Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een soepel afdichtingsmateriaal. Elastomere afdichting

Referentie: 1043
Publicatiedatum: 03-09-2014

1043_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Thermisch isolerend metselwerk
  3. Soepele voegisolatie
  4. Hellingslaag
  5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  7. Dakafdichting
  8. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
  9. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
Bij grote voegopeningen dient men de voegafdichting (nr. 8) te ondersteunen om te vermijden dat ze in de opening naar beneden zou kunnen zakken en beschadigd zou kunnen raken als gevolg van de gebeurlijke bewegingen. Dit kan gebeuren met behulp van een soepel isolatiemateriaal of door de voeg te overbruggen met een strook uit metaal of kunststof die slechts aan één zijde bevestigd wordt. Doorgaans is er echter een soepel isolatiemateriaal in de uitzetvoeg aanwezig, waardoor het voorzien van een dergelijke bijkomende stijve ondersteuningsstrook achterwege gelaten kan worden.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
In principe wordt aangeraden om elastomere afdichtingen bovenaan steeds van een bijkomende mechanische bevestiging te voorzien. In het hier beschouwde geval wordt de afdichting bovenop de uitzetvoeg echter afgewerkt met een afdichtingsstrook, zodanig dat een mechanische bevestiging niet strikt noodzakelijk is.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat