Plaatsing van brandwerende deuren

In 2004 annuleerde de Raad van State de volgende alinea uit het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 die de 'Basisnormen' op gebied van brandpreventie vastlegde :

Plaatsing van brandwerende deuren"Wat de deuren betreft, wordt hun Rf geattesteerd door het BENOR-ATG merk. Ze zullen geplaatst worden door erkende plaatsers. Onze Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de procedure en de voorwaarden waaronder hij deze plaatsers erkent."

Deze beslissing van de Raad van State heeft volgende concrete gevolgen:

Het besluit van de Raad van State heeft deze concrete gevolgen :

   1. Merk BENOR-ATG
    De wettelijke verplichting van het BENOR/ATG-label voor brandwerende deuren wordt geschrapt. Deze schrapping is het gevolg van het feit dat de Raad van State een alinea slechts in haar geheel en niet gedeeltelijk kan schrappen. In het besluit van 23 maart 2004 wordt op geen enkele plaats melding gemaakt van het BENOR/ATG-label.
   2. Plaatsing van brandwerende deuren door plaatsers erkend door de FOD Binnenlandse Zaken
    De erkenning van plaatsers van brandwerende deuren door de Minister van Binnenlandse Zaken werd geannuleerd : ze bestaat bijgevolg niet langer. Volgens de Raad van State is de Minister van Binnenlandse Zaken onbevoegd om dergelijke erkenning af te leveren. Brandwerende deuren moeten bijgevolg niet verplicht door erkende plaatsers worden geplaatst. Wettelijk gezien mogen ze dus nu ook door alle plaatsers worden geplaatst.
   3. Certificatiesysteem ISIB
    Ofschoon de erkenning van plaatsers van brandwerende deuren door de Minister van Binnenlandse Zaken niet langer van toepassing is, stelt de Raad van State het ISIB-ceritficatiesysteem geenszins in vraag. Deze certificatie, die de kwaliteit van de plaatsing van brandwerende deuren garandeert, blijft van kracht. Men spreekt dus niet langer van (door de FOD) erkende plaatsers, maar van (door ISIB) gecertificeerde plaatsers.


Praktisch gezien sinds het besluit van de Raad van State,

  • Zijn wij van oordeel dat het BENOR/ATG-label van toepassing blijft voor brandwerende deuren ookal laat het Koninklijk Besluit van 2007 andere oplossingen toe (zie hieronder).
  • Wordt de ISIB-certificatie op vrijwillige basis behouden. Momenteel moet ze worden beschouwd als een "kwaliteitslabel", een garantie van de correcte plaatsing van brandwerende deuren uit hoofde van de gecertificeerde plaatser.
  • De opdrachtgever, architect en verzekeraar kunnen vragen dat brandwerende deuren worden geplaatst door (door ISIB) gecertificeerde plaatsers, teneinde een waarborg te hebben op de kwaliteit van de plaatsing. De certificatie is dan contractueel verplicht (en niet wettelijk in de zin van de naleving van het Koninklijk Besluit "Basisnormen - Brandpreventie"). Daarnaast kan de brandweer de plaatsing avn brandwerende deuren door gecertificeerde plaatsers aanbevelen.

 

Nieuwe reglementering voor de eigenschappen van brandwerende deuren en de kwaliteit van hun plaatsing (update juli 2007)

Het koninklijk besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2007. Dit besluit herneemt onder andere de minimale vereisten met betrekking tot brandwerende deuren (zie 2.2 §1 van het koninklijk besluit). We vinden er bovendien eisen met betrekking tot de plaatsing van brandwerende deuren. Deze laatste moeten geplaatst worden volgens de plaatsingsvoorwaarden waarvoor ze hun classificatie inzake brandwerenheid bekomen hebben.

Dit koninklijk besluit trad in werking op 1 januari 2008.

We onderstrepen dat het voorziene principe voor de controle van de plaatsing van brandwerende deuren niet gepublicieerd werd in het koninklijk besluit. De Raad van State heeft inderdaad gemeld dat een certificatieregeling van plaatsers van brandwerende deuren niet door de Koning mag georganiseerd worden (in uitvoering van de wet van 30 juli 1979). Het certificatieregime van plaatsers van brandwerende deuren (ISIB) blijft enkel van toepassing op vrijwillige basis.

Meer informatie :

Besluit van 23 maart 2004 (n°129.615) van de Raad van State Download document in PDF formaat
Reactie van de Brandweer Vereniging Vlaanderen (BVV) Download document in PDF formaat
Brief verzonden naar de ISIB-gecertificeerde plaatsers Download document in PDF formaat