Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

GEOCONSTRUCT Gebruiksgrenstoestand van geotechnische constructies - Methodes voor het afleiden van vervormingsparameters van de grond, het berekenen van vervormingen van geotechnische structuren & richtlijnen voor toelaatbare vervormingen

Van
tot

NBN EN 1997-1 “Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp – Deel 1 : Algemene regels” werd in 2005 gepubliceerd in België en heeft een gemeenschappelijk Europees kader gecreëerd voor het ontwerp van geotechnische constructies. Als aanvulling op de EC7, werd in 2014 de Belgische nationale bijlage (ANB) gepubliceerd. Omdat historisch gezien in België geen geotechnische ontwerpnormen bestonden en daar er in de laatste decennia heel wat nieuwe technieken en methodes op de markt geïntroduceerd werden, zijn er de laatste jaren grote onderzoeksinspanningen gedaan om een wetenschappelijk draagvlak te ontwikkelen voor een uniforme implementatie van de EC7 in België.

Tot op heden is de aandacht echter hoofdzakelijk uitgegaan naar het ontwerp van diverse geotechnische constructies in de uiterste grenstoestand (UGT). Nochtans verplicht EC7 om naast de UGT controle eveneens een controle uit te voeren van de gebruiksgrenstoestand (GGT). Dit houdt in dat men verifieert of de vervormingen van de geotechnische constructie in alle fasen van de werken toelaatbaar zijn voor de nieuw op te richten constructie zelf of voor de naburige/belendende constructies die zich in de invloedszone van de geotechnische werken bevinden.

Doelstellingen

In het licht van de hiervoor geschetste context wordt in het kader van dit onderzoeksproject voorgesteld om de huidige lacunes in België m.b.t. tot de GGT verificatie volgens Eurocode 7 in te vullen.

Er wordt daarbij beoogd om éénduidige methodes uit te werken en richtlijnen op te stellen voor:
- het afleiden van de grondvervormingsparameters op basis van courant beschikbaar grondonderzoek die gehanteerd kunnen worden in berekeningsmethodes;
- het bepalen van de zettingen van funderingen op staal, alsook het effect van invloedsfactoren (bemalingen, preconsolidatie, werken langs en onder bestaande ondiepe funderingen, …);
- het bepalen van de zettingen van individuele axiaal belaste paalfunderingen;
- het berekenen van de zettingen van paalgroepen die axiaal belast worden;
- het berekenen van de laterale vervormingen van structuren op paalfunderingen;
- het bepalen van de vervormingen van grondkerende constructies.

Daarnaast zullen er richtlijnen opgesteld worden i.v.m. toelaatbare vervormingen van geotechnische constructies en dit t.a.v. de nieuw op te richten constructie zelf en t.a.v. reeds bestaande gebouwen, structuren of nutsleidingen die zich in de invloedszone van de geotechnische constructie bevinden. Bij het opstellen van deze richtlijnen zullen inzichten in grond-structuurinteractie in rekening gebracht worden.

Resultaten en publicaties

In de beginfase van het project is er een voorstel van methode uitgewerkt om ondiepe funderingen te dimensioneren met inbegrip van het zettingsgedrag en het afleiden van de hiertoe benodigde vervormingsparameters uit grondonderzoek. Bovendien is het initiatief genomen om in samenwerking met de BGGG begin 2016 studie-avonden op te zetten rond de invloed van werkzaamheden langs en onder bestaande gebouwen op de stabiliteit en vervormingen van deze laatsten.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. GEOCONSTRUCT