Naar hoofdinhoud

Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden website (versie 1 - februari 2018)

1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites onder het beheer van het WTCB (de “Website”).

WTCB: WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057.

In deze tekst “wij”, “ons” of “het WTCB”.

Door op de Website te surfen, deze te raadplegen of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van andere voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden in dit document, gebruik de Website dan niet langer.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

2. Toegang

De Website kan geraadpleegd worden middels recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Het WTCB waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) de Website niet kunt raadplegen of gebruiken.

De Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden.

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te verbeteren. Het WTCB is evenwel niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de op de Website verstrekte informatie. Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon, entiteit of toepassing gericht;
 • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • geen individueel advies (voor specifiek advies dient u zich steeds tot een deskundige te wenden).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de Website geen onderbreking zal kennen.

Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst en waartoe u van ons geen toegang hebt gekregen. Het is tevens strikt verboden de Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, behalve via door het WTCB daartoe voor het publiek bestemde middelen.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de Website in het gedrang kan brengen.

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot 'robots', 'spiders', 'offline readers', enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo'n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden of gegevens van de Website worden gehaald dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Het WTCB staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via 'spiders' en dergelijke met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines. Het WTCB behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit artikel op elk ogenblik in te trekken.

Hyperlinken en/of deeplinken naar de Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van het WTCB bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van de Website te verwijzen.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de eventuele misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Het WTCB is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van uw account.

3. Tools

Het gebruik van alle software, apps en andere toepassingen van het WTCB (de “Tools”) is onderworpen aan de licentievoorwaarden beschikbaar hier. Voor bepaalde Tools kunnen bijkomende voorwaarden gelden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncode, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van het WTCB en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van het WTCB.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Gegevens en informatie

Het WTCB tracht ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie die zij op de Website plaatst volledig, accuraat en actueel zijn. Zij geeft hierop evenwel geen garantie. De gegevens en informatie zijn bedoeld voor een breed publiek en kunnen informatie bevatten die niet van toepassing is op uw situatie. Bovendien kunnen fouten, onvolledigheden of verouderde gegevens nooit uitgesloten worden en het WTCB geeft dienaangaande geen enkele waarborg. U erkent dat de gegevens en informatie op de Website louter informatief zijn en dienen te worden geverifieerd met de specialisten terzake. De beslissing om deze aan te wenden is uw beslissing en enkel en alleen uw verantwoordelijkheid.

Het WTCB is geenszins aansprakelijk ingeval van schade of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging of het downloaden van enig onderdeel van de Website. Het WTCB is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens of informatie op de Website. Het WTCB heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

De Website kan links naar andere sites bevatten. Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van de Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat het WTCB de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. Het WTCB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden.

5.3 Veiligheid

Alhoewel het WTCB tracht om de Website vrij te houden van schadelijke software, kan het niet uitgesloten worden dat deze buiten het medeweten van het WTCB om door derden werd geïnstalleerd. Het WTCB is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade of verlies. Het is nodig om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van schadelijke software zou vaststellen in de Website dient u deze aan de webmaster te melden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.4 Berichten

Op deze Website kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, enz.) van derden opgenomen worden. Dergelijke berichten worden door derden geplaatst zonder dat deze voorafgaandelijk door het WTCB worden gecontroleerd. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan het WTCB op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Indien u meent dat een dergelijk bericht uw rechten schendt of u anderszins schade toebrengt, kan u ons contacteren op het hoger vermelde adres.

5.5 Prognoses

De informatie die op de Website wordt verspreid kan ramingen bevatten die een zekere mate van onzekerheid inhouden, met name met betrekking tot wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen bijgevolg aanzienlijk afwijken van de prognoses. Het WTCB is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.

6. Privacy

Het WTCB respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar hier.

7. Slotbepalingen

7.1 Ongeldigheid

Deze bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

7.2 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de Website is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België).

7.3 Kennisgevingen en contact

U aanvaardt uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van het WTCB aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan het WTCB heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in de landstalen of het Engels.

Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u het WTCB steeds contacteren op het hoger vermelde adres.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie 1 - februari 2018)

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van het WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057 (hierna genoemd “het WTCB”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die het WTCB afsluit met haar klanten (hierna genoemd “de Klant”). Iedere offerte, bestelbon, advies, studie en dergelijke meer is onderworpen aan deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasselijke voorwaarden met uitsluiting van eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant. Iedere afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Het WTCB werkt volgens strikte procedures inzake kwaliteit en respect voor mens en leefomgeving. Deze procedures zijn beschikbaar op eerste verzoek.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe om in zulk geval in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel mogelijk benadert.

2. Offertes

De in de offerte opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, en gelden, tenzij expliciet anders vermeld, tot 60 dagen na offertedatum. Iedere aanpassing aan de offerte dient schriftelijk door het WTCB te worden goedgekeurd.

Elke bestelling die vanwege het WTCB niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door het WTCB schriftelijk werd aanvaard.

3. Advies, studies en testen

Op verzoek kan het WTCB adviseren, studies en testen uitvoeren. Op het WTCB rust een inspanningsverbintenis. Hoewel het WTCB haar diensten, advies, testen, documenten en producten professioneel levert en overeenkomstig met de kennis zoals deze op dat ogenblik beschikbaar is, geeft het WTCB geen garantie betreffende correctheid of volledigheid.

Betreffende literatuurstudies is de verantwoordelijkheid van het WTCB beperkt tot het correct overnemen van de resultaten uit deze studies, doch is het WTCB geenszins aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in de studies en literatuur waarop het WTCB zich baseert.

Het advies van het WTCB is beperkt tot de concrete vragen die haar worden voorgelegd. Het WTCB neemt nooit een algemene adviesplicht of waarschuwingsplicht op zich. Het WTCB neemt nooit de rol van architect, raadgevend ingenieur of studiebureau op zich, en draagt nooit de aansprakelijkheid die rust op deze beroepen.

Testresultaten en vaststellingen in een rapport gelden enkel voor de geteste stalen en kunnen niet zonder meer worden veralgemeend.

Het WTCB volgt steeds haar standaardprocedures. In geval de Klant specifieke procedures wenst, dient dit voorafgaandelijk te worden aangevraagd.

4. Opleidingen

Het WTCB zal lesgevers, met de nodige ervaring in het domein, inschakelen voor de opleiding, doch garandeert niet dat er in de opleidingen en cursussen geen fouten of vergissingen kunnen zitten of dat geen foutieve informatie kan worden verspreid. De opleidingen en cursussen zijn niet bestemd om rechtstreeks professioneel te worden aangewend, doch hebben tot doel het algemene niveau van de cursisten te verhogen.

Het WTCB verleent haar opleidingen naar best vermogen doch geeft geen enkele garantie dat cursisten een bepaald niveau zullen bereiken of tot bepaalde opdrachten in staat zullen zijn. Het WTCB garandeert evenmin dat cursisten zullen slagen voor examens waarop bepaalde opleidingen een voorbereiding zijn. Afgeleverde attesten bewijzen enkel dat de cursist geslaagd is in de examens of een bepaalde cursus heeft bijgewoond.

De Klant verbindt zich ertoe zorg te dragen dat de cursisten nauwgezet de regels en voorschriften die gelden op de locatie van de opleiding respecteren.

Indien de inschrijving van een cursist door het WTCB wordt aanvaard, zal het WTCB een plaats beschikbaar maken voor een bepaalde cursus. Tot vijf werkdagen voor de aanvang van een opleiding, kan de Klant deze kosteloos annuleren. Nadien wordt per cursist 50 procent van de opleidingskosten in rekening gebracht als vergoeding voor de onkosten van het WTCB.

De opleidingen vinden plaats op de data, voorafgaandelijk medegedeeld door het WTCB. In uitzonderlijke gevallen, bv. in geval van ziekte van een lesgever of een beperkt aantal inschrijvingen, kunnen opleidingsdagen worden geannuleerd of uitgesteld. In het laatste geval bezorgt het WTCB zo spoedig mogelijk een nieuwe agenda. De Klant kan tot tien werkdagen na de melding van de verplaatste opleidingsdatum deze kosteloos annuleren.

Op iedere opleidingsdag dienen de cursisten een aanwezigheidslijst te ondertekenen. Op basis van deze aanwezigheidslijst wordt hun aanwezigheidspercentage berekend. Cursisten die op alle opleidingsdagen aanwezig waren, kunnen na afloop, op eenvoudig verzoek, een attest van bijwonen van de desbetreffende opleiding bekomen. Dagen dat een cursist om welke reden dan ook (incl. ziekte of overmacht) niet aanwezig kon zijn, kunnen nadien niet worden ingehaald. Cursisten die omwille van welke reden dan ook niet aanwezig waren, kunnen het attest niet verkrijgen. De opleiding wordt niet terugbetaald.

Bepaalde cursussen kunnen cursusmaterialen vereisen. In het aanbod van het WTCB is bepaald welke materialen door het WTCB worden voorzien. Alle overige materialen dienen door de Klant op eigen kosten te worden voorzien.

Het is mogelijk dat cursisten tijdens de opleiding aan de lesgevers problemen van hun werk voorleggen of cursussen, documentatie of prestaties van lesgevers van het WTCB gebruiken voor het bedrijf van hun werkgever/de Klant. De lesgevers van het WTCB zullen de cursisten in dergelijk geval te goeder trouw bijstaan en de cursisten naar best vermogen antwoorden, begeleiden of coachen. De verantwoordelijkheid om de cursussen, tips en adviezen toe te passen in de praktijk ligt evenwel te allen tijde bij hun werkgever/de Klant. Het WTCB draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klant, projecten, de klanten van de Klant en dergelijke meer en de Klant zal het WTCB vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake.

Indien het WTCB lesgevers levert voor een opleiding, georganiseerd door de Klant, mag deze laatste slechts kosten aanrekenen aan de cursisten indien voorafgaand een overeenkomst met het WTCB werd afgesloten waarbij het WTCB vergoed wordt voor deze prestaties.

5. Levering en aanvaarding

Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding zijn leveringstermijnen en projectprijzen van indicatieve aard en niet bindend.

De levering geschiedt door het presteren van de diensten en het ter beschikking stellen van het resultaat ervan. Het WTCB zal melden dat de dienst is gepresteerd. De Klant heeft de plicht om na deze melding de correctheid van de geleverde dienst te onderzoeken en zorgvuldig te testen.

Tenzij anders overeengekomen beschikt de Klant over een termijn van dertig kalenderdagen, ingaand vanaf de dag der levering, om aan het WTCB de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of de weigering van de geleverde dienst bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant met objectieve criteria in een aangetekend schrijven gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnen de in dit artikel vooropgestelde termijn, houdt de goedkeuring van de geleverde dienst in en/of de correcte uitvoering van de testen.

Verborgen gebreken dienen binnen de tien kalenderdagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld. De Klant draagt het risico indien de Klant in gebreke is gebleven na de levering de nodige testen uit te voeren.

In geval het WTCB er niet in slaagt de dienst binnen de overeengekomen termijn te leveren, zullen partijen een bijkomende termijn onderhandelen. Het overschrijden van de afgesproken termijn is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval evenwel het recht om de overeenkomst te beëindigen mits betaling van alle tot dan gepresteerde diensten.

6. Software

Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gebruik van alle software, apps en andere toepassingen van het WTCB onderworpen aan de licentievoorwaarden beschikbaar op deze pagina.

7. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

a. Achtergrondkennis

Het WTCB beschikt als onderzoeksinstelling over ruime knowhow en achtergrondinformatie betreffende alle wetenschappelijke en technische aspecten van de bouwsector. Geen enkele overeenkomst of afspraak met het WTCB of engagement tot vertrouwelijkheid kan ertoe leiden dat het WTCB enig recht op haar achtergrondkennis zou overdragen aan de Klant of zou worden beperkt in haar gebruik van haar achtergrondkennis.

Alle resultaten van adviezen, studies en andere diensten, worden geacht deel uit te maken van de achtergrondkennis van het WTCB, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt bepaald in een offerte, overeenkomst of ander opdrachtdocument. Het WTCB blijft ten allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar gecreëerde materialen zoals rapporten, documenten, grafieken, cursussen, presentaties, software en dergelijke meer.

Het WTCB heeft het recht om voorbeelden, vragen of werken van cursisten in haar cursussen op te nemen. In dergelijk geval gaan alle intellectuele rechten, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, over op het WTCB.

b. Specifieke resultaten voor de Klant

In geval een offerte, overeenkomst of ander opdrachtdocument voorziet in overdracht van rechten aan de Klant, betreft deze overdracht van rechten de specifieke resultaten voor de Klant. Onder specifieke resultaten voor de Klant, worden geen algemene literatuurstudies of rapporten bedoeld, doch de resultaten van specifiek door de Klant bestelde testen, adviezen die enkel van toepassing zijn op de door de Klant voorgelegde omstandigheden en dergelijke meer.

Dergelijke overdracht van rechten is onderworpen aan volgende voorwaarden:

 • Zij zal het WTCB nooit beperken in het vervullen van haar statutaire opdrachten, zoals de mogelijkheid om dezelfde testen voor andere partijen opnieuw uit te voeren of aan andere partijen eenzelfde advies te formuleren.
 • De naam van het WTCB mag nooit door de Klant worden ingeroepen zonder uitdrukkelijke toestemming van het WTCB.
 • De auteursrechten op de plannen, tekeningen, rapporten, teksten, beeldmateriaal en andere al dan niet digitale materialen gemaakt door het WTCB in het kader van de diensten blijven bij het WTCB.
 • De specifieke resultaten mogen niet worden aangewend voor publicitaire doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van het WTCB.
 • Iedere publicatie van rapporten van het WTCB dient in hun geheel te gebeuren, behoudens expliciete toestemming van het WTCB. In geval gedeeltelijke resultaten worden aangewend, dienen deze te worden gemerkt als “tijdelijk document; niet verdelen”. Bovendien wordt een deelrapport niet ondertekend. De definitieve testrapporten worden voorzien van de handtekening van het labohoofd of andere gemachtigde persoon en van de originele stempel van het WTCB.
 • De overdracht van rechten dient beperkend te worden geïnterpreteerd. Rechten die niet expliciet worden overgedragen, blijven bij het WTCB.
 • Volledige betaling van alle facturen door de Klant.

c. Tekeningen, modellen, patenten en andere exclusieve rechten

Het is de Klant niet toegestaan om de specifieke resultaten te registreren als tekening, model, patent, of ander intellectueel rechtelijk monopolie zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van het WTCB.

d. Geen licentie

Het verlenen van advies door het WTCB betreffende het gebruik van een bepaalde technologie, applicatie of methode, geeft geen licentie om deze te gebruiken. Gebruik daarvan is mogelijk onderworpen aan intellectuele rechten en dient door de Klant met de houder van deze rechten te worden overeengekomen. Het WTCB doet geen onderzoek naar bestaande patenten, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten en geeft geen garanties terzake. Het WTCB kan hier echter wel een adviserende rol aanbieden via zijn octrooicel.

e. Vertrouwelijkheid

Het WTCB zal alle vertrouwelijke informatie van de Klant als vertrouwelijk behandelen. Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie beschouwd die door de Klant aan het WTCB wordt overhandigd en uit haar aard vertrouwelijk is. Eveneens worden de voor de Klant opgestelde adviezen en rapporten niet gedeeld met derde partijen.

Vertrouwelijke informatie is niet informatie die:

 • het WTCB reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de Klant;
 • publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit verwijtbaar is aan het WTCB;
 • kan worden samengesteld uit publieke bronnen (bv. middels literatuuronderzoek);
 • door de Klant aan een derde partij werd geopenbaard zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • onafhankelijk door het WTCB wordt (her)ontwikkeld (bv. door het opnieuw uitvoeren van de literatuurstudie of testen);
 • door het WTCB moet worden gedeeld met officiële instanties.

8. Wanprestatie

In geval een partij naar oordeel van de wederpartij in gebreke zou blijven, dient de in gebreke blijvende partij aangetekend in gebreke te worden gesteld met een termijn van dertig dagen om de gebreken te herstellen. In geval de opdracht van het WTCB van die aard is dat dertig dagen niet redelijk zou zijn, zal het WTCB een langere termijn worden toegekend.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

Het WTCB verleent haar diensten volgens de regels der kunst en conform haar procedures inzake kwaliteit. Zij garandeert evenwel geen resultaat.

Enkel de Klant is aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van het resultaat van de diensten.

In geen geval zal het WTCB aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door fouten of vergissingen in haar diensten of de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van het WTCB, zoals, doch niet beperkt tot inkomstenverlies, schade-eisen van derden, schade aan commerciële projecten, verlies van arbeidstijd en verlies van gegevens en/of data.

Voor directe schade en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van het WTCB tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het laagste van volgende bedragen: 50.000€ en het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de dienst welke de schade heeft veroorzaakt.

Deze clausule betreffende de beperking van aansprakelijkheid is van toepassing zowel op contractuele als op buitencontractuele fouten.

Elke betwisting nopens de uitvoering van een dienst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

De Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de aan het het WTCB verschafte data en waarborgt dat het opvolgen van haar instructies geen inbreuk maakt op de (intellectuele of andere) rechten van een derde partij. De Klant zal het WTCB vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake.

De Klant is als enige aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door machines, producten of materialen die aan het het WTCB ter beschikking zijn gesteld voor de levering van de diensten.

10. Betalingsmodaliteiten en prijzen

Alle prijzen van WTCB zijn in EURO en zijn exclusief BTW en/of eventuele andere taksen. Het WTCB kan deze prijzen jaarlijks aanpassen.

De standaardtarieven worden jaarlijks vastgelegd en zijn beschikbaar op verzoek.

Het beantwoorden van mondeling en schriftelijk gestelde vragen door leden van het WTCB brengt in principe geen kosten teweeg. Indien, om een technische vraag van een lid te beantwoorden, het WTCB een plaatsbezoek nodig acht, worden hiervoor eveneens geen kosten aangerekend. In geval een (technisch of ander) verslag dient te worden opgesteld, gebeurt dit tegen het standaardtarief. Bijkomende proeven, testen zijn betalend.

Alle andere diensten van het WTCB worden, tenzij een specifieke prijsofferte is opgesteld en goedgekeurd, geleverd in regie aan het standaardtarief. Plaatsbezoeken en verplaatsingen worden aangerekend aan het standaardtarief. Alle bijkomende kosten zoals vervoerskosten, transportkosten van stalen, kosten van douane en inklaring, specifieke licenties en dergelijke meer zijn ten laste van de Klant en worden doorgerekend.

Facturen zijn betaalbaar op dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van tien procent per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de volledige betaling, onverminderd het recht van het WTCB om zich te beroepen op de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag bovendien, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent van het factuurbedrag, met een minimum van 125€, onverminderd alle andere rechten welke het WTCB kan laten gelden, onder meer conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Het WTCB zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van het WTCB om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen.

Betwisting van de facturen moeten binnen tien werkdagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan het WTCB kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

11. Testmaterialen

Testmateriaal dient met leveringsbon te worden geleverd op het proefstation te Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette op werkdagen tussen 8.30u-12.15u en 13.45u-16.30u. De exacte samenstelling en aard van het testmateriaal dient aan het WTCB te worden kenbaar gemaakt op het ogenblik van de prijsaanvraag, samen met alle risico’s en specifieke kenmerken die de Klant kent of hoort te kennen. Reden hiervan is de beoordeling van de veilige behandeling van de testmaterialen en de uitvoering van de testen. In geval de Klant in gebreke is gebleven deze informatie correct te verschaffen, is het WTCB gerechtigd de overeenkomst ten laste van de Klant te ontbinden met volledige vergoeding van haar kosten.

Behoudens andere afspraken, dienen de testmaterialen binnen de dertig dagen na beëindiging van de diensten te worden opgehaald. Na deze periode wordt het WTCB van rechtswege en zonder kennisgeving eigenaar van deze stalen en maakt zij voorbehoud om deze te (laten) vernietigen. Eventuele kosten worden aan de Klant doorgerekend.

12. Afwerving van personeel

Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen het WTCB en de Klant en gedurende een periode van één jaar na afloop daarvan, zal de Klant geen gebruik maken van de diensten van het personeel en/of de medewerkers van het WTCB, rechtstreeks noch onrechtstreeks, als zelfstandige, als vennoot, als bediende of in om het even welke andere hoedanigheid of wijze, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het WTCB.

In geval van inbreuk op het verbod voorzien dit artikel, zal de Klant aan het WTCB bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag betalen gelijk aan 75.000€.

13. Aanbrengen van CE-markering

De fabrikant verbindt zich ertoe om alle verplichtingen betreffende de vermelding van het identificatienummer van het WTCB onder de verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011) te respecteren op de producten alsook in de technische specificaties van het geteste product. Deze vereisten betreffen onder meer de prestatieverklaring en het aanbrengen van de CE-markering.

Als het identificatienummer van het WTCB wordt gebruikt in andere documenten dan de prestatieverklaring, dient de Klant iedere verwarring met niet-geteste producten waarop de CE-markering niet mag worden aangebracht op basis van het testrapport te vermijden.

Als de daadwerkelijke productie niet langer conform aan de geteste producten is, mag de fabrikant de CE-markering niet langer aanbrengen en niet langer verwijzen naar het identificatienummer van het WTCB.

14. Overmacht

In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of afwezigheid van het personeel van het WTCB, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van het WTCB, zal het WTCB steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat het WTCB in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

15. Privacy

Het WTCB respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar hier.

16. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen het WTCB en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Ingeval van daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Licentievoorwaarden WTCB tools

Licentievoorwaarden WTCB tools (versie 1 - februari 2018)

1. Toepasselijkheid

Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker maakt van Tools van het WTCB, tenzij bij de desbetreffende Tool andere voorwaarden zijn vermeld. Door het gebruik van een Tool, aanvaardt de Gebruiker deze Licentievoorwaarden en sluit de Gebruiker een bindende overeenkomst met het WTCB betreffende het gebruik van de Tool.

De voorwaarden van de Gebruiker en/of deze van een derde zijn niet van toepassing. Deze Licentievoorwaarden kunnen enkel worden gewijzigd met schriftelijke bevestiging van het WTCB.

Het WTCB kan deze Licentievoorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De Gebruiker heeft vervolgens dertig kalenderdagen om deze wijzigingen te betwisten, waarna de nieuwe voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Gebruiker. Indien de Gebruiker de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, behoudt het WTCB zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.

2. Definities

Account Eigenaar: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Tool downloadt of op wiens naam een Tool Account is aangemaakt. De Account Eigenaar wordt eveneens beschouwd als een Gebruiker onder deze Licentievoorwaarden.

Licentievoorwaarden: Deze licentievoorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de Tool.

Tool: De online of offline software waartoe de Gebruiker toegang krijgt onder toepassing van deze Licentievoorwaarden.

Account: Een besloten omgeving binnen de Tool waarin Gebruikers kunnen werken en waartoe een Account Eigenaar de toegang beheert.

Gebruiker: Iedereen die gebruik maakt van een Tool.

Tijdelijk Account: Een tijdelijk account in een Tool met als enige doel de werking van een Tool te leren kennen.

WTCB: WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057

3. Doelstelling Tools

In het kader van de opdracht van het WTCB tot ondersteuning en bijstand, en voor opleidingsdoeleinden ontwikkelt het WTCB Tools.

Tenzij anders bepaald, worden deze Tools kosteloos ter beschikking gesteld. De Tools kunnen aangepast en verbeterd worden. De bedoeling van deze Tools is leden, studenten en cursisten bij te staan en te informeren.

De Gebruiker heeft alleen toegang tot de laatst uitgegeven versie van de Tool. Iedere nieuwe versie of update van de Tool vervangt de originele of vorige versie ervan als gewijzigde versie en is bijgevolg onderhevig aan alle rechten en plichten zoals vermeld in de Licentievoorwaarden. Tijdens de updates kunnen online Tools tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Gebruiker. In geval de Gebruiker verouderde versies blijft gebruiken, is dit volledig op eigen risico.

3. Registratie

3.1. Aanmaak van een Tijdelijk Account en Account

Sommige Tools voorzien in de mogelijkheid om een account aan te maken. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan dan een Tijdelijk Account aanmaken met als doel de Tool te leren kennen. Dit Tijdelijk Account wordt slechts een definitief Account als het door het WTCB wordt bevestigd. Het WTCB houdt zich het recht voor Tijdelijke Accounts te annuleren.

Andere Tools werken met Accounts die individueel worden toegekend via voorafgaandelijke goedkeuring door het WTCB.

In geval van annulatie, wordt het desbetreffende Tijdelijk Account automatisch afgesloten, en worden alle gegevens die in het Tijdelijke Account zijn opgeslagen automatisch gewist.  

In geval van bevestiging wordt het Tijdelijk Account omgezet in een Account van één van volgende types:

 • WTCB-lid: enkel beschikbaar voor leden van het WTCB.
 • Student: enkel beschikbaar voor studenten van onderwijsinstellingen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met het WTCB.
 • Cursist: enkel beschikbaar voor cursisten van door het WTCB erkende cursussen.
 • Extern: enkel beschikbaar na individuele aanvraag bij het WTCB.

3.2. Aanmaak van bijkomende Gebruikers

De Account Eigenaar heeft bij sommige Tools de mogelijkheid om via de administratiemodule van zijn Account nieuwe Gebruikers aan te maken en toegangsrechten te geven (of te ontnemen) aan deze Gebruikers. 

De Account Eigenaar aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle operaties die worden verricht door de Gebruikers.

De Account Eigenaar is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnamen en paswoorden, voor de toegang tot zijn Account en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van door hem beheerde inloggegevens. De Account Eigenaar mag geen toegang verlenen tot de Tool aan personen die geen registreerde Gebruikers zijn binnen de Tool.

De Account Eigenaar is aansprakelijk voor de correctheid van de door hem en de Gebruikers ingevulde gegevens, en zal deze te allen tijde actueel houden. In het geval dat de Account Eigenaar misbruik van inloggegevens vaststelt of vermoedt, dient de Account Eigenaar onmiddellijk zijn paswoorden te veranderen en het WTCB te contacteren.

Het WTCB is niet verantwoordelijk voor het beheren van inloggegevens en/of het gebruik dat de Gebruikers van de Tool maken.

4. Licentie

De Gebruikers krijgen een beperkte, onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Tool. Krachtens deze licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend gebeuren in overeenstemming met het bedoelde gebruik van de Tool.

De Tool mag alleen intern gebruikt worden voor de eigen activiteiten van de Account Eigenaar:

 • WTCB-lid: gebruik enkel voor de eigen professionele doeleinden van het WTCB-lid in het kader van de ondersteunings- en adviesopdracht van het WTCB.
 • Student en Cursist: gebruik enkel voor de doeleinden van de gevolgde opleiding.
 • Extern: gebruik conform de individuele aanvraag bij het WTCB.

Het is verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), de Tool te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen of te gebruiken in het kader van dienstverlening aan derden, zelfs ten kosteloze titel.

5. Toegang en einde licentie

Sommige Tools zijn vrij downloadbaar. In dergelijk geval kan de Gebruiker gebruik maken van de Tool voor een periode die niet bepaald is in de tijd, en door het WTCB kan worden beëindigd middels eenvoudige kennisgeving met een redelijke opzeggingstermijn.

Voor Tools die registratie vereisen, kan de Gebruiker gebruik maken van de Tool in overleg met de Account Eigenaar. De Account Eigenaar is als enige aansprakelijk voor de handelingen van de door hem aangemaakte Gebruikers.

De Account Eigenaar heeft toegang tot de Tool al naar gelang zijn account:

 • WTCB-lid: toegang tot de Tool gedurende WTCB lidmaatschap mits volledig in orde met de betaling van hun bijdragen.
 • Student en Cursist: toegang gedurende de opleiding.
 • Extern: gebruik conform de individuele aanvraag bij het WTCB.

Het WTCB kan de toegang tot de Tool ten allen tijde opzeggen middels een redelijke opzeggingsperiode, en dit middels eenvoudige kennisgeving. In geval van achterstallige betalingen (bijdragen lidmaatschap, licentievergoedingen, facturen …) is het WTCB gerechtigd de toegang met onmiddellijke ingang te beëindigen.

In geval van beëindiging van de toegang, wordt het desbetreffende Account automatisch afgesloten, inclusief alle Gebruikers onder dat Account, en worden alle gegevens die in het Account zijn opgeslagen automatisch gewist. In geval de Account Eigenaar zijn gegevens wenst te bewaren, dient deze zelf –voorafgaandelijk aan de beëindiging van de toegang- een kopie te maken.

De Gebruiker kan het gebruik van de Tool ten allen tijde beëindigen. In geval betalingen zouden gebeurd zijn, worden deze niet terugbetaald.

De overeenkomst tussen het WTCB en consumenten betreffende het gebruik van de Tool kan niet worden herroepen, vermits de dienstverlening onmiddellijk en met instemming van de consument is gebeurd. De consument kan de overeenkomst evenwel op ieder ogenblik en zonder kosten beëindigen tenzij anders voorzien in de desbetreffende Tool.

6. Data-opslag

Voor bepaalde Tools heeft de Gebruiker de mogelijkheid om beperkte gegevens op te slagen op de servers van het WTCB. Deze opslagruimte wordt gratis ter beschikking gesteld en wordt vrijblijvend aangeboden tenzij anders voorzien in de desbetreffende Tool. De Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van deze opslagmogelijkheid en zal zelf instaan voor back-ups en bedrijfscontinuïteit. Het WTCB maakt geen back-ups en garandeert niet dat de gegevens steeds op ieder ogenblik beschikbaar zullen zijn en/of kunnen worden weder samengesteld in geval van verlies.

Indien de licentie op de Tool wordt stopgezet wegens welke reden ook, worden de gegevens van de Gebruiker automatisch van de servers van WTCB verwijderd. In geval de Account Eigenaar zijn gegevens wenst te bewaren, dient deze zelf –voorafgaandelijk aan de beëindiging van de toegang- een kopie te maken.

7. Beschikbaarheid, Technische Ondersteuning en Individueel advies

Het WTCB biedt toegang tot de Tool in de toestand dat deze zich bevindt. WTCB garandeert niet dat de Tool altijd en zonder onderbreking ter beschikking zal zijn van de Gebruiker.

Het WTCB heeft geen voltijdse helpdesk voor de ondersteuning van de Tool. In geval van technische vragen, kan de Gebruiker het WTCB contacteren via de contactgegevens op de website www.wtcb.be. Indien een medewerker beschikbaar is, zal deze binnen de kantooruren bijstand bieden. Iedere bijstand is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van het WTCB als beschikbaar op deze pagina.

8. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker moet (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen en (ii) alle internetreglementen, beleidslijnen en procedures in acht nemen.

De Gebruiker stemt ermee in om de Tool nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is. De Gebruiker mag geen inhoud verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, onder meer – maar niet beperkt tot – octrooi, handelsmerk, zakengeheim en auteursrechten.

De Gebruiker mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van de Tool kunnen schaden of die de systemen van het WTCB onevenredig belasten.

De Account Eigenaar is zowel aansprakelijk voor zijn eigen daden als voor deze van de Gebruikers waaraan hij inloggegevens in zijn account heeft gegeven.

De Account Eigenaar aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn account en stemt ermee in het WTCB en haar leden, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van de Licentievoorwaarden door de Gebruikers.

9. Gegevensbescherming

De Account Eigenaar heeft het recht om de persoonsgegevens van zijn Gebruikers, te verwerken via de Tool, strikt in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • De Account Eigenaar erkent dat hij alle wetten en reglementen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacy wetten”) zal respecteren.
 • De Account Eigenaar ziet erop toe dat alle Gebruikers de Privacy Wetten zullen respecteren.
 • De Account Eigenaar erkent dat hij optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

Voor zover het WTCB deze gegevens zou verwerken, zal dit een louter technische verwerking betreffen als onderdeel van de werking van de Tool. Het WTCB zal enkel optreden als verwerker en de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het ter beschikking stellen van de Tool. Het WTCB zal geen persoonsgegevens delen met derden. Het WTCB zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het ter beschikking stellen van de Tool.

Het WTCB zal de persoonsgegevens adequaat beveiligen, en geen toegang geven aan personeelsleden die geen toegang nodig hebben.

Het WTCB zal de Privacy Wetten steeds respecteren, alsook haar privacypolicy, als beschikbaar op deze pagina.

Het WTCB heeft het recht anonieme en statistische gegevens te verwerken in publicaties, onderzoeken, cursussen, rapporten en overzichten.

10. Eigendomsrecht van de Tool

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Tool, waaronder doch niet beperkte tot auteursrecht, blijven ten allen tijde bij het WTCB. Dit omvat de auteursrechten op de broncode, objectcode, interfaces, structuur, organisatie en volledige samenstelling van de Tool. Alle handleidingen, documentatie en programma’s, ongeacht of deze beschikbaar zijn in een papieren versie of toegankelijk zijn door afstandsraadpleging, blijven vertrouwelijk en blijven de eigendom van het WTCB. De Gebruiker mag de Tool niet geheel of gedeeltelijk afdrukken, kopiëren, wijzigen, vertalen of veranderen.

De logo’s en namen van het WTCB zijn beschermde handelsmerken van het WTCB. De Gebruiker mag deze tekens niet gebruiken, kopiëren, verwijderen of verbergen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het WTCB.

Het is de Gebruiker verboden sublicenties of enige andere rechten toe te kennen met betrekking tot de Tool.

11. Vertrouwelijkheid

Het WTCB zal alle vertrouwelijke informatie van de Gebruiker als vertrouwelijk behandelen. Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie beschouwd die door de Gebruiker in een online Tool wordt verwerkt en uit haar aard vertrouwelijk is.

Vertrouwelijke informatie is niet informatie die:

 • het WTCB reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de Gebruiker;
 • publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit verwijtbaar is aan het WTCB;
 • kan worden samengesteld uit publieke bronnen (bv. middels literatuuronderzoek);
 • door de Gebruiker aan een derde partij werd geopenbaard zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • onafhankelijk door het WTCB wordt (her)ontwikkeld (bv. door het opnieuw uitvoeren van de literatuurstudie of testen);
 • door het WTCB moet worden gedeeld met officiële instanties.

12. Aansprakelijkheidsbeperking van het WTCB

De Tool is in essentie een tool die het WTCB gebruikt in het kader van haar opleidingen en om haar leden beter te kunnen bijstaan en adviseren. De Tool is ontwikkeld met als doel personen inzage te geven inzake een bepaald vakgebied en om het WTCB toe te laten haar leden daaromtrent gerichter te adviseren. Het  WTCB stelt de Tool in het kader van voormelde doelstelling ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt. De Gebruiker dient zelf in te schatten of de Tool en de resultaten daarmee bereikt bruikbaar zijn voor zijn doeleinden, en aanvaardt daar de verantwoordelijkheid voor. De Gebruiker dient de bereikte resultaten te verifiëren met andere middelen. 

Het WTCB zal zich redelijke inspanningen getroosten om de deugdelijke werking van de Tool te verzekeren. Het WTCB verklaart dat de Tool op een degelijke manier werd ontwikkeld en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. Het WTCB garandeert echter niet dat Tool geheel vrij is van bugs en fouten.

De Tools worden niet voortdurend bijgewerkt. Zij worden op een bepaald ogenblik online gezet, maar niet te allen tijde actueel gehouden en aangepast aan de evoluerende kennis van de techniek en de wetgeving of normering terzake. Het WTCB geeft geen garanties.

Het WTCB garandeert niet dat de functies van de Tool voldoen aan de performantievereisten van de Gebruiker of dat de Tool werkt in overeenstemming met de verwachtingen van de Gebruiker. Het WTCB biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie en de garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik wordt hierbij uitgesloten.

De in de Tools gehanteerde formules houden vaak keuzes in, bv. doch niet beperkt tot afrondingen. De gemaakte keuzes kunnen het resultaat van calculaties beïnvloeden.  De keuzes zijn afgestemd op de opleidings- en adviesdoeleinden van het WTCB en niet noodzakelijk de beste voor de noden van de Gebruiker. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om na te gaan of deze dienstig zijn voor zijn doel.

WTCB voorziet in sommige Tools een aantal generieke gegevens. Deze generieke gegevens worden louter ter illustratie meegeleverd. De Gebruiker zal bij het gebruik van deze generieke gegevens de gegevens steeds verifiëren en aanpassen aan de specifieke context. WTCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van deze generieke gegevens.

De Tool is niet bestemd als uniek middel, doch als algemene ondersteuning. De Gebruiker zal de resultaten ermee bereikt steeds via andere middelen toetsen en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de correctheid ervan. De Gebruiker kan steeds de diensten van het WTCB raadplegen.

In geval de Tool online ter beschikking wordt gesteld, weet de Gebruiker dat de toegang kan afhangen van storingen te wijten aan netwerk-, internet- of communicatieproblemen. Het WTCB geeft geen uptime garantie.

Het WTCB kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor haar zware fout. Zij kan niet worden aansprakelijk gehouden wanneer een defect of storing van de Tool te wijten is aan een defect in software of hardware die niet afkomstig is van het WTCB.

Het WTCB is niet aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker of derden voor verlies van winst of omzet, verlies van gegevens, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien het WTCB op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van het WTCB ten aanzien van de Gebruiker nooit groter zijn dan 2.500€. Dit geldt zowel voor schade op contractuele als buitencontractuele grond. De Gebruiker moet alle noodzakelijke maatregelen treffen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om zijn schade te beperken.

De Gebruiker zal het WTCB vergoeden en vrijwaren tegen en met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen, met inbegrip van maar zonder beperking tot de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten en alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen het WTCB of die het WTCB zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met: (a) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in de Licentievoorwaarden; en (b) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Gebruiker met betrekking tot of in verband met het gebruik van Tool door de Gebruiker.

13. Beëindiging van de overeenkomst wegens bepaalde redenen

In het geval dat het WTCB een handeling of nalatigheid van een Gebruiker vaststelt die, naar de redelijke mening van het WTCB, een schending zou kunnen uitmaken van deze Licentievoorwaarden, die een derde rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou kunnen berokkenen, op enige andere wijze laakbaar zou zijn of indien een derde het WTCB in kennis stelt van een mogelijk nadeel, neemt het WTCB zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 15 dagen contact op met de Account Eigenaar met het oog op het verhelpen van de schending of van het veroorzaakte nadeel.

In extreme gevallen of in het geval dat de Account Eigenaar de schending of het veroorzaakte nadeel niet tijdig verhelpt, is het WTCB – naar eigen goeddunken – gerechtigd om, onmiddellijk en zonder opzeg, zonder tussenkomst van de rechtbank (van rechtswege), alle inhoud te blokkeren of te verwijderen en/of alle licenties van de Account Eigenaar op te zeggen of te schorsen, zonder enige schadeloosstelling van de Account Eigenaar en met volledige schadeloosstelling van het WTCB.

14. Overmacht

Geen van beide partijen zal in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onafhankelijk is van diens redelijke controle, met inbegrip van de elementen, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, storingen in netwerk- of internetverbinding, storing in datacenters of enige handeling of verzuim door de andere partij of van diens werknemers, agenten of aannemers.

15. Algemeen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Licentievoorwaarden nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, stemt de Gebruiker ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen voor gevolg heeft, maar dat de Gebruiker en het WTCB hun best zullen doen om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, het economische, zakelijke of andere doel van genoemde nietige of onuitvoerbare bepaling zal bereiken.

Het loutere feit dat het WTCB niet aandringt op de strikte naleving door de Gebruiker van enige bepaling van de Licentievoorwaarden of dit niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan of afstand van de rechten van het WTCB voortvloeiend uit deze voorwaarde, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd.

De rechten en herstelmaatregelen die aan het WTCB worden toegekend ingevolge de Licentievoorwaarden, zijn complementair met en beperken geenszins enige andere rechten of herstelmaatregelen die aan het WTCB wettelijk zijn toegekend. Alle dergelijke rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen worden uitgeoefend.

16. Toepasselijke wet en bevoegdheid

Alle overeenkomsten tussen de Gebruiker en het WTCB met betrekking tot het gebruik van de Tool worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken te Brussel (België) uitsluitend bevoegd.

Privacy en cookiebeleid

Privacy en cookiebeleid (versie 1 - februari 2018)

1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door het WTCB worden verwerkt. Het cookiebeleid is van toepassing op alle websites die door het WTCB worden beheerd (hierna de “Website”).

WTCB: WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057.

U heeft de mogelijkheid dit beleid op te slaan en af te drukken.

2. Privacy

Het WTCB verwerkt uw gegevens in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke regelgeving terzake.

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via online bronnen (zoals websites, e-mail, online applicaties en andere online tools).

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens indien u beslist om ons toegang ertoe te verlenen. In dergelijk geval worden de (categorieën van) persoonsgegevens welke wij u verzoeken mede te delen duidelijk weergegeven, alsook het doel waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor een ander dan het aangegeven doel.

Het is mogelijk dat uw toestemming gevraagd wordt om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. U kunt dit verzoek goedkeuren of weigeren. Wanneer u kiest voor specifieke diensten of mededelingen, bv. een e-newsletter, kunt u uw inschrijving hiervoor op elk moment schrappen door de instructies vermeld in elke mededeling uit te voeren. Wanneer u beslist om u uit te schrijven uit een service of een mededeling, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk schrappen. Wij delen uw persoonlijke gegevens in geen geval met derden voor marketingdoeleinden, behalve indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft (‘opt-in’). U kan op ieder ogenblik uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden intrekken.

Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden aangevuld met andere gegevens zoals locatie, bezoekersstatistieken, historie en dergelijke meer ten einde u meer persoonlijk te kunnen bedienen.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt bezorgd. In geval deze worden verstrekt onder een overeenkomst met het WTCB, worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering ervan. In geval deze worden verstrekt op basis van uw toestemming, wordt de verwerking, zo spoedig als praktisch mogelijk is, stopgezet wanneer u uw toestemming intrekt. In geval deze worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van het WTCB, worden deze bewaard zolang als hiertoe nodig.

Het WTCB neemt geen geautomatiseerde beslissingen op basis van uw gegevens, en gaat niet over tot profilering. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft geen ander belang en gevolgen dan deze aangegeven wanneer u ons uw gegevens bezorgt.

Het is mogelijk dat u de mogelijkheid krijgt op de Websites om een link of een bericht dat verwijst naar een website van het WTCB door te sturen naar een vriend of collega. De e-mailadressen die u ons hiervoor verstrekt, zullen worden gebruikt om de informatie in uw naam te versturen naar uw vriend of collega en zullen niet voor andere doeleinden worden ingezameld of gebruikt door het WTCB of door derden.

3. Inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te laten verbeteren of, indien u daar goede redenen voor heeft, ze te laten verwijderen. Indien u daartoe grond heeft, kan u eveneens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

U kan een kopie krijgen van de gegevens die het WTCB van u verwerkt. In geval u bijkomende kopieën wenst, zal hiervoor een administratieve vergoeding worden aangerekend.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, stuurt u hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar het hogervermelde adres.

4. Veiligheid

Het WTCB gebruikt gepaste technologieën en beveiligingsvoorzorgen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt het WTCB ook professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens en dergelijke meer  naar het WTCB gebeurt steeds op eigen risico. Het WTCB tracht ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch is geenszins aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het is nodig om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

5. Wijziging

Het WTCB kan haar beleid betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens herzien. Dergelijke aanpassingen zullen worden gemeld op de Website.

6. Andere websites

De Website kan links bevatten naar andere sites. Het WTCB kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op dergelijke websites voorkomen.

7. Cookies

Het WTCB maakt gebruik van cookies op haar Website om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van dit cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Websites. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Websites. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

8. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantie analyses uit te voeren. Sommige tools hebben cookies nodig om te kunnen functioneren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat op zich geen persoonsgegevens.

9. Bezwaar

Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van de Website / tools gebruik zal kunnen maken of dat de Website / tools niet optimaal functioneren.

10. Overzicht cookies

De Website maakt gebruik van volgende eigen cookies:

www.wtcb.be
Naam Waarde Verloopt Reden
acceptCookies true 14-06-2021 Functionele cookies
CFID 60905948 14-06-2021 Functionele cookies
CFTOKEN 8782a58465af7150%2D62C3CF0B%2DD795%2D8234%2D948D1AE0B8DC9F25 14-06-2021 Functionele cookies

De Websites maken gebruik van volgende cookies van derden:

www.wtcb.be
Bronsite Naam Reden
google.com Google Statistische cookies

Let op, in geval u gebruik maakt van specifieke tools of software van het WTCB, kan het zijn dat deze om wille van technische en functionele redenen gebruik maken van andere cookies. Om deze te kennen, dient u de specificaties van de desbetreffende tools na te kijken.

11. Vragen betreffende dit beleid

Met vragen over dit beleid kan u terecht op het onder artikel 1 vermelde adres.

In geval u klachten heeft over hoe het WTCB uw persoonsgegevens behandelt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie via www.privacycommission.be.