoeiingen en onderschoeiingen in België verder uitgewerkt.

Doelstellingen

De verschillende uitvoeringstechnieken worden gestructureerd in kaart gebracht in de vorm van een code van goede praktijk, die als leidraad moet dienen voor een goede uitvoering. Daarnaast wordt de ontwerpmethodologie voor grondkerende wanden volgens de Eurocode 7 verder uitgewerkt, rekening houdende met de verschillende uitvoeringstypes op de Belgische markt. Ook wordt er een aanzet gegeven om specifieke procedures op te stellen voor het toepassen van de observationele methode voor het ontwerpen van grondkerende constructies. Bij deze methode wordt gestreefd naar een kostenefficientere uitvoering zonder in te boeten aan veiligheid voor het monitoren van de structuur tijdens en na de uitvoering en het op voorhand vastleggen van mogelijke maatregelen indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Dit alles wordt gebundeld in richtlijnen voor de uitvoering, het ontwerp en de monitoring van grondkerende wanden, met de integratie van een methodologie voor de beoordeling van de risico's en de indeling in risicoklassen.

Resultaten en publicaties

De code van goede praktijk is uitgebreid met uitvoeringsfiches voor o.a. damwanden (WTCB Infofiche nr. 70.1 Uitvoering van stalen damwanden), diepwanden (WTCB Infofiche nr. 70.2 Uitvoering van diepwanden), ondermetselings- (WTCB Infofiche nr. 72.1 Ondermetselen van bestaande funderingen), ) en onderschoeiingstechnieken (WTCB Infofiche nr. 72.2 Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide gleuven). De ontwerpmethodologie van grondkerende wanden volgens Eurocode 7 is verder uitgewerkt in wisselwerking met CEN-TC 250 (Structural Eurocodes) en de NBN commissie “Eurocodes”. Het WTCB is betrokken bij verschillende in situ monitoringcampagnes op reële sites (proefput damwanden Oosterweelverbinding, diepwanden en soil mix wanden stationsomgeving te Mechelen). De informatie die daaruit voortvloeit is nuttig om de richtlijnen optimaal te ontwikkelen, bij te sturen en te implementeren. Er wordt in samenwerking met de sector ook gewerkt aan een handboek voor de uitvoering en het ontwerp van beschoeiingen. Een eerste versie is beschikbaar op www.bggg-gbms.be. Voor de recente soil mix techniek wordt momenteel met het Nederlandse SBR/CURnet een gemeenschappelijk handboek opgesteld.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN