TV 214: "Glas en glasproducten - Functies van beglazing"

De Technische Voorlichting TV 214 beschrijft glas als materiaal gebruikt voor de fabricage van beglazing (samenstelling, eigenschappen), de verschillende soorten beglazing en hun fabricagewijze, de afmetingen (en toleranties) van glasproducten, de toegelaten gebreken, het versnijden van glas en het bewerken van de randen, de na te leven voorzorgen voor de opslag en behandeling van de producten, om vervolgens stil te staan bij de verschillende functies van een beglazing (controle van de lichtsterkte en van de zichtbaarheid en beheersing van de zonnewarmte; de bescherming tegen het weer, de thermische isolatie; de akoestische isolatie; de veiligheid van personen, de bescherming tegen inbraak en brand; decoratie).

Bovenstaande wordt vooraf gegaan door een beknopt overzicht van de evolutie van glas en van de basiseisen die eraan worden gesteld door de Europese richtlijn "Bouwproducten".

De laatste twee hoofdstukken behandelen respectievelijk de keuze van een beglazing en de berekening van de dikte van gevelbeglazing en van hellende beglazing (in daken, ...).

Een reeks bijlagen geeft de geschiedenis van glas, de eigenschappen van soda-kalk-silicaatglas, de berekening van de U-coëfficiënt van glas en van de temperatuur van een beglazing, akoestische begrippen, overeenstemming tussen de normen NBN S 23-002 en NBN EN/prEN, en een Nederlands-Frans lexicon van vaktermen met betrekking tot beglazing.