Bouwdetail - hellend dak-plat dak

Aansluiting tussen een plat dak en een hellend dak. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1118
Publicatiedatum: 31-03-2014

1118_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Hellingslaag
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dakafdichting
  6. Bebording
  7. Afdichtingsstrook
  8. Onderdak
  9. Tengellat
  10. Dakbedekking (pan, lei, ...)
Men dient de nodige aandacht te besteden aan het mogelijke brandgevaar dat kan ontstaan tijdens het vlamlassen van de dakafdichting. Indien nodig moet er een koudverlijming of een zelfklevende afdichting gebruikt worden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat