Brandeisen in België

Overzicht

In België zijn er 3 niveaus die verantwoordelijkheid dragen en reglementering uitvaardigen aangaande brand.

  • De Federale Regering is bevoegd om de Basisnormen (zie Basisnormen) uit te vaardigen die de gemeenschappelijke voorschriften bepalen voor alle categorieën van nieuwe gebouwen, zonder rekening te houden met hun bestemming. De federale overheid heeft ook de brandveiligheid gereglementeerd van werkplaatsen, ziekenhuizen en elektrische installaties.
  • De Gewesten en Gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke veiligheidsaspecten te reglementeren. Ze vervolledigen de federale reglementering of passen deze aan, zonder echter het veiligheidsniveau te verlagen. Ook voor rusthuizen en hotels werd er een specifieke reglementering uitgevaardigd.
  • De gemeentes zijn belast met het afkondigen van de politiereglementen (waaronder deze met betrekking tot brandpreventie). Het college van burgemeesters en schepenen kan voorwaarden toevoegen aan de bouw- of milieuvergunningen. De burgemeester is belast met de controle van de van kracht zijnde wetgeving (tussen de basisnormen).

Deze reglementen (basisnormen, …) zijn bindend (Belgische wetgeving – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).
Er bestaan tevens Belgische normen gepubliceerd door het NBN (Bureau voor Normalisatie – Bureau de Normalisation). In principe zijn deze normen niet bindend. Toch worden deze gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch gezien beschouwd als regels van de kunst of van goede praktijk.

Volgende pagina geeft een overzicht van de brandreglementering en normalisatie met betrekking tot de brandveiligheid van gebouwen in België.

(Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 14 december 2016)