Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA AKOESTIEK Normen-Antenne Akoestiek

Van
tot

De NA Akoestiek is gericht op bedrijven, in het bijzonder KMO’s, die in hun activiteiten binnen de bouwsector geconfronteerd worden met de complexe realiteit van de akoestische normen en regelgeving.

Het op de voet volgen van de stand van zaken en anticiperen op toekomstige normevoluties kan immers een belangrijk economisch voordeel inhouden voor het bedrijf. De informatieverstrekking vanuit de NA Akoestiek handelt voornamelijk over internationale meet- en voorspellingsmethoden voor de bepaling van akoestische gebouw- en productprestaties (o.a. EN ISO 10140-, EN ISO 717-, EN ISO 16283-, EN ISO 12354-normenreeksen) en nationale normcriteria met betrekking tot het akoestisch comfort in gebouwen (NBN S 01-400-normenreeks). Daarnaast sensibiliseert de NA Akoestiek de bedrijven aangaande de reglementering omtrent bouwakoestiek, omgevingsakoestiek en industriële akoestiek die relevant is voor de brede bouwsector.

Doelstellingen

Binnen het project NA Akoestiek wordt in de eerste plaats de nodige norm-gerelateerde informatie verworven, voornamelijk door het actief opvolgen van de (bouw)akoestische normevoluties in de desbetreffen-de ISO/CEN normalisatiecomités en werkgroepen. Deze informatie wordt vervolgens aangewend om een sensibilisatie-opdracht te vervul-len en waar nodig technische ondersteuning te bieden aan de KMO binnen de bouwsector. De verscherpte kennis en het verbeterde in-zicht in de akoestische normmaterie die deze dienstverlening beoogt, moet het bedrijf in staat stellen haar aangeboden diensten en/of pro-ducten zo fijn mogelijk af te stellen op de huidige, of beter nog, toe-komstige normcontext.

Resultaten en publicaties

Met het oog op een doeltreffende informatieverspreiding en sensibilisering, werd in 2017 vanuit de NA Akoestiek een 50-tal informatiesessies en seminaries georganiseerd. De klemtoon lag voornamelijk op akoestische nieuwbouwconcepten, geënt op de normatieve comfortcriteria (NBN S 01-400-normenreeks), akoestisch comfort in houtbouw en akoestisch innovatieve details voor de afwerkingssector. Voor 2018 zullen o.a. vormingssessies georganiseerd worden rond de nieuwe laagfrequente eisen binnen de norm NBN S 01 400-1, ventilatielawaai en de geluidisolatie van daksystemen.

Ook de WTCB-dossiers gepubliceerd in 2017 kaderen binnen de actuele normcontext: de toepassing van innovatieve oplossingen voor de flankerende transmissie in CLT-bouw (WTCB Contact 2017/02) en oplossingen om de akoestische prestaties van houten vloeren te verbeteren (WTCB Contact 2017/04) teneinde normaal of verhoogd akoestisch comfort te realiseren volgens de geldende normvoorschriften. In 2018 zullen WTCB-publicaties opgesteld worden rond de thema’s ‘voorzetwanden en verlaagde plafonds’, ‘akoestische aandachtspunten bij vloerverwarming’ en ‘akoestische aandachtspunten bij binnenisolatie’.

Tot slot werd gewerkt aan een gloednieuwe versie van de website NA Akoestiek, die in 2018 online zal gaan met het oog op een nog efficiëntere toegang tot de meeste relevante akoestische norminformatie.

www.normen.be
WTCB Onderzoeksproject: - NA AKOESTIEK
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA AKOESTIEK