Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg tussen een betonnen draagvloer en een opgaande muur. Plastomere afdichting

Referentie: 1068
Publicatiedatum: 03-09-2014

1068_DET1_1.svg
 1. Opgaande muur van een belendend gebouw
 2. Dragende muur van het beschouwde gebouw
 3. Bewegingsmogelijkheid (soepel isolatiemateriaal)
 4. Betonnen draagvloer in helling
 5. Thermisch isolerende of geïsoleerde opkant
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 10. Soepele isolatie om koudebruggen te vermijden en de verticale bewegingen op te vangen
 11. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 12. Voegbodem
 13. Soepele voeg
 14. Mortellijm
 15. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 16. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)
Bij verkleefde opstanden dient men ter hoogte van de differentiële bewegingen een niet-hechtende zone van 100 mm te voorzien.
 
Plastomere afdichtingen van het PIB-type kunnen onderhevig zijn aan scheurvorming onder spanning, zodanig dat het gebruik ervan als ongewapende voegafdichtingsstrook niet aangewezen is.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
- de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
- de afwerking van de dakopstanden
- het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Indien de ondergrond van de dakopstand een zekere ruwheid vertoont, dient men een scheidingslaag (niet-geweven polyester) te voorzien.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat