Naar hoofdinhoud

Online

Uw vraag is te complex om via telefoon te beantwoorden? Vul dan het aanvraagformulier in en voeg bij de laatste stap de nodige bijlagen toe.

De kwaliteit van het advies is in grote mate afhankelijk van de formulering van de vraag. Deze moet zo correct en gedetailleerd mogelijk omschreven zijn.

Het is van groot belang ons alle relevante technische inlichtingen (plannen, bestek, briefwisseling, foto's, detailtekeningen ...) te bezorgen.

Telefonisch

De afdeling Technisch advies heeft dagelijks een telefonische permanentie. Elke werkdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.45u staan de ingenieurs klaar om uw vragen te beantwoorden.

Deze permanentie laat in tijden van hoge tijdsdruk toe om snel inlichtingen te geven aan de professionelen, die met een dringende vraag of bouwprobleem geconfronteerd worden en onvoldoende antwoorden vonden via onze website.

Bel ons 02 716 42 11

Wie?

De afdeling Technisch advies staat ten dienste van alle bouwprofessionelen. Ook gerechtsdeskundigen kunnen rekenen op de technische bijstand van de afdeling Technisch advies in het kader van hun opdrachten voor de rechtbank.

U bent particulier?

Particulieren kunnen met hun technische vragen niet rechtstreeks terecht bij de afdeling Technisch advies: ze dienen de bouwprofessionelen die betrokken zijn bij het project te contacteren.

Wenst men niettemin rechtstreeks beroep te doen op een deskundige, dan kan men zich bijvoorbeeld wenden tot een expertenvereniging zoals o.a. de Associatie van Belgische Experten (www.abex.be), het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België (www.ncdab.be), de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten (www.kgso-ceja.be).

Indien u specifieke, technische vragen heeft, dient u zich in eerste instantie te wenden tot een bouwprofessioneel (architect, aannemer, ...) die u bijstand kan verlenen. Zo nodig kan deze wel het WTCB raadplegen.

De WTCB-publicaties zijn daarentegen toegankelijk voor iedereen.

Waarover?

De vragen die gesteld worden aan de afdeling Technisch advies gaan voornamelijk over:

 • het maken van een doordachte keuze van bouwmaterialen en/of -systemen
 • het ontwerp van bouwwerken en hun detailleringen
 • het welslagen van de uitvoering
 • de kwaliteit en de beoordeling van de bouwwerken
 • de gebruiksvoorwaarden
 • de wijze en periodiciteit van het onderhoud
 • de evaluatiemethode van technische betwistingen en/of schade
  het ter beschikking stellen van technische informatie zodat een minnelijke schikking in geval van bouwpathologie gemakkelijker kan nagestreefd worden
 • het op punt stellen van doeltreffende herstel- of renovatiewerken
 • het verlenen van rechtstreekse technische bijstand op verzoek van deskundigen die optreden in opdracht van de rechtbank
 • het meewerken aan preventieve acties zoals de opstelling van technische publicaties, deelname aan studiedagen en bouwbeurzen,...
 • het verstrekken van inlichtingen over de op de bouwmarkt beschikbare producttypes, merken en firma's.
Kortom, alle vragen van technische aard die betrekking hebben op het bouwgebeuren kunnen aan de afdeling Technisch advies gesteld worden.

Vanuit deontologische overwegingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten advies:

 • advies vóór de uitvoering van de werken: onder het motto "beter voorkomen dan genezen" hebben alle bouwprofessionelen (d.w.z. zowel bouwondernemingen als ontwerpers, studiebureaus, technische diensten van administraties, technische scholen ...) de mogelijkheid om het advies van de afdeling Technisch advies in te winnen. Dit laat hen toe om misvattingen in de ontwerpfase te voorkomen, wat uiteindelijk alle bouwpartners ten goede komt!
 • advies tijdens en na de uitvoering van de werken: indien er zich toch onvolkomenheden, schade en/of betwistingen voordoen, is het van essentieel belang om een juiste diagnose te stellen. Een foutieve beoordeling en een onaangepaste herstelling kunnen immers soms schadelijker zijn dan het eigenlijke gebrek.
  De eventuele tussenkomst van de afdeling Technisch advies gebeurt in dit stadium steeds in samenspraak met de betrokken uitvoerende aannemer(s).

Wij willen er echter wel op wijzen dat de afdeling Technisch Advies niet kan optreden als ontwerper en/of studiebureau en zich evenmin uitspreekt over vragen met een juridisch en/of financieel karakter.

Kostprijs?

Het beantwoorden van mondeling en schriftelijk gestelde vragen is in principe gratis.

Na een bezoek ter plaatse (op vraag van een betrokken aannemer) wordt enkel een financiële tussenkomst gevraagd indien er een technisch verslag opgesteld dient te worden. De minimum basisprijs hiervoor bedraagt € 125 (excl. BTW).

Interventies, uitgevoerd op verzoek van een gerechtsdeskundige, worden gefactureerd naar rato van € 720  (excl. BTW) per dagprestatie van een ingenieur. Voornoemde kostprijs heeft zowel betrekking op het bouwplaatsbezoek als op de eventuele opstelling van het technische verslag.

In geval van specifieke analyses, studies, gespecialiseerde metingen, proeven en/of controleberekeningen wordt er vooraf een prijsofferte opgesteld.

Belang?

Het technisch advies moet waardevol zijn voor alle betrokken partijen. Hiertoe moet het advies:

 • zo volledig mogelijk zijn: daarom is het vergaren van een maximum aan relevante inlichtingen en vaststellingen erg belangrijk
 • deskundig zijn: het advies wordt zo nodig gebaseerd op oordeelkundig uitgevoerde metingen en/of proeven alsook op technische, wetenschappelijke vakliteratuur
 • objectief zijn: bij de beoordeling wordt zoveel mogelijk verwezen naar documenten met een officieel karakter.

Het advies van de afdeling Technisch advies heeft een louter informatief karakter en is dus niet bindend. Niettemin kan het als solide technische basis fungeren met het oog op een verzoening tussen partijen of in het kader van een gerechtsexpertise.

Bouwplaatsbezoek

Mocht na ontvangst van uw dossier blijken dat een bouwplaatsbezoek noodzakelijk is om een advies op te stellen, kan een ingenieur van de afdeling Technisch Advies langskomen om de nodige vaststellingen te doen.


Onze ingenieurs van de dienst Technisch advies beschikken over materieel om:

 • beperkte sonderingen te maken ten behoeve van vaststellingen of staalnames
 • het vochtgehalte van bouwmaterialen te bepalen
 • ogenblikkelijke en langdurige klimaatmetingen te verrichten
 • de vlakheid, de rechtlijnigheid, de verticaliteit, het peil, ... van uitvoeringen te controleren
 • indicatieve hechtsterkteproeven uit te voeren
 • kleurmetingen te verrichten
 • oriënterende geluidsmetingen uit te voeren
 • de mechanische karakteristieken van bouwelementen te beoordelen
 • luchtstromingen, luchtdrukverschillen en luchtlekken te detecteren
 • de breedte van scheuren te meten
 • elementaire scheikundige proeven uit te voeren.
 • ...

Indien meer gespecialiseerde proeven aangewezen zijn, doet de afdeling Technisch advies een beroep op de diverse laboratoria van het proefstation in Limelette.

Na een bouwplaatsbezoek kan er - tegen betaling en op uitdrukkelijke vraag van een betrokken, uitvoerende aannemer of gerechtsdeskundige - een technisch verslag opgesteld worden. Een dergelijk verslag bevat de verkregen inlichtingen, een omschrijving van de probleemstelling, de ter plaatse gedane vaststellingen, een uitvoerige technische bespreking van de probleemstelling en suggesties omtrent een eventuele remedie of herstelling.

Papier

Geen fan van online? Stuur uw dossier dan via de post.


Ook hier geldt dat de kwaliteit van het advies in grote mate afhankelijk is van de formulering van de vraag. Deze moet zo correct en gedetailleerd mogelijk omschreven zijn.

Het is van groot belang ons alle relevante technische inlichtingen (plannen, bestek, briefwisseling, foto's, detailtekeningen ...) te bezorgen.


WTCB - Afdeling Technisch advies
Lozenberg 7, 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE


Fax: +32 2 7253212

02 716 42 11