Taken van het NBN

De taken van het NBN die in de wet van 3 april 2003 worden gedefinieerd, zijn de volgende:
 • het uitoefenen van een algemene opdracht van inventariseren van zowel de behoeften aan nieuwe normen en technische documenten als het aanbod om deze te realiseren, en evalueren van de nodige financiële middelen;
 • het coördineren van de normalisatiewerkzaamheden en het harmoniseren van de regels waarop de normalisatie moet gebaseerd zijn;
 • het centraliseren, onderzoeken, raadplegen en/of goedkeuren van ontwerpen van normen;
 • het verspreiden van normen en technische documenten;
 • het promoten van de normalisatie en het coördineren van maatregelen bestemd om de toepassing ervan te vergemakkelijken;
 • het beheren van de hem toegewezen middelen en die besteed worden aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische bevoegdheden in de te normaliseren materies;
 • het opstellen van normen, evenals het opvolgen, ontwikkelen en op punt stellen van technische documenten die als nieuwe producten niet het statuut van norm hebben, maar die aan de behoeften van de markt beantwoorden;
 • het vertegenwoordigen van de Belgische belangen in de Europese en internationale instanties voor normalisatie;
 • het oprichten en ontbinden van de normalisatiecommissies;
 • het erkennen of het intrekken van de erkenning van de sectorale normalisatieoperatoren volgens de nadere regelen door de Koning bepaald in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;
 • het uitvoeren van taken in verband met de normalisatie en de certificatie die hem door de Koning toevertrouwd werden in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.