Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Binnengoot naast een buitenmuur, omkeerdak. Elastomere afdichting

Referentie: 1171
Publicatiedatum: 31-03-2014

1171_DET1_1.svg
  1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
  2. Hellingslaag
  3. Dakafdichting
  4. Afdichting van de opstand
  5. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
  6. Thermische isolatie in XPS (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  7. Ballastlaag
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden". We verwijzen hiervoor tevens naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
De goot dient in de hellingslaag gevormd te worden en kan niet gecreëerd worden door een kleinere isolatiedikte nabij de buitenmuur te voorzien. In dit laatste geval kan men ter hoogte van de afdichting immers geen langshelling in de goot realiseren om een snelle waterafvoer te bekomen en extra warmteverliezen doorheen de isolatie te vermijden.
 
Om het aantal naden in de goot te beperken, dient men gebruik te maken van stroken met een zo groot mogelijke lengte en dit, volgens de langsrichting van de goot.
 
Tussen de omkeerdakisolatie en de ballastlaag kan een dampopen scheidingslaag aangebracht worden om te vermijden dat er stof of kleine ballastdeeltjes in de voegen van de isolatieplaten zouden terechtkomen.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat