Octrooi op Europees vlak met eenheidswerking of Unitair octrooi

De initiële doelstelling van het Europees octrooi met eenheidswerking beoogt een grotere rechtszekerheid. Nationale rechtbanken beslissen over inbreuk of de geldigheid van Europese octrooien. In de praktijk brengt dit enkele praktische problemen met zich mee: wanneer een octrooihouder een Europees octrooi wil afdwingen of wanneer een derde partij een herroeping van een Europees octrooi in verschillende landen tracht te bekomen, betekent dit hoge kosten, een risico op uiteenlopende beslissingen en gebrek aan juridische zekerheid. ‘Forum shopping’ is een onvermijdelijk fenomeen waarbij partijen proberen te profiteren van verschillen in interpretatie van deze nationale rechtbanken, verschillen in snelheid en het niveau van toegekende schadevergoeding. Met het tot leven roepen van een Europese octrooirechtbank worden deze problemen (deels) aangepakt.

Bijkomende nationale octrooibescherming kan echter nodig zijn: het Europees octrooi met eenheidswerking strekt zich niet uit over alle lidstaten van het huidig Europees octrooi. Bovendien zal het Europees octrooi met eenheidswerking enkel van toepassing zijn in de landen die het Verdrag geratificeerd hebben.

Aanvraag

De gewone procedure voor het verlenen van een Europees octrooi blijft behouden. Na verlening van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder een maand de tijd om eenheidswerking aan te vragen voor zijn Europees octrooi. De octrooihouder kan dan kiezen tussen:

- ofwel het klassieke Europees (bundel)octrooi, waarbij de aanvrager zelf de landen kiest;
- ofwel een Europees octrooi met eenheidswerking/ unitair octrooi voor alle bij het verdrag aangesloten landen.

Verlening

Een unitair of Europees octrooi met eenheidswerking zal na zijn verlening onmiddellijk voor het geheel van de deelnemende lidstaten gevalideerd kunnen worden (dit zijn de lidstaten van de Europese Unie zonder Spanje en Italië). Het Europees octrooi met eenheidswerking zal dan automatisch een eenvormige bescherming op het grondgebied van de deelnemende lidstaten bieden. 

Voordelen van dit nieuwe systeem zijn o.a. de centrale behandeling van geschillen op Europees vlak en de verlaagde kosten wat betreft jaartaksen en vertaling. Het Gemeenschapsoctrooi is bovendien automatisch geldig in alle lidstaten van de Europese Unie.

Aangezien het Europese octrooi met eenheidswerking/ unitaire octrooi afhankelijk is van de politieke ontwikkelingen in Europa en van de prioriteiten van de politici, valt het tegenwoordig moeilijk in te schatten wanneer het daadwerkelijk zal ingevoerd worden.

Voor meer informatie over het Europese octrooi met eenheidswerking, zie hier.

Wat de invloed van de Brexit op het Europese octrooi met eenheidswerking is, zal de toekomst uitwijzen. Hier vind je alvast een artikel met enkele bedenkingen. 

Geldigheid

Voor het in stand houden van het Europees octrooi met eenheidswerking zal maar één jaarlijkse instandhoudingstaks moeten worden betaald aan het Europees Octrooibureau.

Handhaving

Het eengemaakt octrooigerecht zal een multinationaal gerecht zijn dat bevoegd is uitspraak te doen over geschillen inzake geldigheid en namaak van Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking. De beslissingen van het gerecht zullen gelding hebben op het grondgebied van alle overeenkomstsluitende lidstaten.

Verschillende praktische elementen van het eengemaakt gerecht moeten nog verder worden uitgewerkt.

 

 

>> Geldigheidsgebied en duur

>> Homepagina Octrooicel