Bouwdetail - plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking met een kleine diameter (< 80 mm). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1000
Publicatiedatum: 03-09-2014

1000_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  4. Mantelbuis
  5. Dakafdichting
  6. Ter plaatse gemaakt hulpstuk met plakplaat
  7. Afdichtingsstrook
  8. Dakdoorbreking met een kleine diameter
  9. Kit
  10. Mastiek
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
In het geval van verluchtingsbuizen opteert men bij voorkeur voor een geprefabriceerd systeem dat het condensatiewater kan wegleiden.
 
Er bestaan ook tweeledige hulpstukken (met een bijkomende plakplaat op het niveau van het dampscherm) om de dampdichte aansluiting van het dampscherm rond de dakdoorbreking te waarborgen.
 
De gebeurlijke ruimte op de plakplaat tussen de dakafdichting en de doorbreking wordt bij voorkeur opgevuld met kit om waterstagnaties te vermijden.
 
In bovenstaande afbeelding wordt het uitvoeringsprincipe voor de doorvoer van een sanitaire verluchtingsbuis met een ventilatiekapje voorgesteld. Dergelijke ventilatiekapjes mogen bij sanitaire verluchtingsbuizen echter ook achterwege gelaten worden omdat het schaderisico bij inregenen in voorkomend geval miniem is.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat