Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Het WTCB

Oprichting

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle WTCB-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De link naar de praktijk is hierin een belangrijke factor. Daarom zijn de Technische Comités essentieel voor de werking van het Centrum.

Als onderzoekscentrum kijken we ook steeds naar de toekomst en streven we ambitieuze doelstellingen na, opdat de sector zou blijven evolueren en innoveren en vooral kwalitatief en competitief sterk zou staan.

Leer uw onderzoekscentrum beter kennen.

Ontstaan

Het WTCB is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1959 opgericht werd bij toepassing van de Besluitwet De Groote. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, had tot doel om het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en het concurrentievermogen te verhogen. Naast het WTCB zijn er nog een aantal andere Centra De Groote in België, waaronder het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

De drijvende kracht achter de oprichting van het Centrum was Pierre Holoffe, medestichter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), de huidige Confederatie Bouw.

Stichter van het WTCB, Pierre Holoffe.
Stichter van het WTCB,
Pierre Holoffe.

Hoofdopdrachten

  • Onderzoekt: prenormatief en innovatief wetenschappelijk en technisch onderzoek verrichten voor zijn leden
  • Informeert: de resultaten van het onderzoek verspreiden naar zijn leden, alsook technische en organisatorische bijstand verlenen
  • Innoveert: bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, onder meer door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Om deze drie hoofdopdrachten tot een goed einde te kunnen brengen, is er een multidisciplinair team nodig. Het personeelsbestand van het WTCB bestaat dan ook uit ingenieurs uit verschillende vakgebieden, geologen, biologen, technici, administratief bedienden, vertalers, tekenaars, IT-medewerkers, boekhouders …

Zou u willen meewerken aan het WTCB-verhaal? Bekijk dan snel onze vacaturepagina.

Onze leden

In toepassing van de wet De Groote zijn de statutaire leden van het WTCB de Belgische bouwondernemingen. Hieronder vallen zowel de algemene aannemers als de aannemers van schrijn- en glaswerken, sanitair en cv, dak- en vloerbedekkingen, pleister- en schilderwerken … Het merendeel van onze leden zijn kmo’s.

Sinds de oprichting van het WTCB kende het aantal leden-bouwondernemingen een gestage groei. Anno 2018 staat de teller al ruim boven de 90.000. Hét bewijs dat de bouwsector een boeiende en groeiende sector is.

Doel-
stellingen

Voor een onderzoekscentrum als het WTCB is het uiterst belangrijk om steeds vooruit te kijken. Een sterke toekomstvisie is immers essentieel om de groei van de sector te waarborgen. Het Centrum beperkt zich daarbij niet alleen tot de nabije toekomst, maar wil ook een visionaire pioniersrol vervullen in een maatschappij die alsmaar sneller verandert.

Op koers voor 2015

In 2013 werd de brochure ‘Op koers voor 2015’ voorgesteld op een evenement waarop alle leden van de Technische Comités en hun werkgroepen uitgenodigd waren.

In deze brochure kwamen verschillende belangrijke thema’s ter sprake, waarvoor er een aantal doelstellingen vooropgesteld werden.

Download
Ventilatie, comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid

Binnen dit thema staat de sector voor talloze uitdagingen. Om te kunnen komen tot energiebesparingen, wordt er bijvoorbeeld alsmaar luchtdichter gebouwd. Dit heeft echter tot gevolg dat een ventilatiesysteem een noodzaak wordt. Verder wordt er in onze maatschappij steeds meer geluid geproduceerd, waardoor het akoestische comfort nog meer aan belang wint. Er moeten ook oplossingen gezocht worden om mensen in staat te stellen langer in hun huis te blijven wonen en dit, uiteraard op een veilige manier. Om dit alles te kunnen verwezenlijken, zet het WTCB onder meer in op de ontwikkeling van duidelijke richtlijnen.

Energie en milieu

Als we onze kinderen en kleinkinderen willen laten opgroeien op een gezonde planeet, dan is het tijd om actie te ondernemen. Duurzaam bouwen moet de norm worden. Het WTCB zal de sector hierin bijstaan door de focus te leggen op bouwknopen, bouwdetails, betaalbare oplossingen en vorming voor de bouwprofessionelen.

Materialen, bouwsystemen en technische installaties

De bouwsector wordt tegenwoordig gekenmerkt door de immer snellere evolutie van materialen en bouwsystemen. De huidige betonsoorten zijn hier een sprekend voorbeeld van. Ook de opmars van houtskeletbouw als bouwsysteem is een feit. In zijn hoedanigheid van onderzoekscentrum is het de taak van het WTCB om hier onderzoek naar te verrichten en doeltreffende, nieuwe technieken te promoten. Het WTCB-onderzoek naar efficiënte kantoorverlichting ligt in dezelfde lijn.

Kwaliteit

Kwaliteit is essentieel om materialen en systemen te kunnen promoten binnen de sector. Het kwaliteitsaspect kan beoordeeld worden aan de hand van een - vrijwillige of verplichte - markering of certificering. In deze context bestaat de rol van het WTCB erin om kwaliteitslabels te ontwikkelen en te implementeren in samenwerking met de andere actoren uit de sector.

Horizon 2020

In november 2016 werd het tweede visierapport ‘Horizon 2020’ voorgesteld. Deze brochure had als oogmerk om de werkzaamheden die uitgevoerd werden over de periode 2013-2015 te evalueren, na te gaan welke doelstellingen daadwerkelijk bereikt werden en vooral af te toetsen welke nieuwe oriëntaties essentieel zijn voor de toekomst van de bouwsector.

Download
Ventilatie, comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid

Om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren, werd er niet alleen een nieuwe Technische Voorlichting uitgewerkt, maar ook een rekentool voor het realiseren van een doeltreffende ventilatie. Een ander belangrijk aandachtspunt was het gebruik van materialen met een lagere emissie van gevaarlijke stoffen.

In het streven naar levenslang thuis wonen (lifetime housing), werden er dan weer bouwdetails uitgewerkt met als oogmerk om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren.

Verder werden er twee Technische Voorlichtingen opgesteld met oplossingen ter verzekering van de brandveiligheid van gebouwen.

Energie en milieu

Dankzij de vele recente ontwikkelingen kunnen we tegenwoordig probleemloos lage-energie- en zelfs energieneutrale gebouwen optrekken. Intussen verschuift de aandacht echter ook naar de energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark, wat nog meer innovatie en creativiteit vereist om rekening te kunnen houden met de veelheid aan praktijksituaties. Recyclage en circulaire economie staan hierbij centraal.

Materialen, bouwsystemen en technische installaties

Het is een feit dat onze gebouwen alsmaar energiezuiniger worden. Daar staat tegenover dat ook het aantal technieken waarmee ze uitgerust worden in stijgende lijn gaat. Daardoor worden onze gebouwen als het ware herschapen tot smart buildings met een verhoogd comfort en een betere gebruikservaring.

Industriële revolutie 4.0

In het licht van 2020 kon de nieuwe technologische revolutie waarin de bouwsector zich momenteel bevindt, niet ontbreken. In onze gefragmenteerde bouwsector opent het digitale tijdperk immers nieuwe perspectieven voor de werf van de toekomst en maakt het een doorgedreven industrialisering van het bouwproces mogelijk. Het WTCB heeft op deze evolutie ingespeeld met de oprichting van een nieuw Technisch Comité: BIM & ICT.

Download ‘Op koers voor 2015’ voor meer details.
Download ‘Horizon 2020’ voor meer details.

Technische Comités

Binnen het WTCB is elke bouwdiscipline vertegenwoordigd door een Technisch Comité. Dit geheel van Technische Comités bepaalt de actieprioriteiten en vormt als het ware het kloppende hart van het Centrum.

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwaannemer, die hierbij ondersteund wordt door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen. Op deze manier worden de acties van het WTCB gestuurd vanuit de praktijk en afgestemd op de concrete noden van de sector. De Technische Comités garanderen dus een efficiënte bottom-upbenadering.

De taken van de Technische Comités worden vastgelegd in hun jaarlijkse werkplannen en omvatten:

  • de bepaling en aansturing van het toegepaste onderzoek (informatieverzameling)
  • de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de praktijk (informatieoverdracht).

Zo spelen de Technische Comités onder meer een essentiële rol bij het tot stand komen van de Technische Voorlichtingen, die beschouwd kunnen worden als referentiewerken waarin de regels van de kunst opgenomen zijn.
De werking van de verschillende Comités en hun werkgroepen wordt in goede banen geleid door één of meerdere ingenieurs-animatoren van het WTCB.

Bijdrage

Alle middelen van het WTCB worden - zowel rechtstreeks als onrechtstreeks - aangewend ter verbetering van de kwaliteit en de competitiviteit van de bouwsector, dé voornaamste doelstelling van het Centrum.

Meer dan de helft van de WTCB-inkomsten is afkomstig van de bijdragen van zijn leden-bouwondernemers. Het overige deel is afkomstig van subsidies door de regionale, federale en Europese overheden (onderzoeksprojecten), alsook van ontwikkelingscontracten met de overheid en private instellingen of ondernemingen.

Voor meer details en cijfermateriaal kan u terecht in het jaarverslag.

Download het jaarverslag 2017 in PDF-formaat
Download het jaarverslag 2016 in PDF-formaat
Download het jaarverslag 2015 in PDF-formaat
  1. Het WTCB, het onderzoekcentrum voor de bouwsector in België