Terminologie

Bekrachtigde norm In de context van de Belgische normalisatie zijn bekrachtigde normen geregistreerde normen die eventueel door het NBN zijn vertaald (in sommige gevallen in samenwerking met andere organisaties) en die zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. Geharmoniseerde Europese normen moeten worden bekrachtigd.
Beproevingsnorm Norm die de methodes en middelen bepaalt voor de uitvoering van een proef op een product. De productnormen verwijzen doorgaans naar een of meerdere beproevingsnormen voor de bepaling van een kenmerk of prestatie.
Consensus Een algemene instemming die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van aanhoudend verzet tegen essentiële punten van een aanzienlijk deel van de betrokken belangen en door een werkwijze die rekening probeert te houden met het standpunt van alle betrokken partijen en eventuele meningsverschillen tracht te verzachten.
Europese norm Een norm die wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld door de nationale normalisatie instituten van CEN, CENLEC en ETSI. In functie van de sector onderscheiden we het CEN (Europees Comité voor Normalisatie), CENELEC (Europees Comité voor Elektrotechnische normalisatie) en het ETSI (Europees Instituut voor Telecommunicatienormen). Europese normen worden gekenmerkt door een nummer dat wordt voorafgegaan door “EN”.
Geharmoniseerde norm Europese norm die door het CEN of door CENELEC wordt uitgewerkt onder een mandaat van de Europese Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van de "nieuwe aanpak" in verband met technische harmonisatie en normalisatie. Het gaat om een productnorm die de essentiële eisen die gedefinieerd werden in de Europese “nieuwe aanpak”-richtlijnen omzet in productkenmerken. In het specifieke geval van de tenuitvoerlegging van de Bouwproductenrichtlijn hebben de geharmoniseerde normen een verplicht karakter.
Geregistreerde norm In de context van de Belgische normalisatie spreekt men van een geregistreerde norm wanneer het NBN een Europese, internationale of buitenlandse norm registreert en publiceert als Belgische norm en daarbij de originele versie van de norm overneemt en daaraan een tweetalige titelpagina Frans-Nederlands toevoegt. Het NBN kan steeds besluiten de norm in kwestie te laten vertalen in de officiële landstalen, maar is daar dan zelf verantwoordelijk voor.
Internationale norm Een norm die door een internationale normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld. In functie van de sector worden de ISO (Internationale Organisatie voor Normalisatie), de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie) en de ITU (Internationale Telecommunicatie Unie) onderscheiden. Internationale normen worden gekenmerkt door een nummer dat wordt voorafgegaan door “ISO”.
Mandaat (EG/EVA) Politiek verzoek met betrekking tot een specifiek domein waarmee de Europese Commissie en/of de Europese Vrijhandelsassociatie de Europese normalisatie-instituten formeel vraagt (vragen) binnen een bepaalde termijn op vrijwillige basis normen bij consensus tussen alle betrokken partijen uit te werken. Vaak geven de Europese Commissie en/of de Europese Vrijhandelsassociatie een mandaat ter ondersteuning van richtlijnen, met name van de "nieuwe aanpak"-richtlijnen.
Nationale norm Een norm die door een nationale normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld. In België spreekt men over Belgische normen die, al naar gelang de sector, zijn aangenomen door het NBN (Bureau voor Normalisatie, het voormalige BIN, Belgisch Instituut voor Normalisatie), het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité) of de BTN (Belgische Groep voor Telecommunicatienormen). Belgische normen worden gekenmerkt door een nummer dat wordt voorafgegaan door “NBN”.
Nieuwe aanpak Europees beginsel dat is vastgelegd in de resolutie van mei 1985 van de Raad van de Europese Gemeenschappen met het oog op een harmonisering van de wetgeving in de sectoren waar gerechtvaardigde uiteenlopende nationale regelgevingen aangaande de gezondheid en veiligheid van de burgers en de consumenten en de bescherming van het milieu handelsbelemmeringen creëerden; deze harmonisering is beperkt tot het vastleggen van essentiële vereisten. Indien een product voldoet aan deze essentiële vereisten, kan het vrij circuleren binnen de Europese Economische Ruimte.
Normalisatiecommissie Commissie die binnen het Bureau voor Normalisatie normalisatiewerkzaamheden in een bijzonder gebied uitvoert waarbij alle belangstellende partijen betrokken worden.
Productnorm Norm die de kenmerken en de prestatiedrempels van een product aangeeft.
Sectoraal operator Een of meerdere instellingen die belast zijn met de coördinatie van één of meerdere normalisatiecommissies, in domeinen waarvoor zij bevoegd zijn.