Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

VETURES I+II Verlijming van harde bekledingen op thermische isolatie : prestatiecriteria voor de selectie van materialen, de duurzaamheid van het systeem en gebruiksvoorschriften II

Van
tot

Het in situ verlijmen van harde bekledingen op buitenisolatie is een techniek die steeds meer interesse kent, zowel om technische als om esthetische redenen.

Dit project draagt bij tot de ontwikkeling van deze techniek door de kennis over de duurzaamheid uit te breiden, door een normatief kader uit te werken, die de specificaties voor de producten (selectiecriteria) en voor het systeem (hygrothermisch en mechanisch gedrag) verbindt, en tot slot door gebruiksvoorschriften en uitvoeringsaanbevelingen op te stellen.

Doelstellingen

Het doel van het project is om de tekorten op normatief vlak aan te vullen aangaande de techniek van harde bekledingen (baksteenstrips, keramische tegels, natuur- of agglomeraatsteen) in situ verlijmd op een isolatie voor het thermische isoleren van muren langs buiten, en om de volle ontwikkeling van deze techniek toe te laten.

De betrokken NBN commissies zijn E88/89 (Thermisch isolatiematerialen), E125 (Metselwerk), E67 (Keramische tegels) en E246 (Natuursteen) en hun Belgische spiegelcommissies.

Resultaten en publicaties

In de eerste fase werden de systemen voornamelijk door middel van laboratoriumexperimenten, als ook door numerieke simulaties bestudeerd. De afzonderlijke materialen werden gekarakteriseerd en hun relevante prestaties bepaald, waarna werd gekeken naar de compatibiliteit van deze materialen wanneer ze met elkaar in contact worden gebracht en dit na verschillende verouderingen. De invloed van de uitvoeringsomstandigheden op de duurzaamheid is door middel van labotesten bestudeerd en vergeleken met prestaties in praktijk.

De evaluatie van het hygrothermisch gedrag en vorststand van volledige systemen vormde een grote activiteit binnen dit project en heeft geleid tot het opstellen van een Belgische norm hieromtrent (zie hierna).

De waterdampdiffusieweerstand van verschillende onderdelen is bepaald om het risico op interne condensatie te kunnen inschatten.

In verband met de waterdichtheid van de systemen, is tijdens de uitgevoerde proeven vastgesteld dat voor systemen met waterdoorlaatbare isolatie (vb. EPS of minerale wol) een grondpleister noodzakelijk was om het geheel waterdicht te maken. In geval van waterondoorlaatbare isolatie (vb. XPS) is het belangrijk dat de voegen ook waterdicht zijn. Het vochtgedrag en waterdichtheid van de systemen vormen een kritisch punt waar de nodige aandacht aan besteed moet worden, zeker wanneer de systemen uitgevoerd worden op vochtgevoelige ondergronden zoals houtskeletbouw (cf. WTCB-Contact nr. 44 (4-2014) ‘ETICS op houtskeletbouw’).

Voor het bestuderen van de stabiliteit van het systeem aan de ondergrond, onder invloed van eigengewicht en windbelasting, zijn oriënterende testen uitgevoerd op bevestigingslijmen en –pluggen.

Om meer voeling met de praktijk te krijgen werden verscheidene case studies, schadegevallen en maquettes op de blootstellingssite van dichtbij opgevolgd. Dit laat toe om de ervaring in het labo te correleren met de praktijk.
In samenwerking met de Werkgroep ‘ETICS met harde bekledingen’, is de opgedane kennis verwerkt in twee uitgebreide WTCB-dossiers ‘ETICS met harde bekledingen’ : (WTCB-Contact 4/2015)
1) WTCB-Dossier 2015/4.9 beschrijft de materiaalkeuze en de systeemprestaties.
2) WTCB-Dossier 2015/4.15 handelt over de uitvoeringsaanbevelingen voor deze systemen gericht op de gespecialiseerde aannemer.

Dankzij het project zijn 3 Belgische normen opgesteld en gepubliceerd:
- NBN B23-004 (Steenstrips uit gebakken klei: Eigenschappen en prestatie-eisen),
- NBN B27-216 (Keramische tegels: Weerstand tegen verhinderde vervormingen tijdens vorst-dooicycli),
- NBN B62-400 (Bepaling van weerstand tegen hygrothermische belasting van op buitenisolatie gekleefde harde bekledingen).

Binnen CEN TC 88 WG18 ‘ETICS’ is recent de norm EN 16383 (2016) ‘Hygrothermal behaviour of ETICS with render’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft verbeterde verouderingscycli gebaseerd op ETAG004 en ETAG017, en houdt daarbij rekening met de Belgische opmerkingen. De cycli opgenomen in NBN B62-400 zijn op deze norm gebaseerd.

Daarnaast werd de opgedane kennis omtrent de materiaalcriteria en systeemprestaties doorgegeven ter ondersteuning van de STS 71-2 ‘Buitenisolatie van gevels’ en het Beoordelingsdocument ‘Systemen met in situ verlijmde harde bekledingen op buitenisolatie’.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN