Technology watch
Opvolgen van innovaties in een welbepaald domein

Wat is technology watch?

Een technology watch is een opvolging van de stand van de techniek in een bepaald domein. Een technology watch geeft de technologische evoluties in het betreffende domein weer door het verzamelen van informatie over trends en nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van een technology watch dienen als leidraad voor ondernemingen met oog op technologische innovatie en doorbraak.

Een technology watch bestaat erin zoveel mogelijk informatie te verzamelen rond een bepaald technologisch concept. Deze informatie kan o.a. gevonden worden op het internet, in bedrijfsdocumentatie, in technische publicaties en in octrooien.

Meer informatie over Technology Watch vindt u hier.

Octrooien als essentiële informatiebron bij technology watch

Op vlak van octrooien bestaat een technology watch uit het bepalen van de collectie bestaande octrooien in een welbepaald domein, met inbegrip van updates wanneer nieuwe octrooien verschijnen.

Octrooien geven inzicht in the stand van de techniek in een welbepaald domein. Omdat uitvindingen via octrooien publiek worden gemaakt, geven octrooien aan waarmee de concurrentie bezig is. Nieuw gepubliceerde octrooien geven aan welke ondernemingen binnen een bepaald domein actief zijn en wat de laatste evoluties zijn in dat domein. Elk octrooidocument bevat een beschrijving van het pad dat werd gevolgd om tot een bepaalde uitvinding te komen en bevat zo een beknopt overzicht van de stand van de techniek gerelateerd aan de uitvinding.

Voor onderwerpen in de bouwsector kan de Octrooicel van het WTCB op aanvraag van een onderneming een technology watch uitvoeren over een onderwerp uit de bouwsector op basis van informatie beschikbaar in octrooien. Deze technology watch kan achteraf altijd aangevuld worden met een studie van andere informatiebronnen.

Voor onderwerpen in andere sectoren
kan een onderneming terecht bij een van de andere PATLIB centra.

Een voorbeeld van interdisciplinaire technology watch

Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de milieuaspecten bij het nadenken over de energieperspectieven van de planeet. Meer en meer wordt meer aandacht besteed aan alternatieve energiebronnen. Er wordt daarom heel wat onderzoek verricht naar de opslag en het gebruik van zonne-energie. Deze inspanningen resulteerden in verschillende commerciële toepassingen. Dit onderwerp wekte ook de interesse van de Octrooicellen van het WTCB (OCBC) en van SIRRIS. Hieruit ontstond het idee om een interdisciplinaire samenwerking rond dit thema op poten te zetten en via een technologiewacht de verschillende fotovoltaïsche toepassingen wat nader te bekijken, zowel wat betreft hun energetische eigenschappen als de integratie ervan in gebouwen.

Om een beter inzicht te krijgen in de stand van de techniek betreffende fotovoltaïsche zonnecellen voerden de Octrooicellen van het WTCB (OCBC) en van SIRRIS een opzoeking uit in de octrooidatabanken. Hierbij richtte het OCBC haar aandacht vooral op de montage van zonnecellen op het dak, terwijl de Octrooicel van SIRRIS zich gebogen heeft over de types zonnecollectoren.

De resultaten van dit interdisciplinaire technology watch zijn beschikbaar in het volgende document:

Fotovoltaïsche daksystemen: technologische stand van zaken

Artikels C-Watch met medewerking van de Octrooicel

Hieronder vindt u de artikels van de C-Watch van het WTCB waaraan de Octrooicel heeft bijgedragen: