Brandveiligheid

Brandveiligheid

Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing van 7 juli 1994 en zijn wijzigingen leggen de brandveiligheidseisen vast waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Bij dit Koninklijk Besluit horen zeven bijlagen, waaronder bijlage 2 voor lage gebouwen (h < 10 m), bijlage 3 voor middelhoge gebouwen (10 m ≤ h ≤ 25 m), bijlage 4 voor hoge gebouwen (h > 25 m) en bijlage 6 die specifiek is voor industriegebouwen. De Basisnormen zijn van toepassing op alle nieuwe gebouwen, met uitzondering van eengezinswoningen. Renovaties vallen daarentegen buiten het toepassingsdomein ervan, al zullen de brandweerdiensten voor de beoordeling van de brandveiligheid wel overwegend hiernaar teruggrijpen.

De brandreglementering oefent een belangrijke invloed uit op de opvatting en de uitvoering van diverse details en aansluitingen in gebouwen. Om brandoverslag via de gevels, via de doorvoeringen van brandwerende wanden en via de compartimentswanden te voorkomen, dient men bijvoorbeeld vanaf het ontwerp een aantal weldoordachte keuzes te maken.
1 | Inwendige brandoverslag 2 | Uitwendige brandoverslag

Brandoverslag via de gevels

In § 3.5 van de bijlagen 2, 3 en 4 van de Basisnormen zijn de maatregelen opgenomen die getroffen moeten worden om inwendige en uitwendige brandoverslag te voorkomen (zie afbeeldingen).

Doorvoeringen doorheen brandwerende bouwelementen

In de bijlagen 2, 3, 4 en 6 van de Basisnormen wordt gesteld dat de doorvoering van leidingen, kabels, luchtkanalen en andere verzwakkingen doorheen brandwerende bouwelementen (zoals scheidingswanden, muren en vloeren) de brandweerstand van deze elementen niet nadelig mag beïnvloeden. Wanneer een wand brandwerend dient te zijn, geldt dit met andere woorden eveneens voor zijn doorvoeringen.

Compartimentswanden

In de Basisnormen zijn ook een aantal eisen opgenomen met betrekking tot de brandweerstand van wanden die de scheiding tussen twee compartimenten vormen.

Voor meer informatie verwijzen we naar: