Naar hoofdinhoud

Hoe kan men het risico op geurhinder in een afvalwaterafvoerinstallatie beperken?

Om dit risico te beperken moet een afvalwaterafvoerinstallatie correct ontworpen, uitgevoerd en onderhouden worden.

Een goed ontwerp vereist onder meer een correcte verluchting van de installatie (door middel van een primaire verluchting, al dan niet gecombineerd met een secundaire verluchting) zodat de eventueel in de afvoerleidingen optredende onder- of overdrukken beperkt blijven en de reukafsluiters hun waterslot niet verliezen.

Een kwaliteitsvolle uitvoering moet gepaard gaan met het realiseren van luchtdichte aansluitingen.

Wat het onderhoud betreft, verwijzen we naar de Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen (volgens dit document moet de luchtdichtheid van een reukafsluiter bijvoorbeeld periodiek nagekeken worden).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • WTCB-Digest 01: Verluchting van sanitaire afvoerinstallaties in gebouwen.

  Hoe kan men geurproblemen ter hoogte van de stankafsluiters beperken en de drukschommelingen in de afvoerinstallaties voor afvalwater tegengaan? In deze Digest komt u het te weten!

 • Monografieën 16: Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen.

  Deze gids heeft de opstelling van een specifiek onderhoudsprogramma voor woongebouwen voor ogen: zuivering en ingegraven leidingen, structuren, daken, sluitingen, buitenafwerkingen en binnenafwerkingen, technieken voor fluïda en elektriciteit, schilderwerk en toegangen.

  Bekijk § 6.5.
 • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

  Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

Hoe kan men het risico op geurhinder in een afvalwaterafvoerinstallatie beperken? - Comment peut-on réduire le risque d'odeurs nauséabondes dans une installation d'évacuation d'eaux usées ?