Waterdichtheid

Waterdichtheid

Waterdichtheid is één van de fundamentele eisen die opgelegd worden aan onze gebouwen. De bouwdetails moeten dus zodanig ontworpen, uitgevoerd en onderhouden worden dat het gebouw op duurzame wijze beschermd is tegen elke vorm van waterinfiltratie.

De waterdichtheidsprestaties die door de gebouwschil bereikt moeten worden, zijn voornamelijk afhankelijk van de belastingsgraad waaraan het gebouw blootgesteld is en van het beoogde eisenniveau.

De belastingsgraad van het gebouw of bepaalde gebouwdelen is onder meer afhankelijk van de blootstelling aan slagregen. Er bestaat namelijk een rechtstreeks verband tussen het risico op infiltraties in de gevel en de slagregenintensiteit. Onderstaande afbeelding toont voor ons land de verdeling van de slagregen, afhankelijk van de oriëntatie. Hieruit blijkt dat de belasting het grootst is voor de gevels die naar het zuiden, westen en vooral het zuidwesten gericht zijn.
Relatief belang van slagregens gedurende één jaar in functie van de oriëntatie (op basis van hun intensiteit vermenigvuldigd met de gemiddelde duur).
Een bouwdetail dat voor bepaalde opbouwen (bv. een wand die tegen de regen beschermd is door een dakoversteek) een perfecte oplossing vormt, kan met andere woorden in bepaalde andere situaties (bv. een wand met een sterke blootstelling aan slagregen) absoluut ontoereikend zijn.

Het te behalen eisenniveau is evenzeer bepalend voor de waterdichtheidsprestaties waaraan de bouwdetails moeten voldoen. Het eisenniveau voor de buitenwanden van een industriegebouw zal bijvoorbeeld niet noodzakelijk hetzelfde zijn als voor de buitenwanden van een residentieel gebouw. Naast de bestemming van het gebouw (of van bepaalde ruimten) heeft ook de vochtgevoeligheid van de binnenafwerking van de wanden een invloed op het eisenniveau waaraan deze moeten beantwoorden. Zo zullen de waterdichtheidseisen voor keldermuren uit metselwerk met een gipsbepleistering bijvoorbeeld een stuk strenger zijn dan voor keldermuren uit metselwerk waarvan de metselstenen zichtbaar blijven.

Ten slotte willen we erop wijzen dat in bepaalde gevallen ook de toegankelijkheidseisen een invloed kunnen hebben op het risico op waterinfiltraties.

Voor meer informatie verwijzen we naar: