Normalisatie | Reglementering

Normen - Antennes

Normalisation | RĂ©glementations Met het oog op de eenmaking van de markt, heeft de Europese Unie (EU) het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) gemandateerd om een reeks Europese normen te realiseren, opdat meer bepaald de bouwproducten vrij zouden kunnen circuleren binnen de EU (en Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) door middel van de CE-markering. Daarnaast kunnen fabrikanten d.m.v. een Europese Technische Beoordeling, gebaseerd op een door de European Organisation for Technical Assessments (EOTA) opgesteld Europees Beoordelingsdocument, ook de CE-markering aanbrengen..

De belangrijkste en meest kritische punten zijn de overdracht van informatie naar de Belgische kmo's, met ander woorden de eindgebruikers, en hun attent maken op de toekomstige veranderingen.

Het WTCB heeft, met de steun van de Federale Overheidsdienst 'Economie', een reeks Normen-Antennes (NA) opgestart die als doel hebben de hele Belgische bouwsector, en voornamelijk de kmo's, op nationaal en Europees vlak te informeren over de verschillende bestaande en in voorbereiding zijnde product-, reken- of proefnormen.

De Normen-Antennes behandelen de volgende domeinen:

Afwerkingen Afwerkingen   Akoestiek Akoestiek
Beton-mortel-granulaten Beton-mortel-granulaten   Bouwdetails
Bouwdetails
Brandpreventie Brandpreventie   Constructieve Eurocodes Constructieve Eurocodes
Energie en binnenklimaat Energie en binnenklimaat   Geotechniek Geotechniek
Manueel bediende en aangedreven gevelelementen Manueel bediende en aangedreven gevelelementen   Toleranties en uitzicht Toleranties en uitzicht
Verlichting Verlichting   Water & Daken Water & Daken

Het doel van de NA is het gebruik van normen door kmo's te vergemakkelijken, voornamelijk voor aannemers, fabrikanten van producten en studiebureaus. Bouwheren en architecten vormen een aanvullende doelgroep. Ze liggen immers aan de basis van de voorschriften betreffende de bouwplaatsen.

Nu het gebruik van de Belgische normen nog toegelaten is, denken vele bedrijven en studiebureaus nog niet aan de nieuwe Europese normen. Beide zullen immers ook gedurende een korte periode naast elkaar bestaan.

Deze extra tijd moet dan ook nuttig besteed worden door de sector te informeren over de toekomstige verplichting en noodzaak om de Europese normen in plaats van de nationale toe te passen. Hierin staan centraal:
  • de verspreiding van informatie
  • de technische ondersteuning van de kmo's
  • de samenwerking met de technische normalisatiecomités of met de Belgische spiegelcommissies.

Verspreiding van informatie

Een van de voornaamste rollen van de NA is de verspreiding van de informatie.
Het doel hiervan is de inhoud van de technische documenten te verklaren aan de hand van specifieke vragen over, bijvoorbeeld, een akoestische berekening, de brandweerstand, een berekening van een houten loopbrug of een testmethode voor de transmissie van licht en zon doorheen een glazen wand.

Deze verspreiding van informatie gebeurt door middel van:
  • het publiceren van artikels
  • het deelnemen aan conferenties
  • het geven van cursussen
  • het ontwikkelen en regelmatig updaten van de website: http://www.normen.be.
Deze website bevat tien verschillende delen gewijd aan de domeinen die in de inleiding vermeld werden.
Het is een bron van informatie over de momenteel van kracht zijnde normen, de normen in voorbereiding, de status van de verschillende documenten, de gebruikte woordenschat, antwoorden op frequent gestelde vragen, referentiewerken/artikels en, in bepaalde gevallen, rekenmodules die toelaten de verschillende normen stap voor stap toe te passen.

Technische ondersteuning van de kmo

Deze pijler in de NA heeft als doel de sector een technische ondersteuning te geven via antwoorden op vragen die worden ingestuurd via e-mail, via het ingevulde formulier op de website van de NA of via telefonisch contact.

Er wordt regelmatig bij bedrijven verwarring vastgesteld omwille van de (groeiende) complexiteit van de documenten of de grote hoeveelheid te verwerken informatie bij de overgang naar een eengemaakte markt.

De kmo's hebben slechts weinig middelen en tijd ter beschikking om de nieuwe voorschriften, testmethoden, rekenmethoden en productvoorwaarden te leren kennen.
Dit probleem doet zich vooral voor in de bouwsector, gekenmerkt door een groot aantal (zeer) kleine kmo's.
De NA zijn dan ook georganiseerd om snel te antwoorden op vragen die zich voordoen bij het gebruik van de normen, ten einde de integratie van deze normen te bevorderen.

Deelname aan de technische comités van het CEN of de Belgische spiegelwerkgroepen.

Een van de laatste taken van de NA is een actieve deelname aan het uitwerken van de Belgische of Europese normen, voor zover deze betrekking hebben op kmo's behorende tot de bouwsector.

Door hun actieve rol in de Belgische spiegelcommissies voor normalisatie, kunnen de NA de belangen van de kmo's verdedigen en eventueel zelfs, in de mate van het mogelijke en in een objectief wetenschappelijk kader, de Europese en Belgische normatieve commissies beïnvloeden, meer bepaald door nadruk te leggen op het pragmatische aspect dat de documenten moeten vertonen, wil men hun gebruik kunnen bevorderen. Het WTCB is sectoraal operator voor een aantal NBN normalisatiecommissies.

Besluit

België moet zijn industriële sector op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van de normalisatie in eigen land.
De Normen-Antennes van het WTCB vormen een nuttige schakel in de normalisatieketen van de bouwsector om kwaliteit te verzekeren en de Belgische competitiviteit op Europees vlak te vrijwaren.

minecoDeze Normen-Antennes zijn een initiatief van het WTCB, gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, afdeling concurrentievermogen.