Naar hoofdinhoud

U bent aannemer?

Als lid van het WTCB heeft u meteen toegang tot al onze publicaties en de meer dan 1200 bouwnormen via onze website.

Publicaties

Sommige van onze publicaties zijn beschermd (bv. Technische Voorlichtingen), andere zijn vrij toegankelijk voor iedereen (bv. WTCB-contact). Met dit jaarabonnement kan u alle publicaties die op onze website beschikbaar zijn, raadplegen. Om toegang te krijgen tot de beschermde publicaties maakt u tijdens de bestelprocedure een account aan waarmee u vervolgens kan inloggen. Raadpleeg onderstaande tabel voor de prijs van dit abonnement. De voorwaarden van artikel 8 hieronder zijn van toepassing op de verlenging van alle abonnementen.

Publicaties + NBN-normen

Met dit abonnement heeft u bovenop het abonnement Publicaties ook toegang tot een selectie van bouwnormen. Dankzij een overeenkomst met het Bureau voor Normalisatie (NBN) kunnen we meer dan 1200 bouwnormen ter beschikking te stellen op onze website. Niet iedereen heeft echter toegang tot dit abonnement (zie onderstaande tabel). Bovendien gelden er enkele bijzondere gebruiksvoorwaarden.

Individuele gebruikerslicentie voor gebruik van NBN-normen

De gebruiker gaat akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1. Definities

a. De nominatieve gebruiker

De gebruiker is een fysisch persoon die zich akkoord heeft verklaard met deze overeenkomst. De rechten van de gebruiker zijn tijdens de duur van de gebruikerslicentie niet overdraagbaar aan derden. Dit betekent dat er gedurende de geldigheid van de gebruikerslicentie slechts één fysische persoon de gebruiksrechten kan uitoefenen.

Om in aanmerking te komen als nominatieve gebruiker dient men te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • de gebruiker dient in België te wonen;
  • indien men tewerk gesteld is in een onderneming, dient de zetel van deze onderneming in België te zijn.

b. Duur van de gebruikerslicentie

De gebruikerslicentie gaat van start op het moment dat de gebruiker zijn aanvraag heeft ingediend en zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden, vermeld in deze gebruikerslicentie.

Het recht om normen te downloaden eindigt op 31 december van het jaar van ondertekening van de overeenkomst. De eventuele verlenging van de duur wordt geregeld conform Artikel 8.

Het recht om de aldus bekomen normen voor eigen gebruik aan te wenden eindigt 12 maanden na de start van de gebruikerslicentie.

Toelichting :

Abonnement vangt aan op 1 januari :

  • men kan downloaden tot 31 december;
  • na 31 december is het consulteren van de documenten, die werden gedownload, enkel toegestaan indien de gebruikerslicentie is verlengd.

Abonnement vangt aan op 15 oktober :

  • men kan downloaden tot 31 december indien geen verlenging van gebruikerslicentie (artikel 8);
  • de documenten, die werden gedownload, kunnen geconsulteerd worden tot 14 oktober van het jaar nadien.

c. Downloaden van normen

De gebruiker heeft het recht om alle normen, die in het kader van deze gebruikerslicentie op de WTCB-website beschikbaar zijn, te downloaden en te bewaren op zijn eigen PC. Het plaatsen van de documenten op een centrale server, die toegankelijk is door derden, is niet toegestaan. Minstens 1000 (en maximaal 1200) normen zullen door het WTCB ter beschikking worden gesteld.

d. Eigen gebruik

De gebruiker heeft enkel het recht om de documenten, die werden gedownload, te consulteren voor eigen gebruik. De documenten mogen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

Artikel 2. Onderwerp van de gebruikerslicentie

Deze gebruikerslicentie geeft de nominatievegebruiker het recht om voor de duur van de gebruikerslicentie de normen, die ter beschikking gesteld worden op de website van het WTCB, te downloaden voor eigengebruik.

Het WTCB treedt hierbij uitsluitend op in de juridische hoedanigheid van verlener van een gebruikerslicentie op de normen en heeft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de normen, omvat door de gebruikerslicentie.

Artikel 3. Voorwaarden en kostprijs van de gebruikerslicentie

De gebruikerslicentie is uitsluitend te bekomen voor personen die al over een paswoord voor toegang tot de WTCB-publicaties beschikken. De meerkost voor het bekomen van de gebruikerslicentie voor de NBN-normen, en dit voor de duur van de gebruikerslicentie zoals vermeld in Artikel 1.b, is gelijk aan 53 € (excl. BTW).

Het WTCB heeft het recht om, mits motivering, een aanvraag voor gebruikerslicentie te weigeren. Tevens heeft het WTCB het recht om jaarlijks de prijzen aan te passen. De eventuele prijsverhoging zal ten laatste 2 maanden voorafgaand aan de prijsverhoging worden bekendgemaakt.

Artikel 4. Overname van teksten

Het NBN blijft de rechtsgeldige eigenaar van de ter beschikking gestelde normen. Het is in het kader van deze gebruikerslicentie bijgevolg niet toegestaan om delen uit de normen (teksten noch figuren) over te nemen in andere documenten, tenzij er een schriftelijk akkoord is vanwege het NBN.

Artikel 5. Verdeling van documenten

De gebruiker gaat expliciet akkoord om de bekomen informatie op geen enkele wijze over te dragen naar derden. Hij is hoofdelijk verantwoordelijk voor de eventuele schade die kan ontstaan door overdracht van de normen aan derden.

Artikel 6. Maatregelen bij niet-naleving van de voorwaarden

Het niet-naleven van deze voorwaarden (bvb. de normen ter beschikking stellen aan derden) kan de intrekking van het abonnement tot gevolg hebben.

Bovendien kan van de nominatieve gebruiker een forfaitaire schadevergoeding worden geëist die gelijk is aan 5 keer de officiële verkoopprijs van het NBN van de normteksten die onrechtmatig zijn gebruikt.

Artikel 7. Garantie van de dienstverlening

Indien de dienstverlening op bepaalde ogenblikken niet beschikbaar is (bvb. website tijdelijk niet operationeel), kan het WTCB niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade t.g.v. het niet-beschikbaar-zijn van de normen.

Artikel 8. Verlenging van de gebruikerslicentie

Tenzij de gebruiker ten laatste op 30 november van het lopende jaar schriftelijk of per mail aan het WTCB meedeelt dat hij de gebruikerslicentie niet wil verlengen, zal de gebruikerslicentie automatisch voor 1 jaar worden verlengd.

Artikel 9. Toegang tot nieuwe normen en actualisatie van bestaande normen

In principe zal er elk jaar een aantal normen worden vervangen door andere normen en zullen er ook nieuwe normen worden toegevoegd. Via de WTCB-website zal de gebruiker informatie kunnen bekomen over de beschikbare normen.

In geval er een herziening, addendum of corrigendum is van een door het WTCB verdeelde norm, is voorzien dat het NBN deze nieuwe documenten aan het WTCB bezorgt binnen de 30 kalenderdagen na terbeschikkingstelling op de NBN-website. Het WTCB zal binnen de 20 kalenderdagen deze nieuwe documenten ter beschikking stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Het WTCB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gebruik dat de licentienemer wenst te maken van de normen die in het kader van deze overeenkomst worden verdeeld.

Indien het WTCB de door het NBN aan WTCB bezorgde herzieningen, addenda of corrigenda van in de lijst opgenomen normen niet binnen de 20 kalenderdagen in de databank opneemt en er hierdoor een schade is ontstaan, is de aansprakelijkheid van het WTCB in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kostprijs van de gebruikerslicentie, zoals opgenomen in Artikel 3.

Artikel 11. Taal van de normen

De meeste Europese normen zijn enkel beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Indien een Nederlandse versie niet beschikbaar is, zal de Franse en/of Engelse versie worden aangeboden.

Artikel 12. Privacy

Het WTCB zamelt persoonsgegevens in, in het kader van de promotie van de normen. Overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen de betrokkenen hun gegevens verifiëren en eventueel corrigeren. Zij nemen daartoe contact op met het WTCB, directie Informatie.

Artikel 13. Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd.

Prijzen en beschikbaarheid

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Doelgroep Publicaties Publicaties
+
NBN-normen
aannemer aangesloten bij het WTCB Gratis
architect (bouw, interieur, tuin- en landschap) € 166,42 € 222,60
docent of student van een opleiding in de richting bouw Gratis

andere € 166,42