Zonneschermen

Inhoud

De zonneschermen van de types: knikarmscherm, schaararmscherm, uitvalscherm, geleid scherm met schuifarm, screen op rol, markisolet, gevelzonwering, dakraamzonwering, verandazonwering, korfmarkies, hor en screen moeten voldoen aan de geharmoniseerde norm NBN EN 13561 die op 9 september 2004 door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) als Belgische Norm werd geregistreerd in het Belgisch Staatsblad. Het addendum werd geregistreerd als Belgische Norm op 9 februari 2009.

Gelijkaardige producten die tot functie hebben een doorgang voor voetgangers of voertuigen af te sluiten worden uitgesloten en worden behandeld onder NBN EN 13241-1. Binnenzonweringen worden behandeld onder NBN EN 13120.

In het kader van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) geeft deze norm aanleiding tot een verplichte CE-markering bij het op de markt brengen. Voor luiken voorzien van een aandrijving geeft deze norm expliciet aanleiding tot een verplichte CE-markering bij het in dienst stellen in het kader van de Machinerichtlijn (98/36/EG inclusief amendementen, herschikt in richtlijn 2006/42/EG). De Laagspanningsrichtlijn (Richtlijn 73/23/EEG) en de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 89/336/EEG) worden niet vermeld doch zijn toepasselijk. Voor deze laatste drie Richtlijnen is de toepassing van geharmoniseerde normen niet verplicht (indien men op een andere manier kan aantonen dat het product voldoet aan de eisen, dan kan dat, in tegenstelling tot de toepassing volgens de Bouwproductenrichtlijn).

De norm behandelt de prestatie- en veiligheidseisen die kunnen toepasselijk zijn bij het bouwen, het transport, de installatie, de bediening en het onderhoud van het luik evenals alle producten met een gelijkaardig gebruik.

De CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn in overeenstemming met NBN EN 13561 is verplicht sinds 1 april 2006. Producten vervaardigd voor deze datum mogen nog zonder CE-markering in de handel gebracht worden. De CE-markering voor aangedreven poorten volgens de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de Machinerichtlijn zijn verplicht sinds respectievelijk 1 januari 1997, 8 april 2000 en 1 januari 1997.

De norm NBN EN 13561 is prestatiegericht opgesteld. Aan de hand van een evaluatie, gebaseerd op proeven en/of berekeningen wordt van ieder product de prestatie voor individuele eigenschappen bepaald. Het is aan de regelgever en de bestekschrijver om aan te geven welke prestaties hij van de producten verwacht.

De norm NBN EN 13561 heeft twee doelstellingen:

  • een basis vormen voor CE-markering. CE-markering heeft enkel betrekking op eigenschappen die de regelgever oplegt bij het in de handel brengen van een product
  • de technische prestaties definiëren. Deze technische prestaties moeten toelaten om de veilige toepassing van de producten te evalueren
Bepaalde eigenschappen die slechts in specifieke gevallen relevant kunnen zijn (thermisch en visueel comfort, kogelwerend vermogen, ...) worden niet beschouwd.

Ondersteunende normen

Volgende tabellen sommen de ondersteunende normen op:

Terminologie

NBN EN 12216:2002Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste zonneschermen - Terminologie, verklarende woordenlijst en definities

Omgeving

EN 1050:1996Safety of machinery - Principles for risk assessment
EN 1070:1998Safety of machinery - Terminology
NBN EN 1670:2007+AC:2008Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 1932:2001Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode
NBN EN 12833:2001Rolluiken voor dakramen en veranda's - Weerstand tegen sneeuwbelasting - Beproevingsmethode
NBN EN 12835:2001Luchtdichte luiken - Beproeving op de luchtdoorlatendheid
NBN EN 13125:2001Luiken en zonneschermen - Aanvullende thermische weerstand - Toewijzing van een luchtdoorlatendheidsklasse aan een product
NBN EN 13330:2003 Luiken - Slingerproef met hard vallichaam - Beproevingsmethode
NBN EN ISO 10077-1:2000Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen
NBN EN ISO 9227:2006Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen - Zoutsproeibeproeving

Aandrijving - mechanica

NBN EN 12045:2000Aangedreven luiken en zonneschermen - Gebruiksveiligheid - Meting van de stuwkracht
NBN EN 12194:2000Luiken, zonneschermen, aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen - Onjuiste bediening - Beproevingsmethoden
NBN EN 13527:1999Luiken en zonneschermen - Bepaling van de bedieningskracht - Beproevingsmethoden
NBN EN 14201:2004Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen terugkerende handelingen (mechanische duurzaamheid) - Beproevingsmethoden

Aandrijving - electronica

NBN EN ISO 12100-2:2003Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen - Deel 2: Technische beginselen
NBN EN 60335-1:2002Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen
NBN EN 60335-2-97Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-97 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting
EN 61310-1:1995Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual,auditory and tactile signals

Volgende grafiek geeft weer welke paragrafen van de norm als eis worden gesteld, in het kader van de verschillende richtlijnen.

13561---link-directive---NL.gif