Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Opstart BIM-cluster
Ook uw bedrijf kan nog instappen

BIM wordt met reden gezien als hét middel bij uitstek om faalkosten te vermijden, de kwaliteit van het bouwproces te verbeteren en de concurrentiepositie van bouwbedrijven te versterken. Opdat de BIM-technologie een stevige voet aan de grond zou krijgen in Vlaanderen, werd door een aantal Vlaamse voortrekkersbedrijven beslist om een BIM-cluster op te richten.
De cluster wil in eerste instantie samenwerking tussen deelnemende bouwbedrijven en –professionelen initiëren, maar wil ook verder gaan in de BIM-technologie door componenten als BIM-compatibele databanken en plug-in tools verder te ontwikkelen. Het doel is uiteraard te komen tot tijdswinst, een betere projectbeheersing, fouteliminatie,…

Bedrijven die al werken met BIM of hiermee van start willen gaan, worden vriendelijk uitgenodigd om toe te treden tot het consortium van geëngageerde bedrijven om zo de BIM-cluster, ondersteund door WTCB en VCB, te versterken. Voor iedere euro die geïnvesteerd wordt vanuit het bedrijfsleven; investeert de Vlaamse overheid een gelijk deel in de cluster.

Doelstelling 1

De cluster zal specifieke samenwerkingsobstakels (contracten, organisatie, management) inventariseren en wegwerken door duidelijke afspraken vast te leggen tussen bouwpartners. De cluster bestaat uit een groep van voortrekkers die hiermee sneller en concreter aan de slag kunnen.

Doelstelling 2

De cluster wil bekende technologische noden oplossen (datacommunicatie, afspraken symbolen en meetcodes, lastenboekproblemen, verfijnde definiëringen van LOD’s, …). De cluster wil nieuwe meerwaarde voor de BIM-technologie scheppen door de ontwikkeling van databanken van bouwproducten (met marketingvoordelen voor fabrikanten) en ervan gebruik makende “kennisverpakkende” reken- en informatietools. Vermits databanken een essentiële rol spelen in de BIM-context, zal de cluster zorgen voor de link tussen de Vlaamse bedrijven en de relevante nationale en internationale databanken. Het ontbreken van Vlaamse gegevens en producten in deze databanken is immers een bedreiging voor de export van talloze bouwproducten.

Doelstelling 3

De cluster zal Vlaamse softwareontwikkelaars in contact brengen met de betrokkenen, maar ook met de onderzoekswereld en de overheid. De BIM-gebruikers kunnen in de clusterwerking hun verlangens uiten op vlak van plug-in software die helpt om het werk beter te kunnen uitvoeren, met minder fouten en dus sneller.

Doelstelling 4

De cluster zal ook werken aan competentieontwikkeling bij werknemers en aangesloten leden (via interne en externe opleidingen, via de realisatie van een helpdesk, ...).

Doelstelling 5

Alle bereikte doelstellingen moeten zoveel mogelijk in overeenstemming met buitenlandse praktijken gebracht worden en omgekeerd dienen nieuwe verworvenheden ook geëxporteerd te worden naar en/of verdedigd te worden in het buitenland (in het bijzonder de databanken). Netwerking met het buitenland is belangrijk om de clusterbedrijven toe te laten de verworven BIM-technologie ook in het buitenland toe te passen zonder veel aanpassingsmoeilijkheden.
Bent u geïnteresseerd om toe te treden tot de cluster, neem dan telefonisch (02/655.77.11) of per mail contact op met Bart Ingelaere (bart.ingelaere@bbri.be) of Stefan Danschutter (stefan.danschutter@bbri.be) voor meer informatie en de bespreking van de toetredingsvoorwaarden.
  1. WTCB-Actu