Bouwdetail - plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen groter dan 10 %. Elastomere afdichting

Referentie: 1091
Publicatiedatum: 31-03-2014

1091_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Houten regel
 8. Spouwafdekking
 9. Afdichtingsmembraan
 10. Dakrandprofiel
 11. Kitvoeg
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het dakrandprofiel dient steeds op de afdichting aangebracht te worden (aanvullende mechanische bevestiging aan de omtrek van het afdichtingsmembraan). Het dakprofiel wordt bij voorkeur aan de bovenkant opgekit.
 
We verwijzen voor meer info omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen naar TV 244, ยง 6.4.1.2.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat