Hoe mee te werken aan de normalisatieactiviteiten?

De normalisatiecommissies staan open voor alle belanghebbenden uit het betrokken domein. In de bouwsector gaat het doorgaans om producenten of dienstverleners, verdelers of invoerders, gebruikers (aannemers, architecten, bouwheren, ...), overheden, derde partijen, onderzoekscentra en/of consumentenorganisaties. De samenstelling van een normalisatiecommissie moet transparant en, in de mate van het mogelijke, evenwichtig alsook representatief zijn voor de betrokken (sub)sector.

De belangrijkste taak van de leden van een normalisatiecommissie bestaat erin een actieve en opbouwende bijdrage te leveren tot de werkzaamheden van de commissie op basis van hun competenties en specifieke belangen. De commissieleden worden op de hoogte gehouden van het verloop van de Europese en internationale activiteiten en kunnen hun opmerkingen geven over ontwerpteksten van normen. De commissie heeft ook tot taak op Belgisch niveau een consensus te bereiken in de stemming van de normen. Een in verhouding klein deel van het werk van de commissies betreft de uitwerking van zuiver nationale normatieve documenten.

De betrokkenen die willen deelnemen aan de activiteiten van één of meerdere commissies moeten zich aansluiten bij de desbetreffende sectorale operator(en). Deelname is niet gratis, maar het huishoudelijk reglement van het NBN bepaalt dat de gevraagde bijdrage gebaseerd moet zijn op de reële kosten van de sectorale operator voor het beheer van de commissie en per commissie niet meer mag bedragen dan € 2000 per jaar (geïndexeerd). De sectorale operatoren dienen transparante en niet-discriminerende bijdragetarieven te hanteren.

Om zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te bieden deel te nemen of op zijn minst de activiteiten van de normalisatiecommissies op te volgen, zijn twee ledenstatuten voorzien: het actieve en het passieve ledenstatuut. De actieve leden wonen de vergaderingen van de commissie(s) bij, beschikken over de documenten en hebben het recht opmerkingen door te geven over de ontwerpnormen. De passieve leden hebben slechts toegang tot de documenten. Zij kunnen eveneens opmerkingen doorgeven, maar er is geen garantie dat de betrokken commissie er rekening mee zal houden. Het huishoudelijk reglement van het NBN voorziet dat de sectorale operatoren voor de passieve leden een lager tarief toepassen dan voor de actieve leden.

Wanted