STS

De STS zijn documenten die de opdrachtgever of ontwerper helpen bij het uitwerken van het lastenboek voor zijn specifiek project. Om betwistingen tijdens de uitvoering van de opdracht te vermijden is een goed lastenboek (ook bestek genoemd) noodzakelijk. De lastenboeken zijn onderdeel van contractuele verbintenissen tussen de bouwpartners (opdrachtgever, ontwerper, aannemer) waarbij het ontwerp, de keuze, de plaatsing en de prestaties van materialen, apparaten en systemen vastgelegd wordt in een aantal na te volgen praktijkregels. De STS beschrijven hoe een product in functie van een toepassing kan voorgeschreven worden, hoe het kan gekeurd en verwerkt worden en hoe men de uitvoering kan beoordelen. Er kunnen ook ontwerpgegevens in opgenomen zijn. De STS houden rekening met de actuele stand van de normalisatie, met de bouwpraktijk en met de evolutie en ontwikkeling van nieuwe producten.

De afkorting STS staat voor "Spécifications Techniques unifiées - eengemaakte Technische Specificaties" en worden opgemaakt door de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit van de Bouw, Goedkeuringen en Voorschriften (DGV).

De STS zijn het resultaat van een samenwerking tussen alle bouwprofessionelen en bevatten de goedgekeurde kwalitatieve en dimensionale regels die de basis moeten vormen voor toekomstige bestekken. Hierbij wordt bovendien ook gelet op de verbetering van de kwaliteit van de producten.

De STS zijn ook het resultaat van een zeer diepgaande studie, waarbij alle relevante normen met elkaar in verband worden gebracht. Het kan niet verwacht worden dat ieder bouwprofessioneel een dergelijke inspanning zelf dient uit te voeren. De uit deze studie volgende analyse laat toe een eenduidig alomvattend document per onderwerp op te stellen, met daarin drie verschillende prestatieniveaus:

  • de reglementaire eisen: opgelegd bij wet
  • de specificaties in functie van de projectvoorwaarden: prestaties vastgelegd door de STS, onder de vorm van een klasse of een voorwaarde volgens dewelke de prestaties van het product moeten gespecificeerd worden
  • de aanbevelingen: prestaties waarvan de keuze georiënteerd wordt door de STS

Op deze manier komen zeer waardevolle documenten tot stand die de voorschrijver of ontwerper helpen bij het opstellen van hun specifieke bestekken voor een grote diversiteit van projecten.

De STS zijn een hulpmiddel om een opdrachtgever of ontwerper te helpen bij het opstellen van typebestekken. Het navolgen van de STS is slechts verplicht wanneer bouwheer en aannemer dit opnemen in het contract. Bij openbare aanbestedingen wordt doorgaans altijd verwezen naar de relevante STS.

De grote waarde van de STS bestaat eruit dat ze toelaten om de prestaties van bepaalde bouwproducten en/of bouwelementen te kiezen in functie van de projectvoorwaarden. Ze bevatten niet alleen de reglementaire eisen voor de producten voor een aanwending op een Belgische bouwplaats maar tevens alle andere eisen die niet gereglementeerd zijn, maar wel van (groot) belang voor de gebruiksgeschiktheid en de duurzaamheid.

De lijst van geldige STS kan worden bekeken.