Bouwdetail - plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen tussen 5 en 10 % met een randafwerking bij de goot. Elastomere afdichting

Referentie: 1088
Publicatiedatum: 31-03-2014

1088_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Houten dakstructuur
 5. bebording
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Houten regel
 8. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 9. Dakafdichting
 10. Wachtmembraan (luchtdichtheid)
 11. Dakrandprofiel
 12. Kit
 13. Dakrand in helling
Om de winddichtheid van het dak te garanderen, moet de randzone bestand zijn tegen hogere windkrachten.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het dakrandprofiel dient steeds op de afdichting aangebracht te worden (aanvullende mechanische bevestiging aan de omtrek van het afdichtingsmembraan). Het profiel wordt bij voorkeur aan de bovenkant opgekit.
 
We verwijzen voor meer info omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen naar TV 244, ┬ž 6.4.1.2.
 
Een wachtfolie is noodzakelijk om de continuïteit van de luchtdichtheid van de gebouwschil te verzekeren. De folie dient verbindbaar te zijn met het dampscherm enerzijds en het materiaal dat de luchtdichtheid van de wanden verzekert (bv. pleisterwerk) anderzijds.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat