Normen-Antenne Toleranties en uitzicht (Eye Precision)

Normen-Antenne Toleranties en uitzicht (Eye Precision) Het aantal eisen dat gesteld wordt aan gebouwen neemt steeds toe door nieuwe reglementeringen en de toenemende verwachtingen, niet alleen op functioneel maar ook op esthetisch vlak.

Uit de statistieken van de ingenieurs van het departement 'Technisch Advies en Consultancy' van het WTCB blijkt dat 11% van de gestelde vragen en de voorgelegde betwistingen betrekking heeft op de toleranties en het uitzicht van bouwwerken. De redenen kunnen van uiteenlopende aard zijn: te hoog gespannen verwachtingen, utopische of onduidelijke eisen, gemis aan zorg bij de uitvoering, ...

Om te vermijden dat dergelijke discussies uitmonden in oeverloze discussies, zoals dit nu maar al te vaak het geval is, werd met de steun van de FOD Economie de Normen-Antenne 'Toleranties en uitzicht' (Eye Precision) in het leven geroepen met als doel de bouwprofessionelen:

  • te informeren over de normen en beoordelingscriteria die momenteel in dit domein bestaan of op komst zijn
  • te helpen bij het interpreteren en toepassen van deze normen in alle fasen van het bouwproces: van opvatting tot uitvoering en oplevering
  • te overtuigen van het belang van deze normen in de contractuele documenten en de naleving ervan op de bouwplaats zodat er op eenduidige wijze uitspraken gedaan kunnen worden omtrent de toleranties en het uitzicht van bouwwerken
  • nog meer bewust te maken van de cruciale rol die ze hierbij spelen zodat de gekoesterde verwachtingen van de bouwheer ingelost kunnen worden.

Disclaimer: De fiches en toelichtingen op deze webpagina’s hebben de bedoeling de toleranties uit de normen bekend te maken en uit te leggen. Er dient evenwel steeds naar de laatste versie van de norm zelf te worden verwezen, waarvan de inhoud primeert op deze uit de website van de Normen-Antenne ‘Toleranties en uitzicht’.
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NBN