Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA Brandpreventie Normen-Antenne Brandpreventie

Van
tot

Doelstellingen

Hoofddoel van deze Normen-Antenne (NA) is de KMO te informeren over de evoluties van de normen en reglementen op het gebied van brandpreventie in gebouwen. De NA heeft zich gericht op haar 3 hoofdtaken: verzamelen van informatie, sensibiliseren en technische ondersteuning.

Sinds 1 juli 2013 is het Reglement op de Bouwproducten (RBP) in voege getreden. Eén van de 7 voornaamste eisen van dit RBP is de veiligheid in geval van brand. Er zijn hierover heel veel Europese normen verschenen en andere staan klaar voor publicatie of komen in aanmerking voor herziening in 2017 om daarna te verschijnen in de vorm van Belgische normen (NBN EN), sommige zelfs in vervanging van bestaande Belgische normen. De lidstaten blijven bevoegd om de basiseisen vast te leggen die zij nodig achten om de veiligheid van de bouwwerken te kunnen waarborgen.
In België is dit een deel van een reglementering op het gebied van brandveiligheid. De evolutie van de voorgeschreven normen brengt wijzigingen met zich mee op het vlak van de Belgische reglementering en voornamelijk voor het Koninklijk Besluit dat de normen bepaalt aangaande de basis van preventie en de reglementen die onder de bevoegdheid vallen van de Gewesten en Gemeenschappen (rusthuizen, hotels, …).
- Belangrijke wijzigingen zijn van kracht sinds 1 december 2012: eisen uitgedrukt volgens de Europese normen en klasseringen, nieuwe eisen met betrekking tot doorgangen in brandbestendige wanden, voorschriften voor het vertragen van verbreiding van de brand via de gevels, het risico op brand via de groene daken, … . Een overgangsperiode tot 1 december 2016 is trouwens voorzien om de sector toe te laten zich aan te passen aan deze talloze wijzigingen.
- Het KB is bovendien opnieuw voor herziening opgenomen en de sector mag opnieuw wijzigingen verwachten op middellange termijn (waarschijnlijk vanaf 2017).

De NA Brandpreventie zal haar acties verder zetten met als doel de sector in te lichten over alle normatieve en reglementaire evoluties. In 2015 is zij zeer actief geweest, en dit in vergelijking met voorgaande jaren.
- Meer dan 68 000 bezoekers op de website van de NA Brandpreventie in 2015, ofwel een gemiddelde van 188 bezoekers per dag !
- Meer dan 64.000 downloads van artikels of documenten die verband houden met brandveiligheid en de normalisering op dit vlak, via de website ad hoc van NA Brandpreventie.
- Meer dan 2400 deelnemers aan cursussen en conferenties tijdens dewelke minstens één presentatie werd gegeven door de NA Brandpreventie.
- Verscheidene publicaties waaronder de TV en voortzetting van de redactie van belangrijke documenten (TV).

www.normen.be
WTCB Onderzoeksproject: - NA Brandpreventie
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA Brandpreventie