Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Binnengoot naast een buitenmuur, warme dakopbouw. Elastomere afdichting

Referentie: 1168
Publicatiedatum: 31-03-2014

1168_DET1_1.svg
  1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
  2. Hellingslaag
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dunnere thermische isolatie die de goot vormt langs de gevel
  6. Afdichting van de goot (elastomeer)
  7. Dakafdichting (elastomeer)
  8. Overlapverbinding (voor de eventuele noodzaak van de randfixatie, zie TV 244, § 5.4)
  9. Afdichting van de opstand (elastomeer)
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden". We verwijzen hiervoor tevens naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
De goot kan in de hellingslaag gevormd worden of gecreëerd worden door een kleinere isolatiedikte nabij de buitenmuur te voorzien. Dit laatste aspect dient in aanmerking genomen te worden bij de bepaling van de U-waarde van het dak.
 
Om het aantal naden in de goot te beperken, dient men gebruik te maken van stroken met een zo groot mogelijke lengte en dit, volgens de langsrichting van de goot.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat