Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

PREVENT II Ventilatie van woningen: prestatiecriteria en regels voor het ontwerp van de apparaten

Van
tot

Sinds de publicatie van de norm NBN D 50-001:1991 (‘Ventilatievoorzieningen in woongebouwen’) meer dan 20 jaar geleden en de EPB-regelgeving die zich op deze norm baseert voor de ventilatie-eisen in woningen, is de context rond ventilatie van woningen aanzienlijk veranderd.

Met de steeds energie-efficiëntere gebouwen is een doeltreffende ventilatie vandaag meer dan ooit onmisbaar voor een goede luchtkwaliteit. Doch de druk om het energieverbruik van het ventilatiesysteem te verminderen, wordt steeds groter.

Doelstellingen

Het hoofddoel van deze studie is de ontwikkeling van de noodzakelijke wetenschappelijke fundamenten voor de opstelling van nieuwe prestatiecriteria en ontwerpregels van ventilatie in woningen.

Een grondig onderzoek is dan ook nodig voor een diepgaande aanpassing van de norm NBN D 50-001. De volgende belangrijke punten ontbreken in de huidige norm:

- Noodzakelijke ontwerpregels die een equivalente luchtkwaliteit garanderen tussen de verschillende (natuurlijke of mechanische) ventilatiesystemen.

- Vraaggestuurde ventilatie en regulatie, die een interessant potentieel vormen voor een lager energieverbruik, vereisen eveneens regels om een voldoende luchtkwaliteit te garanderen.

- Hybride systemen, die mogelijkheden bieden voor een betere luchtkwaliteit en/of een lager energieverbruik, vereisen ontwerp- en dimensioneringsregels.

Resultaten en publicaties

Een eerste biënnale van deze studie concentreerde zich aanvankelijk op de prestatiecriteria betreffende de vereiste debieten en regulatiestrategieën, en op de ontwerpregels en werkingsomstandigheden van basisventilatiesystemen en eenvoudige hybride systemen.

In voortzetting van en als aanvulling op deze eerste biënnale richt de tweede biënnale zich eerst en vooral op de werking van complexere hybride systemen die met name basisventilatie combineren met voorzieningen voor intensieve ventilatie. Deze functioneren aldus volgens verschillende wijzen afhankelijk van de klimaatomstandigheden teneinde het energieverbruik het hele jaar te beperken. Een belangrijke tweede focus zijn de werkingsomstandigheden van alle systemen in functie van de luchtdichtheid van de bouwschil.

De uitvoerbaarheid van een gelijkwaardige benadering, ter aanvulling van de eenvoudige regels, om de prestaties van innoverende systemen aan te tonen vormt ook een belangrijke uitdaging van deze tweede biënnale. Ten slotte zullen er ook meer specifieke aanvullingen volgen omtrent de resultaten van de eerste biënnale. Die hebben betrekking op het onderzoeken van pragmatische benaderingen om rekening te houden met de uitstoot door de materialen van verontreinigende stoffen in de vereiste debieten, het evalueren van de relevantie van alternatieve opsporingsmiddelen voor vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2, en ten slotte de plaats van de ventilatieventielen in de ruimten.

In het kader van een herziening van de norm NBN D 50-001 zullen de resultaten na deze studie als basis dienen, in nauw overleg met alle betrokken spelers in de ventilatiesector: fabrikanten verantwoordelijk voor het ontwerp van nieuwe systemen, architecten, installateurs belast met het ontwerp en de uitvoering, gewesten verantwoordelijk voor de EPB-regelgeving, enz.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
Universiteit Gent

Universiteit Gent

  1. Onderzoeksprojecten
  2. PREVENT II