Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA EYE PRECISION Normen-Antenne Toleranties en uitzicht

Van
tot

De Normen-Antenne (NA) ‘Toleranties en uitzicht’ (‘Eye Precision’) heeft als doel de bouwprofessionelen te informeren over het bestaan en het belang van de normen hieromtrent zodat zij voortaan de juiste beoordelingsmethoden en -criteria hanteren in alle fasen van het bouwproces: van opvatting tot uitvoering en oplevering.

Resultaten en publicaties

De website is momenteel nog in volle ontwikkeling. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de activiteiten.

In eerste instantie wordt de uit 2010 daterende WTCB-Contact nr. 25, die één van de meest geraadpleegde WTCB-publicaties is, geactualiseerd. Hierin worden immers een aantal thema’s behandeld die vaak het onderwerp zijn van vragen of discussies die aan de afdeling Technisch Advies van het WTCB voorgelegd worden. De in de artikels vermelde normen zijn intussen echter vaak verouderd, waardoor het voor de bouwsector belangrijk is om kennis te nemen van de nieuwe regelgeving. In de herziene versie van deze artikels zal er ook telkens naar de website van deze Normen-Antenne verwezen worden. Op die manier worden de bouwprofessionelen uitgenodigd om deze te ontdekken.

In de komende jaren zullen er bovendien handige, gebruiksvriendelijke fiches opgesteld worden die door middel van een verwijzing naar de betreffende regelgeving en normen op beknopte wijze de essentie van de meetmethoden, de daarbij aan te wenden meetapparatuur en de uiteindelijk te hanteren beoordelingscriteria toelichten. Dit zou de bouwprofessionelen uit elk bouwberoep moeten helpen om de normalisatie met betrekking tot de toleranties in elk vakgebied beter te leren kennen.

In een latere fase is het de bedoeling om bepaalde van deze fiches te illustreren met behulp van video’s.

Tot slot zullen tijdens de talrijke voordrachten en studiedagen die door het WTCB georganiseerd worden of waaraan het Centrum deelneemt de toleranties en de beoordeling van esthetische kenmerken van bouwwerken besproken worden aan de hand van de beschikbare normen en normatieve documenten. Ook tijdens de diverse voorstellingen van nieuwe Technische Voorlichtingsnota's (TV’s) van het WTCB – denk maar aan de voorbije sessies rond de TV 249 omtrent schilderwerken, waaraan honderden aannemers, architecten en experten deelnamen – zal hier bijzondere aandacht aan besteed worden. Dit moet ertoe leiden dat omschrijvingen zoals een “schilderklare ondergrond” voortaan uit de bestekken en de contractuele documenten verdwijnen en vervangen worden door de gepaste uitvoeringstoleranties en afwerkingsgraden van de ondergrond in kwestie.

www.wtcb.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - NA EYE PRECISION
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA EYE PRECISION